ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยมหิดล  ที่มีความประสงค์ขอเอกสารรับรองทางการศึกษาประเภทต่างๆ หรือ ขอใช้บริการพื้นที่ภายในอาคารคณะฯ  อุปกรณ์ทางการศึกษา ฯลฯ   สามารถ Download แบบฟอร์มฯ พร้อมทั้งกรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ   และยื่นเอกสารขอใช้บริการได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น 1 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล  ในวันและเวลาราชการ  (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.)

แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษาหลักสูตร ICT
แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษาหลักสูตร DST

ขั้นตอนการขอเอกสารออนไลน์

1.Guidelines for Requesting Internship Letter during the COVID-19 Pandemic

2. Guidelines for Requesting Grade Report and Confirmation Letter during the COVID-19 Pandemic

3. หากต้องการติดต่อสอบถามคณะ ICT ม.มหิดล ในช่วงสถานการณ์ COVID-19

 

 

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand