สโมสรนักศึกษาคณะฯ / ชมรม

สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีวาระ 2562

สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล บริหารงานโดยนักศึกษาภายในคณะฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะ ฯ จำนวน 8 คน ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับกิจกรรมนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีการจัดประชุมกันทุกสัปดาห์เพื่อดูแลกำหนดการในการทำกิจกรรมของนักศึกษา ติดตามแผนงานฯ  ควบคุมเรื่องเงินทุนของชมรม และประสานงานด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดกิจกรรมของนักศึกษา

วัตถุประสงค์ของสโมสรนักศึกษาคณะฯ
 • เพื่อให้นักศึกษาคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล  มีพื้นที่ในการแสดงความสามารถและศักยภาพทั้งในด้านวิชาการและสังคม เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตรมากขึ้น เสริมสร้างความเป็น M-A-H-I-D-O-L  และ iICT Breeds STAR Core Value
 • เพื่อเป็นผู้แทนให้กับนักศึกษาภายในคณะฯ ในการร้องเรียน เสนอแนะ และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เป็นความกังวลของนักศึกษา ร่วมกับคณะฯ ภายใต้ขอบเขตแนวคิดที่สร้างสรรค์
 • สโมสรนักศึกษาคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ทำงานร่วมกับตัวแทนนักศึกษาจากแต่ละชั้นปี ซึ่งรับผิดชอบการจัดงานกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ของนักศึกษาภายในคณะฯ รวมถึง ดูแล ควบคุม ประสานงานกับชมรมต่างๆ ที่อยู่ภายใต้สโมสรนักศึกษาคณะฯ
งานสโมสรนักศึกษาคณะฯ ตั้งอยู่ที่ชั้น 2 ห้อง IT205

โครงสร้างสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีวาระ 2562

ชมรมนักศึกษา

ชมรมนักศึกษา (กิจกรรมนอกหลักสูตร) ภายใต้การกำกับ และดูแลของสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล  การเข้าร่วมในกิจกรรม ไม่เพียงแต่จะทำให้นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะด้านวิชาการ ด้านการสื่อสาร การทำงานเป็นทีม และการเป็นผู้นำเท่านั้น แต่ยังมีส่วนช่วยในการพัฒนาสังคมและชุมชนด้วยเช่นกัน

 • Basketball (Sport club)
 • CTF: Capturing the Flag (Academic club)
 • Entrepreneurship (Academic club)
 • Español (Art and Cultural club)
 • Eureka (Community Service club)
 • Game Developer (Academic club)
 • Intelligent Information System (Academic club)
 • Music (Art and Cultural club)
 • Photography (Art and Cultural club)

» ติดตามข่าวสารชมรมและกิจกรรมนักศึกษา ได้ที่  Facebook : MUICT Student Activities

» Download แบบฟอร์มขอจัดตั้งชมรม

 

Share:
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish