ทำไมต้อง ICT มหิดล ?

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) แม้ว่าเพิ่งก่อตั้งไม่นาน ทว่าได้รับชื่อเสียงและความไว้วางใจอย่างมากและรวดเร็ว เนื่องมาจากความสำเร็จอันเป็นที่ประจักษ์ให้เห็นตั้งแต่ปีแรก ๆ คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากจะเป็น สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพ แล้วนั้น คณะฯ ยังเป็นสถาบันที่ครบครันไปด้วยอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนการสอนอย่างมากมายอีกด้วย

“ICT Mahidol” สถาบันชั้นนำทางด้าน IT ที่เปรียบเสมือนบ้าน ที่พร้อมจะมอบโอกาสและแรงบันดาลใจทางด้าน IT ให้แก่ทุกท่าน

สาขาอะไรบ้างที่น้อง ๆ สามารถเลือกเรียนได้?

คณะ ICT มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ความชำนาญในการสร้างผลงาน ทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี เนื้อหาหลักสูตรมีความเข้มข้น ได้มาตรฐานสากล นักศึกษาจะได้รับความรู้ ประสบการณ์ในหลายสาขาวิชา ได้รับการฝึกฝนทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ การทำงานเป็นทีม และการพัฒนาศักยภาพ เพื่อการแข่งขันทั้งในระดับชาติ และนานาชาติได้

โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) มีสาขาวิชาต่างๆ รวม 8 สาขาวิชา ให้นักศึกษาเลือกเรียน ดังนี้

วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science: CS)
ศึกษาการใช้ทฤษฎีทางด้านคอมพิวเตอร์มาใช้แก้ปัญหาพื้นฐาน เรียนรู้ระบบที่เกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ เช่น กระบวนการแก้ปัญหาที่มีลำดับหรือวิธีการอย่างเป็นขั้นเป็นตอนชัดเจน (Algorithms Analysis), การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design), การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ขนาดจิ๋ว ที่ฝังไว้ในอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องเล่นอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความฉลาดและความสามารถให้กับอุปกรณ์เหล่านั้น  (Embedded System), การใช้คอมพิวเตอร์สร้างภาพและสื่อ  โดยใช้เทคนิคต่าง ๆ (Computer Graphics)
ระบบฐานข้อมูลและระบบเชิงปัญญา (Database and Intelligent Systems: DB)
ศึกษาเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถพัฒนาต่อยอด เพื่อใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน เช่น ทฤษฎีการออกแบบระบบฐานข้อมูล (Database Design) คลังข้อมูลและการสืบค้นข้อมูล (Data Warehousing and Data Mining) การประมวลผลภาพดิจิทัล (Digital Image Processing) การจำแนกและประมวลผลสัญญาณ ปัญญาประดิษฐ์และสถิติ (Intelligent Techniques for Pattern Recognition)  การจัดเก็บ การนำเสนอเนื้อหาและการวิเคราะห์จำแนก ว่าข้อมูลที่ปรากฏนั้นมีความสัมพันธ์กับข้อมูลอื่น ๆ ในแต่ละระดับอย่างไร (Semantic Web) การจัดการความรู้ (Knowledge Management) รวมถึง เทคโนโลยีและแอปพลิเคชันสำหรับจัดการฐานข้อมูลขั้นสูง
ระบบเครือข่ายสื่อสาร (Computer Networks: CN)
ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเครือข่ายสื่อสารซึ่งเชื่อมโยงกันระหว่างคอมพิวเตอร์ (Internet  Architecture) การกำหนดฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร (Internet Protocols) การบริหารจัดการเครือข่าย (Network Management) การเขียนโปรแกรมจัดการเครือข่ายสื่อสาร (Network Programming)  และการตรวจสอบพิสูจน์หลักฐานเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาคดีอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Forensic)
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering: SE)
ศึกษาวิธีการควบคุมการพัฒนาซอฟต์แวร์ เทคนิคและแนวทางการบริหารจัดการ เพื่อให้สามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องของซอฟต์แวร์นั้น ๆ เพื่อวัดประสิทธิภาพ และคุณภาพของซอฟต์แวร์
ระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Business Systems: EB)
ศึกษาทฤษฎี และวิธีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ (Computer Technology) มาใช้กับธุรกิจต่างๆ เพื่อการพัฒนาต่อยอดธุรกิจสู่โลกออนไลน์ ศึกษาเกี่ยวกับแบบจำลองทางธุรกิจ (E-Business Model) และประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (Customer Relationship Management) การจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) และ การพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้ในอุปกรณ์สื่อสาร (Mobile Application) การศึกษาเกี่ยวกับการแก้ปัญหาเชิงธุรกิจ และการคิดกลยุทธ์ธุรกิจใหม่ๆ รวมไปถึง เทคโนโลยีสำหรับการรวบรวมข้อมูล จัดเก็บ วิเคราะห์ และการใช้ประโยชน์ข้อมูลในหลากหลายมุมมอง  (Business Intelligent Systems)
ระบบสื่อหลายแบบ (Multimedia Systems: MM)
ศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่หลากหลาย เพื่อใช้ในการสร้างระบบที่เกี่ยวข้องกับสื่อมัลติมีเดีย เช่น Computer Animation, Computer Graphic, Virtual Reality รวมไปถึงเรียนรู้การจัดการสื่อมัลติมีเดีย และการประยุกต์ใช้สื่อนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการศึกษา ด้านการแพทย์  ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านศิลปะและความบันเทิง
การจัดการระบบสารสนเทศ (Management Information Systems: MS)
ศึกษาเกี่ยวกับการนำระบบสารสนเทศ (IT) มาใช้ในการบริหารจัดการ การแปลความหมายและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กร โดยจะใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานที่สำคัญเพื่อให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจในการวางแผนการควบคุม และการปฏิบัติการขององค์กรได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อระบบสุขภาพ (Health Information Technology: HT)
ศึกษาเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT) ไปใช้ในภาคธุรกิจสุขภาพ และสาธารณสุข เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการ โดยจะศึกษาระบบที่ใช้ในและการบริหารจัดการระบบนั้นในองค์กร รวมถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลทางการแพทย์ที่สำคัญ
Share:
  • 3
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  
    3
    Shares

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish