สำนักงานบริหารการศึกษา

หัวหน้าสำนักงานบริหารการศึกษา
นางสาว มยุเรศ ยอดคำ
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ภายใน : 151
E-mail : mayuret.yodmahidol.ac.th

งานการศึกษา

หัวหน้างานการศึกษา
นาง แสงเดือน พรพนมชัย
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ภายใน : 130
E-mail : saengduean.pormahidol.ac.th
นาง วรันธร จีนสมุทร
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา (งานการศึกษา)
โทรศัพท์ภายใน : 164
E-mail : warunthorn.jeamahidol.ac.th
นางสาว สุดารัตน์ ชุติลิมปชาติ
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา (งานกิจกรรมนักศึกษา)
โทรศัพท์ภายใน : 169
E-mail : sudarat.nanmahidol.ac.th
นางสาว นพวรรณ ระลึกมูล
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา (งานกิจกรรมพิเศษ)
โทรศัพท์ภายใน : 147
E-mail : noppawan.ralmahidol.ac.th

หน่วยบรรณสารสนเทศการศึกษา

รักษาการหัวหน้าหน่วยบรรณสารสนเทศการศึกษา
นางสาว เกศริน ถ้อยทัด
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา (งานทะเบียน)
โทรศัพท์ภายใน : 141
E-mail : kessrin.thomahidol.ac.th
นาย จิระ หุตะมาน
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ภายใน: 342
E-mail: jira.hutmahidol.ac.th
นางสาว เมธาวี กาจุลศรี
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ภายใน: 341
E-mail : methawee.kajmahidol.ac.th

หน่วยส่งเสริมวิชาการและการต่างประเทศ

 รักษาการหัวหน้าหน่วยส่งเสริมวิชาการและการต่างประเทศ
นาย อิทธิพล มัคคัปผลานนท์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ภายใน : 155
E-mail : itthiphol.makmahidol.ac.th
นาย ศุภกร แพนพิทักษ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ภายใน : 158
E-mail : supakorn.papmahidol.ac.th
Mr. Alexander S. Salde
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ภายใน : 163
E-mail : alexander.salmahidol.ac.th

งานพัฒนาวิชาการและหลักสูตร

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการและหลักสูตร
อาจารย์ ดร. ธนพล นรเสฏฐ์
ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : thanapon.normahidol.ac.th
รักษาการหัวหน้างานงานพัฒนาวิชาการและหลักสูตร
นางสาว บุญธิดา สุวัชระกุลธร
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ภายใน : 427
E-mail : buntida.suvmahidol.ac.th
นางสาว กุลภรณ์ หงษ์ทอง
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ภายใน : 425
E-mail : kullaporn.honmahidol.ac.th

งานบัณฑิตศึกษา

หัวหน้างานงานบัณฑิตศึกษา
นางสาว บุญธิดา สุวัชระกุลธร
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ภายใน : 427
E-mail : buntida.suvmahidol.ac.th
นางสาว ธันยธรณ์ สุทธิเจริญ
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ภายใน : 140
E-mail : thunyathorn.sutmahidol.ac.th

 

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand