สำนักงานบริหารการศึกษา

หัวหน้าสำนักงานบริหารการศึกษา
นางสาว มยุเรศ ยอดคำ
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ภายใน : 151
E-mail : mayuret.yodmahidol.ac.th

งานการศึกษา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา
อาจารย์ชัยยงค์ รักขิตเวชสกุล
E-mail : chaiyong.ragmahidol.ac.th
Personal Website
หัวหน้างานการศึกษา
นาง แสงเดือน พรพนมชัย
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ภายใน : 130
E-mail : saengduean.pormahidol.ac.th
นางสาว สุดารัตน์ ชุติลิมปชาติ
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา (งานกิจกรรมนักศึกษา)
โทรศัพท์ภายใน : 169
E-mail : sudarat.nanmahidol.ac.th
นาง วรันธร จีนสมุทร
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา (งานการศึกษา)
โทรศัพท์ภายใน : 164
E-mail : warunthorn.jeamahidol.ac.th
นางสาว นพวรรณ ระลึกมูล
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา (งานกิจกรรมพิเศษ)
โทรศัพท์ภายใน : 147
E-mail : noppawan.ralmahidol.ac.th
นาย ศุภกร แพนพิทักษ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ภายใน : 158
E-mail : supakorn.papmahidol.ac.th

งานพัฒนาวิชาการและหลักสูตร

รักษาการหัวหน้างานงานพัฒนาวิชาการและหลักสูตร
นางสาว บุญธิดา สุวัชระกุลธร
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ภายใน : ศาลายา 427
E-mail : buntida.suvmahidol.ac.th
นางสาว กุลภรณ์ หงษ์ทอง
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ภายใน : ศาลายา 425, พญาไท 141
E-mail : kullaporn.honmahidol.ac.th

หน่วยบรรณาสารสนเทศการศึกษา

หัวหน้าหน่วยบรรณาสารสนเทศการศึกษา
นางสาว วรนันท์ เตเสถียรวงศ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ภายใน : 152
E-mail : voranan.tasmahidol.ac.th
นางสาว เกศริน ถ้อยทัด
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา (งานทะเบียน)
โทรศัพท์ภายใน : 141
E-mail : kessrin.thomahidol.ac.th

หน่วยส่งเสริมวิชาการและการต่างประเทศ

หัวหน้าหน่วยส่งเสริมวิชาการและการต่างประเทศ
นางสาวศรุตา ชินธเนศ
ตำแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์
โทรศัพท์ภายใน : 150
E-mail : saruta.chimahidol.ac.th
นาย อิทธิพล มัคคัปผลานนท์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ภายใน : 155
E-mail : itthiphol.makmahidol.ac.th
Mr. Alexander S. Salde
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ภายใน : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail : alexander.salmahidol.ac.th
Mr. Stephen Smith
ตำแหน่ง : อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ
โทรศัพท์ภายใน : 180
E-mail : stephen.smimahidol.ac.th
Mr. Paul Collins
ตำแหน่ง : อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ
โทรศัพท์ภายใน : 188
E-mail : paul.colmahidol.ac.th
Mr. Peter Talley
ตำแหน่ง : อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ
โทรศัพท์ภายใน : 179
E-mail : peterevans.talmahidol.ac.th
Mr. Richard Bartley Dudrow
ตำแหน่ง : อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ
โทรศัพท์ภายใน : 193
E-mail : bartley.dudmahidol.ac.th
Mr. Denis Richer
ตำแหน่ง : อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ
โทรศัพท์ภายใน : 186
E-mail : denis.ricmahidol.ac.th
ชื่อ : Mr.Robert James McEvoy
ตำแหน่ง : อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ
โทรศัพท์ภายใน : –
E-mail : robert.mcymahidol.ac.th
ชื่อ : Mr.Martin Pieter Willemse
ตำแหน่ง : อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ
โทรศัพท์ภายใน : 187
E-mail : martin.wilmahidol.ac.th
ชื่อ : Mr. Peter Chien
ตำแหน่ง : อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ
โทรศัพท์ภายใน : 194
E-mail : chengchang.chimahidol.ac.th

งานบัณฑิตศึกษา

หัวหน้างานงานบัณฑิตศึกษา
นางสาว บุญธิดา สุวัชระกุลธร
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ภายใน : ศาลายา 427
E-mail : buntida.suvmahidol.ac.th
นางสาว ธันยธรณ์ สุทธิเจริญ
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ภายใน : พญาไท 137
E-mail : thunyathorn.sutmahidol.ac.th

 

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish