งานวิจัย

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มุ่งเน้นในการพัฒนานักวิจัยและสร้างผลผลิตในเชิงวิชาการ ที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และมนุษยชาติ และก่อให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอน ที่มีนวัตกรรมและทันสมัย ขอบเขตของงานวิจัย ทางคณะฯ มุ่งเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับ Business Intelligence, Database, Computer Communication and Networking, Artificial Intelligence, Software Engineering, Digital Image Processing และ Computer Graphics and Animation

ผลงานวิจัยต่าง ๆ ในช่วงก่อนการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีการตีพิมพ์ผลงานภายใต้ชื่อของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเวลากว่า 30 ปี และทางคณะฯ ได้ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์ให้กับสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ท่านสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับงานวิจัย ได้ที่ รายงานสรุปผลงานวิจัย

ICT Research

หน่วยปฏิบัติการวิจัย (Research Units)
 • Mahidol Bremen Medical Informatics Research Unit (MIRU)
 • Mahidol-AIST Research Unit (MARU)
คลัสเตอร์วิจัย (Research Clusters)
  • Software Engineering and Business Analytics Research Clusters (SEBA)
  • Technology Enhanced Learning and Human Centered Computing Research Clusters(TEL-HuCC)
  • Machine Intelligence and Knowledge Engineering Research Clusters (MIKE)
  • Medical Informatics Research Clusters (MI)
  • Cyber Security and IoT Research Clusters(CSI)

Share:
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand