ทุนการศึกษาและเงินช่วยเหลือ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล มีนโยบายสนับสนุนด้านทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่เรียนดี เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพเด็กไทยให้ได้มาตรฐานสากล อีกทั้งเป็นแรงสนับสนุนที่จะกระตุ้นให้เด็กเกิดการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของตนเองอยู่ตลอดเวลา

นักศึกษาและผู้ปกครองต้องเข้าใจค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเข้าศึกษาต่อในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การเข้าศึกษาต่อ สำหรับนักศึกษาที่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายในการศึกษาทางรัฐบาลและมหาวิทยาลัยมหิดล มีบริการสวัสดิการให้แก่นักศึกษาในเรื่อง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

ทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดทำข้อมูลในส่วนของทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอกและทุนการศึกษาภายในคณะให้กับนักศึกษาที่สนใจสมัครขอรับทุน

» ทุนการศึกษาภายในคณะ ICT
» ทุนการศึกษาภายนอก
» ทุนพัฒนาอาจารย์ของคณะ
» กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand