กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์
ตำแหน่ง : ศาตราจารย์เกียรติคุณ
E-mail : supachai.twsmahidol.ac.th
CV
รักษาการหัวหน้ากลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
อาจารย์ ดร. พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์

ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : pattanasak.monmahidol.ac.th
Professor Dr. Peter Fereed Haddawy
ตำแหน่ง : ศาสตราจารย์
E-mail : peter.hadmahidol.ac.th
Personal Website
CV
รศ. ดร. เจริญศรี มิตรภานนท์
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
E-mail : jarernsri.mitmahidol.ac.th
รศ. ดร. ชมทิพ พรพนมชัย
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
E-mail : chomtip.pormahidol.ac.th
CV
รศ. ดร. วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
E-mail : worapan.kusmahidol.ac.th, worapan.kunmahidol.ac.th
Personal Website
CV
รศ. ดร. วัสกา วิสุทธิวิเศษ
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
E-mail : vasaka.vismahidol.ac.th
Personal Website
CV
รศ. ดร. ศุภวงศ์ ทั่วรอบ
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
E-mail : suppawong.tuamahidol.edu
Personal Website
รศ. ดร. สุดสงวน งามสุริยโรจน์
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
E-mail : sudsanguan.ngamahidol.ac.th
Personal Website
CV
ผศ. ดร. ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
E-mail : charnyote.plumahidol.ac.th
ผศ. ดร. ฐิตินันท์ ตันติธรรม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
E-mail : thitinan.tanmahidol.ac.th
Personal Website
CV
ผศ. ดร. ทรงศรี ตั้งศรีไพโรจน์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
E-mail : songsri.tanmahidol.ac.th
Personal Website
CV
ผศ. ดร. ธันวดี สุเนตนันท์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
E-mail : thanwadee.sunmahidol.ac.th
Personal Website
CV
ผศ. ดร. บุญสิทธิ์ ยิ้มวาสนา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
E-mail : boonsit.yimmahidol.ac.th
Personal Website
ผศ. ดร. ปรีชา ตั้งวรกิจถาวร
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
E-mail : preecha.tanmahidol.ac.th
CV
ผศ. ดร. ปิยนุช ศิลปโชติ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
E-mail : piyanuch.silmahidol.edu
CV
ผศ. ดร. โมเรศ ปรัชญพฤทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
E-mail : mores.pramahidol.ac.th
Personal Website
CV
ผศ. ดร. รวีศักดิ์ ธนวงศ์สุวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
E-mail : rawesak.tanmahidol.ac.th
CV
ผศ. ดร. ศรีสุภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
E-mail : srisupa.palmahidol.edu
Personal Website
ผศ. ดร. สุกัญญา พงษ์สุภาพ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
E-mail : sukanya.phomahidol.ac.th
ผศ. ดร. อนันต์ ศรีสุภาพ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
E-mail : ananta.srimahidol.edu
CV
ผศ. ดร. อภิรักษ์ หุ่นหล่อ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
E-mail : apirak.hoomahidol.ac.th
CV
Asst. Prof. Dr. Robert Edward Lucien Egrot
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
E-mail : robert.egrmahidol.ac.th
Personal Website
CV
อาจารย์ ดร. จิดาภา ไกรสังข์
ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : jidapa.kramahidol.ac.th
CV
อาจารย์ ดร. ชัยยงค์ รักขิตเวชสกุล
ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : chaiyong.ragmahidol.ac.th
Personal Website
CV
อาจารย์ ดร. ฐิติวัชร์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ
ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : thitivatr.patmahidol.ac.th
Personal Website
CV
อาจารย์ ดร. ดลวรา คุณะดิลก
ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : dolvara.gunmahidol.ac.th
CV
อาจารย์ ดร. ทรงพล ตีระกนก
ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail: songpon.teemahidol.ac.th
Personal Website
CV
อาจารย์ ดร. ธนพล นรเสฏฐ์
ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : thanapon.normahidol.edu
CV
อาจารย์ ดร. ปวิตรา เลี่ยมรักษ์
ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : pawitra.liamahidol.ac.th
CV
อาจารย์ ดร. พิไลลักษณ์ ปันภัทรทรัพย์
ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : pilailuck.panmahidol.ac.th
CV
อาจารย์ ดร. พิสิฐ ไพรวัฒนา
ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : pisit.pramahidol.ac.th
อาจารย์ ดร. เพชร สัจจชลพันธ์
ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : petch.sajmahidol.ac.th
CV
อาจารย์ ดร. มรกต เชิดเกียรติกุล
ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : morakot.chomahidol.ac.th
Personal Website
CV
อาจารย์ ดร. วรลักษณ์ วงษ์เอก
ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : woraluck.wonmahidol.ac.th
อาจารย์ ดร. วุฒิชาติ แสวงผล
ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : wudhichart.sawmahidol.ac.th
CV
อาจารย์ ดร. ศิริเพ็ญ พงษ์ไพเชฐ
ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : siripen.ponmahidol.ac.th
CV
อาจารย์ ดร. อัคร สุประทักษ์
ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : akara.supmahidol.edu
CV
อาจารย์ ดร. อัษฎารัตน์ คูรัตน์
ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : assadarat.khumahidol.ac.th
CV
อาจารย์ ดร. อิทธิพล รัศมีโรจน์
ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : ittipon.rasmahidol.edu
Personal Website
อาจารย์ ผกาพร เพ็งศาสตร์
ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : pagaporn.penmahidol.ac.th
อาจารย์ สนิท แสงเหลา
ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : snit.sanmahidol.ac.th
อาจารย์ ดร. ทิพาจินต์ ไทยพิสุทธิกุล
ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : tipajin.thamahidol.ac.th
นางสาว ภัทรพร แสงอรุณศิลป์ (ลาศึกษา)
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอาจารย์
E-mail : pattaraporn.sanmahidol.ac.th
CV
นาย อรรถพันธ์ ดารามาศ (ลาศึกษา)
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอาจารย์
E-mail : atthapan.darmahidol.ac.th
Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand