สำนักงานคณบดี

หัวหน้าสำนักงานคณบดี
นายคณิตพัฒน์ ศรีนันทกุล
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
โทรศัพท์ภายใน : 160
E-mail : kanitpat.sri@mahidol.ac.th

งานบริหารและอำนวยการ

รักษาการหัวหน้างานบริหารและอำนวยการ
นายคณิตพัฒน์ ศรีนันทกุล
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
โทรศัพท์ภายใน : 160
E-mail : kanitpat.sri@mahidol.ac.th
รองหัวหน้างานบริหารและอำนวยการ
นางสาวธนิดา เอกรินทรากุล
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ภายใน : 241
E-mail : tanida.ekk@mahidol.ac.th
นางอุไรวรรณ รักษ์กำเนิด
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ภายใน : 143
E-mail : uraiwan.rak@mahidol.ac.th
นางจุฑามาศ รักหนู
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ภายใน : 144
E-mail : jutamas.rak@mahidol.ac.th
นางสาวศิริรัตนา แย้มเอิบสิน
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ภายใน : 191
E-mail : sirirattana.yam@mahidol.ac.th
นางสาวจุฑา ไชยวุฒิ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ภายใน : พญาไท 129, 130
E-mail : juta.cha@mahidol.ac.th
นายระยอง ทองใจ
ตำแหน่ง : พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
โทรศัพท์ภายใน : 138
นางสาวโอถิน สูญราช
ตำแหน่ง : แม่บ้าน
โทรศัพท์ภายใน : 128
E-mail : othin.soo@mahidol.ac.th
นางสาวฉวีวรรณ ทับทิมทอง
ตำแหน่ง : พนักงานบริการอัดสำเนา
โทรศัพท์ภายใน : 138, 128

งานบริหารทรัพยากรบุคคล

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
ดร. เพชร สัจจชลพันธ์
E-mail : petch.saj@mahidol.ac.th
หัวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคล
นางสาวสมบูรณ์ แซ่ตั้ง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ภายใน : 149
E-mail : somboon.sae@mahidol.ac.th
นางสาวธนียา ลอยสุวรรณ
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์ภายใน : 208
E-mail : thaneeya.loy@mahidol.ac.th
นางสาววันวิสาข์ บัวบาน
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ภายใน : 423
E-mail : wanvisa.bua@mahidol.ac.th

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกลยุทธ์และประกันคุณภาพ
ดร. อัษฎารัตน์ คูรัตน์
E-mail : assadarat.khu@mahidol.ac.th
หัวหน้างานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ
นางธนพร สังข์ประเสริฐ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ภายใน : 146
E-mail : thanaporn.sun@mahidol.ac.th
นางสาวกิตติยา พลอยวัฒนาวงศ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ภายใน : 139
E-mail : kittiya.plo@mahidol.ac.th

งานงบประมาณและการคลัง

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายงบประมาณและการคลัง
นางสาว พเยาว์ ทิวาภรณ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สังกัด: สำนักงานสนับสนุนเทคโนโลยี งานสารสนเทศและระบบ
โทรศัพท์ภายใน : 290
E-mail : phayao.tiw@mahidol.ac.th
รักษาการหัวหน้างานงบประมาณและการคลัง
นางทิพย์รัตน์ ละอองลักขณา
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
โทรศัพท์ภายใน : 252
E-mail : thiparat.lao@mahidol.ac.th

หน่วยบริหารงบประมาณ

นางพรชนก พงษ์สิทธิผล
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
โทรศัพท์ภายใน : 168
E-mail : pornchanok.pho@mahidol.ac.th
นางสาววัตถาภรณ์ อรรคเนตร
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
โทรศัพท์ภายใน : 167
E-mail : watthaphon.akk@mahidol.ac.th

หน่วยตรวจจ่ายและสารสนเทศ

หัวหน้าหน่วยตรวจจ่ายและสารสนเทศ
นางสาวพิจิตรา สิริศรีสัมพันธ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ภายใน : 255
E-mail : pichitra.sir@mahidol.ac.th

หน่วยการเงินและบัญชี

หัวหน้าหน่วยการเงินและบัญชี
นายพลช ตรีเมฆ
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
โทรศัพท์ภายใน : 156
E-mail : palot.tri@mahidol.ac.th
นางสาวอรอนงค์ นีระบาล
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
โทรศัพท์ภายใน : 254
E-mail : onanong.nir@mahidol.ac.th
นางสาวณัฐริกา ฟองคำ
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
โทรศัพท์ภายใน : 424
E-mail : nattharika.fon@mahidol.ac.th

งานบริหารพัสดุและยานพาหนะ

หัวหน้างานบริหารพัสดุและยานพาหนะ
นางสาวสมพร บำรุงศรี
ตำแหน่ง : นักวิชาการการพัสดุ
โทรศัพท์ภายใน : 207
E-mail : somporn.bum@mahidol.ac.th

หน่วยบริหารพัสดุ

นางสาวธัญพัฒน์ ศักดิ์สยามกุล
ตำแหน่ง : นิติกร
โทรศัพท์ภายใน : ศาลายา 166, พญาไท 165
E-mail : thanyapat.sak@mahidol.ac.th
นายอริย์ก ยิสารคุณ
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
โทรศัพท์ภายใน : 165
E-mail : arige.yis@mahidol.ac.th
นายธีรพล เส็งสมวงศ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ภายใน : 162
E-mail : theerapon.sen@mahidol.ac.th
นายจำรัส แก้วแกมศรี
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
E-mail : jamras.kae@mahidol.ac.th

นายเศรษฐศาสตร์ มะโนบุตร
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
E-mail : setthasatt.man@mahidol.ac.th
นายสมชาย อ่องประเสริฐ
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
นายชณดล ไชยนิคม
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
E-mail : apirom.chi@mahidol.ac.th
นายเอกราช เพ็ชรกลับ
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
E-mail : aekkarat.pet@mahidol.ac.th

งานสื่อสารองค์กร

รักษาการหัวหน้างานสื่อสารองค์กร
นางสาวณัฐณิชาช์ ปลาบู่ทอง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ภายใน : 109
E-mail : natnicha.pla@mahidol.ac.th
นางสาวจรัสศรี ปักกัดตัง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ภายใน : 145
E-mail : jarrussri.pak@mahidol.ac.th
นางสาวบุณยนุช พิศสุวรรณ
ตำแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์
โทรศัพท์ภายใน : 142
E-mail : boonyanuch.phi@mahidol.ac.th
นางสาวศิญาภัสร์ ตันเกษมขจรศรี
ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ภายใน : 150
E-mail : siyaphat.tan@mahidol.ac.th
นางสาวปิยวรรณ ทองพันธุ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ภายใน : 190
E-mail : piyawan.ton@mahidol.ac.th
นางสาวปาลนา วงศ์วาน
ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ภายใน : 148
E-mail : palanar.won@mahidol.ac.th

 

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish