ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิชาการก้าวล้ำ จริยธรรมนำใจ วินัยเป็นเลิศ ก่อเกิดนวัตกรรม สร้างสรรค์วิชาชีพ

เป็นสถาบัน ICT ชั้นนำของผู้ใฝ่รู้และอุทิศตน เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ องค์ความรู้ และสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สังคม

 1. พัฒนาหลักสูตร
 2. พัฒนางานวิจัย
 3. ถ่ายทอดองค์ความรู้
 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 5. การบริหารจัดการ

 

Share:
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish