วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ค่านิยมองค์กร

Vision / วิสัยทัศน์

To provide superior academic and professional opportunities in digital computing education, research, and innovation responsive to the needs of a rapidly changing world, elevating the national and global digital economy.
เป็นสถาบันชั้นนำที่สามารถตอบสนองความต้องการของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทางด้านการศึกษา การวิจัย และการสร้างนวัตกรรม ทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัลระดับสากล

Mission / พันธกิจ

To develop a world class ICT academic and research environment that equips our learners, faculty, and staff with agility, flexibility, knowledge, and opportunities to pursue their professional and academic goals while contributing to the economic and cultural development of the nation and the world.
พัฒนาศาสตร์ทางด้าน ICT ของประเทศให้อยู่ในระดับสากลทั้งในด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ด้วยการบูรณาการกับวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติ และให้บริการผู้เรียนทุกกลุ่มทุกวัยด้วยทีมคณาจารย์และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญสูง

ค่านิยมองค์กร (Core Value):

ONE ICT รวมพลัง รวมใจ ก้าวไกล เป็นหนึ่ง

วัฒนธรรมองค์กร: MAHIDOL

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish