ทุนการศึกษา / กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

 • ทุนการศึกษา
  คณะ
  ICT
 • ทุนการศึกษา
  มหาวิทยาลัยมหิดล
 • กองทุนกู้ยืม
  เพื่อการศึกษา
 • ทุนเรียนดีตลอดหลักสูตร
 • ทุนเรียนดีระหว่างปีการศึกษา
 • ทุนสมาคมศิษย์เก่าคณะ ICT ม.มหิดล
 • ทุนภูมิพล
 • ทุนมหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์
 • ทุนฉุกเฉินมหาวิทยาลัยมหิดล
 • ทุนจากแหล่งทุนภายนอก
 • กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
 • กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)

ติดต่อสอบถาม : งานกิจการนักศึกษา คณะ ICT ม.มหิดล   02-441-0909 ต่อ 169 /147

นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอกู้สามารถเข้าไปดูรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ Thai Government Student Loan program

 

Share:
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish