หน่วยงานคู่ความร่วมมือด้านงานวิจัย

ความร่วมมือระดับนานาชาติ

คู่ความร่วมมือ ผู้ประสานงาน กิจกรรม
Australia

Macquarie University

Dr. Pattanasak Mongkolwat,
Assoc. Prof. Dr. Worapan Kusakunniran

Image Processing; Computer Vision; Artificial Intelligence

University of Technology Sydney

Dr. Pattanasak Mongkolwat,
Assoc. Prof. Dr. Worapan Kusakunniran

Image Processing; Computer Vision; Artificial Intelligence

University of Wollongong

Dr. Morakot Choetkiertikul,
Dr. Chaiyong Ragkhitwetsagul
Software Engineering
China

Tianjin University

Dr. Pattanasak Mongkolwat,
Asst. Prof. Dr. Boonsit Yimwadsana

China-ASEAN Smart Ocean Center; Internet of Things‎; Data Science

Tsinghua University

Asst. Prof. Dr. Boonsit Yimwadsana

Data Science; Internet of Things‎; Visualization; Water Management, faculty of ICT, Environment and Engeering
Germany

University of Bremen

Professor Dr. Peter Haddawy

Cognitive Science; Digital Media
Japan

National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST)

Assoc. Prof. Dr. Vasaka Visoottiviseth,
Assoc. Prof. Dr. Worapan Kusakunniran,
Assoc. Prof. Dr. Jarernsri L. Mitrpanont

Artificial Intelligence; Virtual Reality, Augmented Reality and Extended Reality

Nara Institute of Science and Technology (NAIST)

Asst. Prof. Dr. Thanwadee Sunetnanta,
Dr. Chaiyong Ragkhitwetsagul,
Dr. Morakot Choetkiertikul,
Assoc. Prof. Dr. Vasaka Visoottiviseth

Software Engineering; Security

Osaka University

Dr. Chaiyong Ragkhitwetsagul,
Assoc. Prof. Dr. Vasaka Visoottiviseth

Software Engineering; Security

Tokyo University of Agriculture and Technology

Assoc. Prof. Dr. Vasaka Visoottiviseth,
Asst. Prof. Dr. Sukanya Phongsuphap,
Assoc. Prof. Dr. Worapan Kusakunniran

Computer Network; Image Processing; Artificial Intelligence
Taiwan

National Central University

Dr. Pattanasak Mongkolwat

Internet of Things‎; Data Science; Artificial Intelligence
United Kingdom

University College London

Dr. Chaiyong Ragkhitwetsagul,
Dr. Morakot Choetkiertikul,
Asst. Prof. Dr. Thanwadee Sunetnanta
Software Engineering
USA

Stanford University

Dr. Pattanasak Mongkolwat

Medical Imaging; Artificial Intelligence; Structured Medical Data as Bio-markersความร่วมมือภายในประเทศ

Eastern Economic CorridorDr. Pattanasak Mongkolwat

คู่ความร่วมมือ ผู้ประสานงาน กิจกรรม
Universities

Silpakorn University

Dr. Mores Prachyabrued

Virtual Reality

Khon Kaen University

Dr. Akara Supratak

Artificial Intelligence/Machine learning
Industries

AIS/AWN

Assoc. Prof. Dr. Sudsanguan Ngamsuriyaroj

Internet of Things‎

Cisco

Assoc. Prof. Dr. Vasaka Visoottiviseth,
Dr. Assadarat Khurat,
Dr. Thitinan Tantidham

Internet of Things‎

MicrosoftDr. Srisupa Palakvangsa Na Ayudhya

Microsoft Student Partners

SCB

Dr. Akara Supratak

Artificial Intelligence/Machine learning

Western Digital

Asst. Prof. Dr. Suppawong Tuarob

Data Science

Huawei

Mr. Snit Sanghlao

Network
Organizations

Defence Technology Institute

Professor Dr. Peter Haddawy,
Dr. Mores Prachyabrued,
Dr. Apirak Hoonlor

Disaster Relief Management System

NECTEC

Dr. Thitinan Tantidham

Internet of Things‎;

Zoo Thailand

Asst. Prof. Dr. Ananta Srisuphab
Image Processing; Pattern Recognition


Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand