วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ค่านิยมองค์กร

วิสัยทัศน์ :

เป็นสถาบันชั้นนำที่สามารถตอบสนองความต้องการของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทางด้านการศึกษา การวิจัย และการสร้างนวัตกรรม ทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัลระดับสากล

พันธกิจ :

พัฒนาศาสตร์ทางด้าน ICT ของประเทศให้อยู่ในระดับสากลทั้งในด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ด้วยการบูรณาการกับวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติ และให้บริการผู้เรียนทุกกลุ่มทุกวัยด้วยทีมคณาจารย์และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญสูง

ค่านิยมองค์กร :

ONE ICT รวมพลัง รวมใจ ก้าวไกล เป็นหนึ่ง

วัฒนธรรมองค์กร: MAHIDOL

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand