สำนักงานคณบดี

หัวหน้าสำนักงานคณบดี
นายคณิตพัฒน์ ศรีนันทกุล
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
โทรศัพท์ภายใน : 160
E-mail : kanitpat.srimahidol.ac.th

งานบริหารและอำนวยการ

รักษาการหัวหน้างานบริหารและอำนวยการ
นางสาวธนิดา เอกรินทรากุล
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ภายใน : 241
E-mail : tanida.ekkmahidol.ac.th

หน่วยธุรการและสารบรรณ

หัวหน้าหน่วยธุรการและสารบรรณ
นางอุไรวรรณ รักษ์กำเนิด
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ภายใน : 143
E-mail : uraiwan.rakmahidol.ac.th
นางสาวจุฑา ไชยวุฒิ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ภายใน : –
E-mail : juta.chamahidol.ac.th
นางจุฑามาศ รักหนู
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ภายใน : 144
E-mail : jutamas.rakmahidol.ac.th
นางสาวศิริรัตนา แย้มเอิบสิน
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ภายใน : 191
E-mail : sirirattana.yammahidol.ac.th
นางสาวฉวีวรรณ ทับทิมทอง
ตำแหน่ง : พนักงานบริการอัดสำเนา
โทรศัพท์ภายใน : 450
นางสาวโอถิน สูญราช
ตำแหน่ง : แม่บ้าน
โทรศัพท์ภายใน : 450
E-mail : othin.soomahidol.ac.th

งานบริหารทรัพยากรบุคคล

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
อาจารย์ ดร. เพชร สัจจชลพันธ์
ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : petch.sajmahidol.ac.th
รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคล
นางสาวธนียา ลอยสุวรรณ
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์ภายใน : 208
E-mail : thaneeya.loymahidol.ac.th
นางสาวปองไพลิน ขำสาธร
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์ภายใน : 244
E-mail : pongpailin.khamahidol.ac.th
นางสาววันวิสาข์ บัวบาน
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ภายใน : 423
E-mail : wanvisa.buamahidol.ac.th
นางสาวสมบูรณ์ แซ่ตั้ง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ภายใน : 149
E-mail : somboon.saemahidol.ac.th

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกลยุทธ์และประกันคุณภาพ
อาจารย์ ดร. อัษฎารัตน์ คูรัตน์
ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : assadarat.khumahidol.ac.th
หัวหน้างานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ
นางธนพร สังข์ประเสริฐ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ภายใน : 146
E-mail : thanaporn.sunmahidol.ac.th
นางสาวกิตติยา พลอยวัฒนาวงศ์
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์ภายใน : 139
E-mail : kittiya.plomahidol.ac.th

งานงบประมาณและการคลัง

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายงบประมาณและการคลัง
นางสาว พเยาว์ ทิวาภรณ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สังกัด: สำนักงานสนับสนุนเทคโนโลยี งานสารสนเทศและระบบ
โทรศัพท์ภายใน : 290
E-mail : phayao.tiwmahidol.ac.th
รักษาการหัวหน้างานงบประมาณและการคลัง
นางทิพย์รัตน์ ละอองลักขณา
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
โทรศัพท์ภายใน : 252
E-mail : thiparat.laomahidol.ac.th

หน่วยบริหารงบประมาณ

นางสาววัตถาภรณ์ อรรคเนตร
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
โทรศัพท์ภายใน : 167
E-mail : watthaphon.akkmahidol.ac.th
นางพรชนก พงษ์สิทธิผล
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
โทรศัพท์ภายใน : 168
E-mail : pornchanok.phomahidol.ac.th

หน่วยการเงินและบัญชี

หัวหน้าหน่วยการเงินและบัญชี
นายพลช ตรีเมฆ
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
โทรศัพท์ภายใน : 156
E-mail : palot.trimahidol.ac.th
นางสาวณัฐริกา ฟองคำ
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
โทรศัพท์ภายใน : 424
E-mail : nattharika.fonmahidol.ac.th
นางสาวอรอนงค์ นีระบาล
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
โทรศัพท์ภายใน : 254
E-mail : onanong.nirmahidol.ac.th

หน่วยตรวจจ่ายและสารสนเทศ

หัวหน้าหน่วยตรวจจ่ายและสารสนเทศ
นางสาวพิจิตรา สิริศรีสัมพันธ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ภายใน : 255
E-mail : pichitra.sirmahidol.ac.th

งานบริหารพัสดุและยานพาหนะ

หัวหน้างานบริหารพัสดุและยานพาหนะ
นางสาวสมพร บำรุงศรี
ตำแหน่ง : นักวิชาการการพัสดุ
โทรศัพท์ภายใน : 207
E-mail : somporn.bummahidol.ac.th

หน่วยบริหารพัสดุ

นายอริย์ก ยิสารคุณ
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
โทรศัพท์ภายใน : 165
E-mail : arige.yismahidol.ac.th
นางสาววรนันท์ เตเสถียรวงศ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ภายใน : 152
E-mail : voranan.tasmahidol.ac.th
นายธีรพล เส็งสมวงศ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ภายใน : 165
E-mail : theerapon.senmahidol.ac.th
นางสาวธัญพัฒน์ ศักดิ์สยามกุล
ตำแหน่ง : นิติกร
โทรศัพท์ภายใน : 166
E-mail : thanyapat.sakmahidol.ac.th
นายจำรัส แก้วแกมศรี
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ภายใน : 138
E-mail : jamras.kaemahidol.ac.th
นายจำเรียง ยิ่งยืนยง
ตำแหน่ง: พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ภายใน : 138
E-mail: jumrieng.yinmahidol.ac.th
นายชณดล ไชยนิคม
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ภายใน : 138
E-mail : apirom.chimahidol.ac.th
นายเอกราช เพ็ชรกลับ
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ภายใน : 138
E-mail : aekkarat.petmahidol.ac.th

งานสื่อสารองค์กร

รักษาการหัวหน้างานสื่อสารองค์กร
นางสาวณัฐณิชาช์ ปลาบู่ทอง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ภายใน : 109
E-mail : natnicha.plamahidol.ac.th
รองหัวหน้างานสื่อสารองค์กร
นางสาวศรุตา ชินธเนศ
ตำแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์
โทรศัพท์ภายใน : 150
E-mail : saruta.chimahidol.ac.th
นางสาวธนพร เพ็งสอน
ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ภายใน : 127
E-mail : thanaporn.penmahidol.ac.th
นางสาวปิยวรรณ ทองพันธุ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ภายใน : 190
E-mail : piyawan.tonmahidol.ac.th

 

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand