สำนักงานบริหารการศึกษา

หัวหน้าสำนักงานบริหารการศึกษา
นางสาว มยุเรศ ยอดคำ
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ภายใน : 151
E-mail : mayuret.yod@mahidol.ac.th

งานการศึกษา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา
อาจารย์มรกต เชิดเกียรติกุล
E-mail : morakot.cho@mahidol.ac.th
Personal Website
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา
อาจารย์ชัยยงค์ รักขิตเวชสกุล
E-mail : chaiyong.rag@mahidol.ac.th
Personal Website
หัวหน้างานการศึกษา
นาง แสงเดือน พรพนมชัย
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ภายใน : 130
E-mail : saengduean.por@mahidol.ac.th
นางสาว สุดารัตน์ ชุติลิมปชาติ
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา (งานกิจกรรมนักศึกษา)
โทรศัพท์ภายใน : 169
E-mail : sudarat.nan@mahidol.ac.th
นาง วรันธร จีนสมุทร
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา (งานการศึกษา)
โทรศัพท์ภายใน : 164
E-mail : warunthorn.jea@mahidol.ac.th
นางสาว นพวรรณ ระลึกมูล
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา (งานกิจกรรมพิเศษ)
โทรศัพท์ภายใน : 147
E-mail : noppawan.ral@mahidol.ac.th
นาย ศุภกร แพนพิทักษ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ภายใน : 158
E-mail : supakorn.pap@mahidol.ac.th

งานพัฒนาวิชาการและหลักสูตร

รักษาการหัวหน้างานงานพัฒนาวิชาการและหลักสูตร
นางสาว บุญธิดา สุวัชระกุลธร
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ภายใน : ศาลายา 427
E-mail : buntida.suv@mahidol.ac.th
นางสาว กุลภรณ์ หงษ์ทอง
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ภายใน : ศาลายา 425, พญาไท 141
E-mail : kullaporn.hon@mahidol.ac.th

หน่วยบรรณาสารสนเทศการศึกษา

หัวหน้าหน่วยบรรณาสารสนเทศการศึกษา
นางสาว วรนันท์ เตเสถียรวงศ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ภายใน : 152
E-mail : voranan.tas@mahidol.ac.th
นางสาว เกศริน ถ้อยทัด
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา (งานทะเบียน)
โทรศัพท์ภายใน : 141
E-mail : kessrin.tho@mahidol.ac.th

หน่วยส่งเสริมวิชาการและการต่างประเทศ

หัวหน้าหน่วยส่งเสริมวิชาการและการต่างประเทศ
นางสาวศรุตา ชินธเนศ
ตำแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์
โทรศัพท์ภายใน : 150
E-mail : saruta.chi@mahidol.ac.th
นาย อิทธิพล มัคคัปผลานนท์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ภายใน : 155
E-mail : itthiphol.mak@mahidol.ac.th
Mr. Alexander S. Salde
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ภายใน : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail : alexander.sal@mahidol.ac.th
Mr. Stephen Smith
ตำแหน่ง : อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ
โทรศัพท์ภายใน : 180
E-mail : stephen.smi@mahidol.ac.th
Mr. Paul Collins
ตำแหน่ง : อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ
โทรศัพท์ภายใน : 188
E-mail : paul.col@mahidol.ac.th
Mr. Peter Talley
ตำแหน่ง : อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ
โทรศัพท์ภายใน : 179
E-mail : peterevans.tal@mahidol.ac.th
Mr. Richard Bartley Dudrow
ตำแหน่ง : อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ
โทรศัพท์ภายใน : 193
E-mail : bartley.dud@mahidol.ac.th
Mr. Denis Richer
ตำแหน่ง : อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ
โทรศัพท์ภายใน : 186
E-mail : denis.ric@mahidol.ac.th
ชื่อ : Mr.Robert James McEvoy
ตำแหน่ง : อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ
โทรศัพท์ภายใน : –
E-mail : robert.mcy@mahidol.ac.th
ชื่อ : Mr.Martin Pieter Willemse
ตำแหน่ง : อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ
โทรศัพท์ภายใน : 187
E-mail : martin.wil@mahidol.ac.th
ชื่อ : Mr. Cheng Chang Chien
ตำแหน่ง : อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ
โทรศัพท์ภายใน : 194
E-mail : chengchang.chi@mahidol.ac.th

งานบัณฑิตศึกษา

หัวหน้างานงานบัณฑิตศึกษา
นางสาว บุญธิดา สุวัชระกุลธร
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ภายใน : ศาลายา 427
E-mail : buntida.suv@mahidol.ac.th
นางสาว ธันยธรณ์ สุทธิเจริญ
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ภายใน : พญาไท 137
E-mail : thunyathorn.sut@mahidol.ac.th

 

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish