ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

เป็นสถาบันชั้นนำที่สามารถตอบสนองความต้องการของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทางด้านการศึกษา การวิจัย และการสร้างนวัตกรรม ทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัลระดับสากล

พัฒนาศาสตร์ทางด้าน ICT ของประเทศให้อยู่ในระดับสากลทั้งในด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ด้วยการบูรณาการกับวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติ และให้บริการผู้เรียนทุกกลุ่ม ทุกวัยด้วยทีมคณาจารย์และบุคลกรที่มีความเชี่ยวชาญสูง

 

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish