ศิษย์เก่าคณะ ICT

เว็บไซต์สมาคมศิษย์เก่าคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล

 

เข้าสู่เว็บไซต์สมาคมศิษย์เก่าคณะ ICT

 1. ศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิชาการหรือการวิจัยหรือผลงานด้านนวัตกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงกรด พิมพิศาล

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงกรด พิมพิศาล จบการศึกษาจากภาควิชาคอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ. 2539 เป็นศิษย์เก่า CS ปริญญาตรี รุ่นที่ 6 ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงกรด พิมพิศาล เคยดำรงตำแหน่งสำคัญต่างๆ ดังนี้

 • รองอธิการฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
 • ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
 • หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
 • คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัด ของจังหวัดกาฬสินธุ์

นอกจากนี้ ท่านยังมีผลงานวิชาการที่ไปนำเสนอ ณ ประเทศจีน ในงาน AEL The International Workshop on Advanced E-Learning 2018 (AEL2018) และผลงานนำเสนอในที่ประชุมวิชาการภายในประเทศ The 9th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference อีกด้วย

จากประสบการณ์การทำงาน และผลงานที่โดดเด่น ได้แสดงให้เห็นว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงกรด พิมพิศาล เป็นผู้ที่มุ่งมั่นและทุ่มเทให้กับงานวิชาการและงานวิจัยจนประสบความสำเร็จอย่างสูง อีกทั้งยังเป็นผู้ที่ใช้องค์ความรู้ด้าน IT เพื่อการพัฒนาประเทศ คณะกรรมการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น จึงได้พิจารณาลงความเห็นว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงกรด พิมพิศาล เป็นศิษย์เก่าดีเด่นในสาขาศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิชาการ หรือการวิจัย หรือผลงานนวัตกรรม ประจำปี 2561

 1. ศิษย์เก่าดีเด่นด้านการทำคุณประโยชน์เพื่อสังคม

คุณณัฐพล ยังพลขันธ์

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง นักวิชาการโสตฯ คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณณัฐพล ยังพลขันธ์ จบการศึกษาจากคณะ ICT ในปี พ.ศ. 2554 เป็นศิษย์เก่า ICT รุ่นที่ 5 คุณณัฐพล ยังพลขันธ์ เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการใช้วิทยุสมัครเล่น การช่วยเหลือและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ โดยคุณณัฐพล ยังพลขันธ์ ได้อุทิศตนและเสียสละเวลาส่วนตนช่วยเหลือกิจกรรมอาสาต่างๆ และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมเป็นจำนวนมาก โดยกิจรรมสำคัญที่คุณณัฐพล ยังพลขันธ์ ได้ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคม ได้แก่

 • อาสาสมัครหน่วยแพทย์กู้ชีวิตวชิรพยาบาล
 • ปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครเพื่อพระราชบิดาอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เข้ากราบพระบรมศพพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระบรมมหาราชวัง
 • ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาเฉพาะกิจหน่วยแพทย์ งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 • ปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครหน่วยแพทย์กู้ชีวิตวชิรพยาบาลและร่วมประสานงานเครือข่ายวิทยุสมัครเล่น งานวิ่ง BDMS 2017

และในทุกๆ วัน คุณณัฐพล ยังพลขันธ์ จะเตรียมพร้อมสำหรับช่วยเหลือเมื่อพบเจอเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุและประสานงานไปยังหน่วยแพทย์กู้ชีพเพื่อดำเนินการต่อไป อยู่เป็นประจำ

จากการทำงานจิตอาสา เป็นอาสาสมัคร และบำเพ็ญประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยเหลือสังคม คณะกรรมการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น จึงได้พิจารณาลงความเห็นว่า คุณณัฐพล ยังพลขันธ์ เป็นศิษย์เก่าดีเด่นในสาขา ศิษย์เก่าดีเด่นด้านการทำคุณประโยชน์เพื่อสังคม ประจำปี 2561

 1. ศิษย์เก่าดีเด่นด้านบริหารหรือความสำเร็จในอาชีพ หน้าที่การงาน

คุณธนโชติ วิสุทธิสมาน

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง CEO บริษัท Likeme Group

คุณธนโชติ วิสุทธิสมาน จบการศึกษาจากคณะ ICT ในปี พ.ศ. 2553 เป็นศิษย์เก่า ICT รุ่นที่ 5 โดยคุณธนโชติ วิสุทธิสมาน เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Media ซึ่งได้ก่อตั้งบริษัทในเครือ Likeme Group เพื่อบริหารงานในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Digital Media ได้แก่

 • Likeme Thailand
 • Infographic Thailand
 • Infomotion Thailand
 • aomMONEY
 • Likeme Agency
 • Next Empire
 • Big Thought
 • Contech Thailand

นอกจากจะบริหารบริษัทในเครือ Likeme Group ให้มีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จแล้ว คุณธนโชติ วิสุทธิสมาน ยังได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการตัดสินผลงานต่างๆ และได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรในงานสำคัญๆ ดังนี้

 • กรรมการรอบ 1, 2, 3 งาน Angel in the City จัดโดย DEPA
 • External Committee for AIS Monthly Startup Pitching ของ AIS Startup
 • ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 100 ของโครงการ ร้อยคนไทยหัวใจนวัตกรรม ประจำปี 2018 จัดโดย NIA
 • เป็นวิทยากร งาน “Startup Presentation Design” at Angel in the City จัดโดย DEPA
 • เป็นวิทยากร งาน Startup Journey Experience Sharing” Entrepreneurship Class ณ หอการค้าไทย
 • เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง Startup Journey and Modern Management” วิชา MIS (Strategic Modern Management Class) ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จากประสบการณ์การทำงาน และผลงานที่โดดเด่น ได้แสดงให้เห็นว่า คุณธนโชติ วิสุทธิสมาน เป็นผู้ประสบความสำเร็จด้านการบริหารและหน้าที่การงาน ดังนั้น คณะกรรมการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น จึงได้พิจารณาลงความเห็นว่า คุณธนโชติ วิสุทธิสมาน เป็นศิษย์เก่าดีเด่นด้านบริหารหรือความสำเร็จในอาชีพ / หน้าที่การงาน ประจำปี 2561

 1. ศิษย์เก่าดีเด่นด้านการเป็นนักคิดรุ่นใหม่

คุณชนกานต์ ชินชัชวาล

ปัจจุบันประกอบธุรกิจ Startup ด้าน Chatbot

คุณชนกานต์ ชินชัชวาล จบการศึกษาจากคณะ ICT ในปี พ.ศ. 2555 เป็นศิษย์เก่า ICT รุ่นที่ 7 คุณชนกานต์ ชินชัชวาล เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านโปรแกรม Chabot โดยได้เปิดบริษัท Startup ชื่อ Robolingo ซึ่งได้ก่อตั้งและพัฒนาระบบ Zwiz.AI Chatbot CMS โดยได้ทุนสนับสนุนรอบแรก และได้รับรางวัล Rising Star พร้อมทุนสนับสนุนจากโครงการส่งเสริมนวัตกรรมแห่งสยาม (100SID)   ในการพัฒนา Chatbot ให้องค์กร หรือร้านค้าต่างๆ ปัจจุบันมีผลงาน Chatbot หลายตัว เช่น แชทบอท จส.100, แชทบอทของเพจ Aommoney, แชทบอท Tuinui Bot ส่งเสริมสุขภาพ, แชทบอทของเพจคณะ ICT และ อื่นๆ อีกมากมาย

ซึ่งก่อนที่จะมาก่อตั้งธุรกิจ Startup ของตนเอง คุณชนกานต์ ชินชัชวาล ได้ทำงานเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในตำแหน่ง Senior Consultant บริษัท IBM Thailand หลังจากนั้นจึงไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขา MSc in Computing (Artificial Intelligence) – with Distinction ณ  Imperial College London ประเทศอังกฤษ และได้กลับมาก่อตั้งธุรกิจ Startup ของตนเอง

จากประสบการณ์การทำงานและผลงานที่โดดเด่น และด้วยวัยเพียง 27 ปี ได้แสดงให้เห็นว่า คุณชนกานต์ ชินชัชวาล เป็นนักคิดรุ่นใหม่ ผู้ประสบความสำเร็จ ดังนั้นคณะกรรมการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น  จึงได้พิจารณาลงความเห็นว่า คุณชนกานต์ ชินชัชวาล เป็นศิษย์เก่าดีเด่นในสาขา ศิษย์เก่าดีเด่นด้านการเป็นนักคิดรุ่นใหม่ ประจำปี 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี อร่ามวิทย์
ศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิชาการหรือการวิจัยหรือผลงานนวัตกรรม
รองหัวหน้าฝ่ายสารสนเทศและกิจการต่างประเทศ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 3
 • ปริญญาโทและ ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จาก University of Washington และ Seattle ประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 2539 และปี 2533 ตามลำดับ

ส่วนหนึ่งของผลงานที่โดดเด่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี อร่ามวิทย์ มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Computer Vision และ Video Coding Technology และมีผลงานวิชาการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ รวมกว่า 90 ผลงาน นอกจากนี้ ท่านยังเคยดำรงตำแหน่งสำคัญต่าง ๆ ดังนี้

 • เป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช) และมีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีโทรคมนาคมจำนวนมาก
 • เป็นเลขาธิการของ IEEE Thailand Section ในปี 2553 -2554 และเป็นคณะกรรมการวิชาการของ IEEE Circuit and System Society และ IEEE Region 10

จากประสบการณ์การทำงานและผลงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี อร่ามวิทย์ ได้แสดงให้เห็นว่า เป็นผู้ที่ มุ่งมั่นและทุ่มเทให้กับงานวิชาการและงานวิจัยจนประสบความสำเร็จอย่างสูง อีกทั้งเป็นผู้ที่ใช้องค์ความรู้ด้าน ICT เพื่อการพัฒนาประเทศ คณะกรรมการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น จึงได้พิจารณาลงความเห็นว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี อร่ามวิทย์ เป็นศิษย์เก่าดีเด่นในสาขาศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิชาการหรือการวิจัยหรือผลงานนวัตกรรม ประจำปี 2555

คุณสุรสิทธิ์ ศิวประสบศักดิ์
ศิษย์เก่าดีเด่นในสาขาด้านการบริหารหรือความสำเร็จในหน้าที่การงาน
ผู้ก่อตั้ง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
บริษัท เทอร์ราไบท์ เน็ท โซลูชั่น จำกัด

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 6
 • ปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 3

ส่วนหนึ่งของผลงานที่โดดเด่น

 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท เทอร์ราไบท์ เน็ท โซลูชั่น จำกัด ตั้งแต่ปี 2005 จนถึงปัจจุบัน
 • ได้รับการแต่งตั้งเป็น Microsoft Gold Partner, VMWare VIP Enterprise Partner และ Cisco Premier Certified Partner นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังเป็นผู้คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ Intellectual Property Solutions หลายตัว เช่น “LEGAL SERVED!”, “V-Expand” และ “TIBS”
 • นำพาบริษัทฯ เริ่มต้นด้วยพนักงานเพียง 4 คน และทุนจดทะเบียนเพียง 5 ล้านบาท เติบโตก้าวหน้าจนมีพนักงานเกือบ 80 คน เพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 40 ล้านบาท และกำลังจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 2-3 ไตรมาส ที่จะถึงนี้

ประสบการณ์พิเศษ :

 • คณะทำงานพิจารณาโครงการร่วมทุน สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA)
 • นักเขียนให้กับสำนักพิมพ์ Provision และ Success Media
 • อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

จากประสบการณ์การทำงานและผลงานที่โดดเด่น ได้แสดงให้เห็นว่า คุณสุรสิทธิ์ ศิวประสบศักดิ์ เป็นผู้ประสบความสำเร็จด้านการบริหารและหน้าที่การงาน ดังนั้นคณะกรรมการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น จึงได้พิจารณาลงความเห็นว่า คุณสุรสิทธิ์ ศิวประสบศักดิ์ เป็นศิษย์เก่าดีเด่นในสาขาด้านการบริหารหรือความสำเร็จในหน้าที่การงานประจำปี 2555

คุณ อริญชยา ตรีคุณประภา
ศิษย์เก่าดีเด่นในสาขาศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่
ปัจจุบัน ประกอบธุรกิจส่วนตัว และเป็น Project Manager ด้านเว็บไซต์ และสื่อการเรียนการสอน

ประวัติการศึกษา

 • จบปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ 1 คณะ ICT
 • กำลังศึกษาต่อปริญญาโทด้านพัฒนาการมนุษย์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

ส่วนหนึ่งของผลงานโดดเด่น จนถึงปัจจุบัน

 • เป็นประธานชมรมเยาวชนผู้ดูแลเว็บไทย รุ่นที่ 4 ภายใต้การดูแลของสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย
 • เป็นที่ปรึกษาการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Young Webmaster Camp ร่วมกับสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย
 • เป็นที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการ กิจการเด็กและเยาวชนวุฒิสภา
 • กรรมการสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย

กิจกรรมรางวัลและประสบการณ์พิเศษ

 • เป็นวิทยากรจัดการมาตรฐาน ICT กระทรวงยุติธรรม
 • เป็นวิทยากรแก่เจ้าหน้าที่การเรียนการสอนทางไกลมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • เป็นวิทยากรการทำเว็บไซต์ที่ผู้พิการเข้าถึงได้ ของกระทรวง ICT

จากประสบการณ์การทำงานและผลงานที่โดดเด่น ประกอบกับด้วยวัยเพียง 27 ปี ได้แสดงให้เห็นว่า คุณอริญชยา ตรีคุณประภา เป็นคนรุ่นใหม่ ผู้ประสบความสำเร็จ และเป็นผู้มีจิตสาธารณะช่วยเหลือสังคม ดังนั้นคณะกรรมการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น จึงได้พิจารณาลงความเห็นว่า คุณอริญชยา ตรีคุณประภา เป็นศิษย์เก่าดีเด่นในสาขาศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่

 

Share:
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish