ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อาจารย์ ดร. พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์
สังกัด: กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
E-mail : pattanasak.monmahidol.ac.th
ที่ปรึกษาอาวุโสคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์
E-mail : supachai.twsmahidol.ac.th
ที่ปรึกษาอาวุโสคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รศ. ดร. เจริญศรี มิตรภานนท์
สังกัด: กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
E-mail : jarernsri.mitmahidol.ac.th
ที่ปรึกษาฝ่ายวิศวกรรมและระบบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นายอรรณพ สถิรปัญญา
สังกัด: สำนักงานสนับสนุนเทคโนโลยี งานวิศวกรรมและกายภาพ
E-mail : unnop.satmahidol.ac.th
รองคณบดีฝ่ายกลยุทธ์ และประกันคุณภาพ
ผศ. ดร. สุกัญญา พงษ์สุภาพ
สังกัด: กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
E-mail : sukanya.phomahidol.ac.th
รองคณบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัย
Professor Dr. Peter Fereed Haddawy
สังกัด: กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
E-mail : peter.hadmahidol.ac.th
Personal Website
รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร
นางอมรรัตน์ ฉายรัตน์
สังกัด: สำนักงานคณบดี งานงบประมาณและการคลัง
E-mail : amornrat.crtmahidol.ac.th
รองคณบดีฝ่ายวิศวกรรมและระบบ
อาจารย์ ผกาพร เพ็งศาสตร์
สังกัด: กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
E-mail : pagaporn.penmahidol.ac.th
รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา และ
รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและสร้างความผูกพัน
อาจารย์ ดร. ปวิตรา เลี่ยมรักษ์
สังกัด: กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
E-mail : pawitra.liamahidol.ac.th
Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand