ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รศ. ดร. เจริญศรี มิตรภานนท์
E-mail : jarernsri.mit@mahidol.ac.th
ที่ปรึกษาอาวุโสคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์
E-mail : supachai.tws@mahidol.ac.th
ที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายวิศวกรรมและระบบ
นายอรรณพ สถิรปัญญา
E-mail : unnop.sat@mahidol.ac.th
รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร
นางอมรรัตน์ ฉายรัตน์
E-mail : amornrat.crt@mahidol.ac.th
รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายกลยุทธ์ และประกันคุณภาพ
ผศ. ดร. สุกัญญา พงษ์สุภาพ
E-mail : sukanya.pho@mahidol.ac.th
รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสื่อดิจิตอลและการเรียนรู้
ดร. ศุจิกา ศรีนันทกุล
E-mail : sujika.sri@mahidol.ac.th
รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ
ผศ. ดร. ทรงศรี ตั้งศรีไพโรจน์
E-mail : songsri.tan@mahidol.ac.th

Personal Website
รองคณบดีฝ่ายวิศวกรรมและระบบ
อาจารย์ ผกาพร เพ็งศาสตร์
E-mail : pagaporn.pen@mahidol.ac.th
รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์
ผศ. ดร. บุญสิทธิ์ ยิ้มวาสนา
E-mail : boonsit.yim@mahidol.ac.th

Personal Website
รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและสร้างความผูกพัน
ดร. ปวิตรา จิรวีรกูล
E-mail : pawitra.chi@mahidol.ac.th
รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา
ดร. พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์
E-mail : pattanasak.mon@mahidol.ac.th
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา
ดร. ฐิตินันท์ ตันติธรรม
E-mail : thitinan.tan@mahidol.ac.th
Personal Website
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา
ผศ. ดร. วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์
E-mail : worapan.kus@mahidol.ac.th, worapan.kun@mahidol.ac.th
Personal Website
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกลยุทธ์และประกันคุณภาพ
ดร. อัษฎารัตน์ คูรัตน์
E-mail : assadarat.khu@mahidol.ac.th
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ
ผศ. ดร. ศุภวงศ์ ทั่วรอบ
E-mail : suppawong.tua@mahidol.edu
Personal Website
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกลยุทธ์และประกันคุณภาพ
นางสาว ศิริพร โรจนโกศล
E-mail : siriporn.roj@mahidol.ac.th
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน
อาจารย์ สนิท แสงเหลา
E-mail : snit.san@mahidol.ac.th
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ
ดร. ศิริเพ็ญ พงษ์ไพเชฐ
E-mail : siripen.pon@mahidol.ac.th
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและสร้างความผูกพัน
นางสาว จรัสศรี ปักกัดตัง
E-mail : jarrussri.pak@mahidol.ac.th
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร
นางสาว พเยาว์ ทิวาภรณ์
E-mail : phayao.tiw@mahidol.ac.th
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
ดร. เพชร สัจจชลพันธ์
E-mail : petch.saj@mahidol.ac.th
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา
อาจารย์ มรกต เชิดเกียรติกุล
E-mail : morakot.cho@mahidol.ac.th
Personal Website
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ
ดร. วุฒิชาติ แสวงผล
E-mail : wudhichart.saw@mahidol.ac.th

 

Share:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish