บริการให้คำปรึกษา

บริการแนะแนวให้คำปรึกษา (ด้านการเรียน ส่วนตัว สังคม และจิตใจ)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยมหิดลได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลเอาใจใส่นักศึกษา ซึ่งอยู่ในช่วงวัยของการเปลี่ยนแปลงจากวัยเด็กสู่วัยผู้ใหญ่ อาจเกิดความขัดแย้งและสับสนในการตัดสินใจ บุคลิกภาพ การปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ การปรับตัวจากครอบครัวสู่การใช้ชีวิตลำพังในหอพักการปรับตัวในการคบเพื่อนใหม่ เพศเดียวกันและต่างเพศ ตลอดจนความวิตกกังวลในการเรียน  ซึ่งสิ่งเหล่านี้ อาจเป็นอุปสรรคต่อการเรียนในมหาวิทยาลัยได้

ดังนั้น  คณะฯ  จึงมีบริการแนะแนวให้คำปรึกษา เพื่อให้ความช่วยเหลือและแนะแนวทางในการลดความวิตกกังวล เข้าใจ และตระหนักรู้ในตนเอง สามารถเข้าใจปัญหาและหาทางออกได้อย่างเหมาะสม เพื่อประสบความสำเร็จในการศึกษาเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย และมีคุณภาพเป็นปัญญาของแผ่นดินได้อย่างสมบูรณ์ โดยมีบริการต่างๆ ดังนี้

 

บริการให้คำปรึกษา สถานที่ให้บริการและเวลาทำการ
ให้คำปรึกษาโดยพยาบาลประจำคณะฯ ชั้น 2 ห้อง IT210S อาคารคณะ ICT ม.มหิดล
เวลาให้บริการ 08.30 – 16.00 น.
ให้คำปรึกษาโดย คณาจารย์ผู้ให้คำปรึกษา ติดต่อขอรับบริการได้ที่ งานกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. 092-256-2533 (ตลอด 24 ชั่วโมง) E-mail : sudarat.nan@mahidol.ac.th
ให้คำปรึกษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
(นักจิตวิทยา / จิตแพทย์)
ติดต่อขอรับบริการได้ที่ งานกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. 092-256-2533 (ตลอด 24 ชั่วโมง) E-mail : sudarat.nan@mahidol.ac.th

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish