ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยมหิดล  ที่มีความประสงค์ขอเอกสารรับรองทางการศึกษาประเภทต่างๆ หรือ ขอใช้บริการพื้นที่ภายในอาคารคณะฯ  อุปกรณ์ทางการศึกษา ฯลฯ   สามารถ Download แบบฟอร์มฯ พร้อมทั้งกรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ   และยื่นเอกสารขอใช้บริการได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น 1 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล  ในวันและเวลาราชการ  (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.)


Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish