กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์
ตำแหน่ง : อาจารย์พิเศษ
E-mail : supachai.tws@mahidol.ac.th
Professor Dr. Peter Haddawy
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะ
E-mail : peter.had@mahidol.ac.th
Personal Website
CV
รศ. ดร. เจริญศรี มิตรภานนท์
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะ
E-mail : jarernsri.mit@mahidol.ac.th
รศ. ดร. ดำรัส วงศ์สว่าง
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะ
E-mail : damras.won@mahidol.ac.th
CV
รศ. ดร. ชมทิพ พรพนมชัย
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะ
E-mail : chomtip.por@mahidol.ac.th
CV
รศ. ดร. วัสกา วิสุทธิวิเศษ
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะ
E-mail : vasaka.vis@mahidol.ac.th
Personal Website
CV
รศ. ดร. สุดสงวน งามสุริยโรจน์
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะ
E-mail : sudsanguan.nga@mahidol.ac.th
Personal Website
CV

ผศ. ดร. ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะ
E-mail : charnyote.plu@mahidol.ac.th

ผศ. ดร. ธันวดี สุเนตนันท์
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะ
E-mail : thanwadee.sun@mahidol.ac.th
Personal Website
CV
ผศ. ดร. สุกัญญา พงษ์สุภาพ
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะ
E-mail : sukanya.pho@mahidol.ac.th
ผศ. ดร. ทรงศรี ตั้งศรีไพโรจน์
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะ
E-mail : songsri.tan@mahidol.ac.th
Personal Website
CV
ผศ. ดร. บุญสิทธิ์ ยิ้มวาสนา
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะ
E-mail : boonsit.yim@mahidol.ac.th
Personal Website
ผศ. ดร. วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะ
E-mail : worapan.kus@mahidol.ac.th, worapan.kun@mahidol.ac.th
Personal Website
CV
ผศ. ดร. อนันต์ ศรีสุภาพ
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะ
E-mail : ananta.sri@mahidol.ac.th
CV
ผศ. ดร. ปิยนุช ศิลปโชติ
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะ
E-mail : piyanuch.sil@mahidol.ac.th
CV
Asst. Prof. Dr. Robert Egrot
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะ
E-mail : robert.egr@mahidol.ac.th
Personal Website
CV
ผศ. ดร. ศุภวงศ์ ทั่วรอบ
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะ
E-mail : suppawong.tua@mahidol.edu
Personal Website
CV
ผศ. ดร. ฐิตินันท์ ตันติธรรม
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะ
E-mail : thitinan.tan@mahidol.ac.th
Personal Website
CV
ผศ. ดร. รวีศักดิ์ ธนวงศ์สุวรรณ
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะ
E-mail : rawesak.tan@mahidol.ac.th
CV
ดร. พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะ
E-mail : pattanasak.mon@mahidol.ac.th
ดร. ศรีสุภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะ
E-mail : srisupa.pal@mahidol.edu
Personal Website
ดร. ปรีชา ตั้งวรกิจถาวร
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะ
E-mail : preecha.tan@mahidol.ac.th
CV
ดร. อภิรักษ์ หุ่นหล่อ
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะ
E-mail : apirak.hoo@mahidol.ac.th
CV
ดร. โมเรศ ปรัชญพฤทธิ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะ
E-mail : mores.pra@mahidol.ac.th
Personal Website
CV
ดร. อัษฎารัตน์ คูรัตน์
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะ
E-mail : assadarat.khu@mahidol.ac.th
CV
ดร. ปวิตรา จิรวีรกูล
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะ
E-mail : pawitra.chi@mahidol.ac.th
CV
ดร. วรลักษณ์ วงษ์เอก
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะ
E-mail : woraluck.won@mahidol.ac.th
ดร. ศิริเพ็ญ พงษ์ไพเชฐ
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะ
E-mail : siripen.pon@mahidol.ac.th
CV
ดร. เพชร สัจจชลพันธ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะ
E-mail : petch.saj@mahidol.ac.th
CV
ดร. วุฒิชาติ แสวงผล
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะ
E-mail : wudhichart.saw@mahidol.ac.th
CV
ดร. กรินทร์ สุมังคะโยธิน
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะ
E-mail : karin.sum@mahidol.ac.th
Personal Website
CV
ดร. ฐิติวัชร์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะ
E-mail : thitivatr.pat@mahidol.ac.th
Personal Website
CV
ดร. ธนพล นรเสฏฐ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะ
E-mail : thanapon.nor@mahidol.edu
CV
ดร. อัคร สุประทักษ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะ
E-mail : akara.sup@mahidol.edu
CV
ดร. มรกต เชิดเกียรติกุล
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะ
E-mail : morakot.cho@mahidol.ac.th
Personal Website
CV
ดร. ชัยยงค์ รักขิตเวชสกุล
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะ
E-mail : chaiyong.rag@mahidol.ac.th
Personal Website
CV
ดร. พิสิฐ ไพรวัฒนา
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะ
E-mail : pisit.pra@mahidol.ac.th
ดร. ดลวรา คุณะดิลก
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะ
E-mail : dolvara.gun@mahidol.ac.th
CV
อาจารย์ ผกาพร เพ็งศาสตร์
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะ
E-mail : pagaporn.pen@mahidol.ac.th
อาจารย์สนิท แสงเหลา
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะ
E-mail : snit.san@mahidol.ac.th
อาจารย์จิดาภา ไกรสังข์
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะ
E-mail : jidapa.kra@mahidol.ac.th
CV
อาจารย์พิไลลักษณ์ ปันภัทรทรัพย์
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะ
E-mail : pilailuck.pan@mahidol.ac.th
CV
อาจารย์ภัทรพร แสงอรุณศิลป์
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะ
E-mail : pattaraporn.san@mahidol.ac.th
CV
อาจารย์อรรถพันธ์ ดารามาศ (ลาศึกษาต่อ)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะ
E-mail : atthapan.dar@mahidol.ac.th
อาจารย์ทิพาจินต์ ไทยพิสุทธิกุล (ลาศึกษาต่อ)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะ
E-mail : tipajin.tha@mahidol.ac.th
อาจารย์ณัฐชาต ธัมกิตติคุณ (ลาศึกษาต่อ)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะ
E-mail : nettachart.tak@mahidol.ac.th
อาจารย์กานต์รวี กิจขจรกุลภัทร (ลาศึกษาต่อ)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะ
E-mail : kanrawi.kit@mahidol.ac.th
Personal Website
CV
อาจารย์ปุณยนุช บวรจิณณ์ (ลาศึกษาต่อ)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะ
E-mail : punyanuch.bor@mahidol.ac.th
Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish