บริการการเรียนการสอน

 • ตารางสอน…
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี พ.ศ. 2552
 • ประกาศคณะฯ เรื่อง การเข้าเรียนรายวิชา สำหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาติ) พ.ศ. 2561 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
 • ประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการขอสอบ เนื่องจาก ขาดสอบ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาติ) พ.ศ. 2557

 

 


Share:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish