นักศึกษาวิชาทหาร

นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ที่เป็นชาย มีสัญชาติไทย เมื่อมีอายุครบกำหนดต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการตามหมายเรียกจากหน่วยงานราชการ อำเภอ/กิ่งอำเภอ/เขต ตามภูมิลำเนาทหาร แต่ยังมีสถานภาพเป็นนักศึกษาและกำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรต่างๆของมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการหรือเรียกว่า “ขอผ่อนผันเกณฑ์ทหาร” นั้น

งานกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล จะเป็นผู้ดำเนินการรวบรวมหลักฐานเพื่อขอผ่อนผันฯ ไปยังกองกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล  โดยนักศึกษาที่มีอายุครบกำหนดต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกิน  ยื่นหลักฐานเพื่อขอผ่อนผันในช่วงเดือนตุลาคม (ของทุกปี) ก่อนปีเข้ารับการตรวจเลือก ณ เคาน์เตอร์ชั้น 1 งานกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ติดตามข่าวสาร และ Download แบบฟอร์มได้ที่ :
https://op.mahidol.ac.th/sa/studentsoldier

กรณีมีข้อสงสัยติดต่อสอบถาม : งานกิจการนักศึกษา คณะ ICT ม.มหิดล
02-441-0909 ต่อ 147 /169

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish