กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์
ตำแหน่ง : อาจารย์พิเศษ
E-mail : supachai.twsmahidol.ac.th
CV
รักษาการหัวหน้ากลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ดร. พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะ
E-mail : pattanasak.monmahidol.ac.th
Professor Dr. Peter Haddawy
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะ
E-mail : peter.hadmahidol.ac.th
Personal Website
CV
รศ. ดร. เจริญศรี มิตรภานนท์
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะ
E-mail : jarernsri.mitmahidol.ac.th
รศ. ดร. ดำรัส วงศ์สว่าง
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะ
E-mail : damras.wonmahidol.ac.th
CV
รศ. ดร. ชมทิพ พรพนมชัย
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะ
E-mail : chomtip.pormahidol.ac.th
CV
รศ. ดร. วัสกา วิสุทธิวิเศษ
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะ
E-mail : vasaka.vismahidol.ac.th
Personal Website
CV
รศ. ดร. สุดสงวน งามสุริยโรจน์
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะ
E-mail : sudsanguan.ngamahidol.ac.th
Personal Website
CV
รศ. ดร. วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะ
E-mail : worapan.kusmahidol.ac.th, worapan.kunmahidol.ac.th
Personal Website
CV

ผศ. ดร. ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะ
E-mail : charnyote.plumahidol.ac.th

ผศ. ดร. ธันวดี สุเนตนันท์
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะ
E-mail : thanwadee.sunmahidol.ac.th
Personal Website
CV
ผศ. ดร. สุกัญญา พงษ์สุภาพ
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะ
E-mail : sukanya.phomahidol.ac.th
ผศ. ดร. ทรงศรี ตั้งศรีไพโรจน์
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะ
E-mail : songsri.tanmahidol.ac.th
Personal Website
CV
ผศ. ดร. บุญสิทธิ์ ยิ้มวาสนา
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะ
E-mail : boonsit.yimmahidol.ac.th
Personal Website
ผศ. ดร. อนันต์ ศรีสุภาพ
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะ
E-mail : ananta.srimahidol.edu
CV
ผศ. ดร. ปิยนุช ศิลปโชติ
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะ
E-mail : piyanuch.silmahidol.edu
CV
Asst. Prof. Dr. Robert Egrot
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะ
E-mail : robert.egrmahidol.ac.th
Personal Website
CV
ผศ. ดร. ศุภวงศ์ ทั่วรอบ
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะ
E-mail : suppawong.tuamahidol.edu
Personal Website
CV

ผศ. ดร. ฐิตินันท์ ตันติธรรม
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะ
E-mail : thitinan.tanmahidol.ac.th
Personal Website
CV
ผศ. ดร. รวีศักดิ์ ธนวงศ์สุวรรณ
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะ
E-mail : rawesak.tanmahidol.ac.th
CV
ผศ. ดร. ปรีชา ตั้งวรกิจถาวร
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะ
E-mail : preecha.tanmahidol.ac.th
CV
ดร. ศรีสุภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะ
E-mail : srisupa.palmahidol.edu
Personal Website
ดร. อภิรักษ์ หุ่นหล่อ
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะ
E-mail : apirak.hoomahidol.ac.th
CV
ดร. โมเรศ ปรัชญพฤทธิ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะ
E-mail : mores.pramahidol.ac.th
Personal Website
CV
ดร. อัษฎารัตน์ คูรัตน์
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะ
E-mail : assadarat.khumahidol.ac.th
CV
ดร. ปวิตรา เลี่ยมรักษ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะ
E-mail : pawitra.liamahidol.ac.th
CV
ดร. วรลักษณ์ วงษ์เอก
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะ
E-mail : woraluck.wonmahidol.ac.th
ดร. ศิริเพ็ญ พงษ์ไพเชฐ
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะ
E-mail : siripen.ponmahidol.ac.th
CV

ดร. เพชร สัจจชลพันธ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะ
E-mail : petch.sajmahidol.ac.th
CV
ดร. วุฒิชาติ แสวงผล
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะ
E-mail : wudhichart.sawmahidol.ac.th
CV
ดร. กรินทร์ สุมังคะโยธิน
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะ
E-mail : karin.summahidol.ac.th
Personal Website
CV

ดร. ฐิติวัชร์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะ
E-mail : thitivatr.patmahidol.ac.th
Personal Website
CV

ดร. ธนพล นรเสฏฐ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะ
E-mail : thanapon.normahidol.edu
CV
ดร. อัคร สุประทักษ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะ
E-mail : akara.supmahidol.edu
CV
ดร. มรกต เชิดเกียรติกุล
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะ
E-mail : morakot.chomahidol.ac.th
Personal Website
CV
ดร. ชัยยงค์ รักขิตเวชสกุล
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะ
E-mail : chaiyong.ragmahidol.ac.th
Personal Website
CV
ดร. พิสิฐ ไพรวัฒนา
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะ
E-mail : pisit.pramahidol.ac.th
ดร. ดลวรา คุณะดิลก
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะ
E-mail : dolvara.gunmahidol.ac.th
CV
ดร. จิดาภา ไกรสังข์
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะ
E-mail : jidapa.kramahidol.ac.th
CV
ดร. พิไลลักษณ์ ปันภัทรทรัพย์
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะ
E-mail : pilailuck.panmahidol.ac.th
CV
อาจารย์ ผกาพร เพ็งศาสตร์
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะ
E-mail : pagaporn.penmahidol.ac.th
อาจารย์สนิท แสงเหลา
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะ
E-mail : snit.sanmahidol.ac.th
 
อาจารย์ภัทรพร แสงอรุณศิลป์
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะ
E-mail : pattaraporn.sanmahidol.ac.th
CV
อาจารย์ณัฐชาต ธัมกิตติคุณ
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะ
E-mail : nattachart.takmahidol.ac.th
 
อาจารย์อรรถพันธ์ ดารามาศ
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะ
E-mail : atthapan.darmahidol.ac.th
อาจารย์ทิพาจินต์ ไทยพิสุทธิกุล (ลาศึกษาต่อ)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะ
E-mail : tipajin.thamahidol.ac.th
 
อาจารย์กานต์รวี กิจขจรกุลภัทร (ลาศึกษาต่อ)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะ
E-mail : kanrawi.kitmahidol.ac.th
Personal Website
CV
อาจารย์ปุณยนุช บวรจิณณ์ (ลาศึกษาต่อ)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะ
E-mail : punyanuch.bormahidol.ac.th
 
Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish