สำนักงานสนับสนุนเทคโนโลยี

งานวิศวกรรมและกายภาพ

ที่ปรึกษาฝ่ายวิศวกรรมและระบบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นาย อรรณพ สถิรปัญญา
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : unnop.sat@mahidol.ac.th
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน
อาจารย์สนิท แสงเหลา
E-mail : snit.san@mahidol.ac.th
หัวหน้างานวิศวกรรมและกายภาพ
นาย วันบูรณ์ ปุญญะศรี
ตำแหน่ง : วิศวกร
โทรศัพท์ภายใน : 219
E-mail : wanaboon.pun@mahidol.ac.th

หน่วยวิศวกรรมระบบและซ่อมบำรุง

รองหัวหน้างานวิศวกรรมและกายภาพ
นาย วิรัช ดิเรกโภค
ตำแหน่ง : วิศวกร
โทรศัพท์ภายใน : ศาลายา 269, พญาไท 321
E-mail : virat.dir@mahidol.ac.th
นาย ยุทธนา จีนสมุทร
ตำแหน่ง : วิศวกรไฟฟ้า
โทรศัพท์ภายใน : 259
E-mail : yuttana.jea@mahidol.ac.th
นาย จตุรงค์ แสงโคตร
ตำแหน่ง : วิศวกรไฟฟ้า
โทรศัพท์ภายใน : 269
E-mail : jaturong.sae@mahidol.ac.th
นาย ธีระเดช บัวเกษ
ตำแหน่ง : วิศวกร
โทรศัพท์ภายใน : 249
E-mail : theeradath.bua@mahidol.ac.th
นาย ไพโรจน์ ฉัตรัตติกรณ์
ตำแหน่ง : วิศวกรไฟฟ้า
โทรศัพท์ภายใน : 229
E-mail : pairoj.cha@mahidol.ac.th
นาย ภูวเดช อินทร์ตะโคตร
ตำแหน่ง : วิศวกร
โทรศัพท์ภายใน : 239
E-mail : puwadech.int@mahidol.ac.th

หน่วยอาคารและภูมิทัศน์

นาย พึ่งศักดิ์ จงแจ่ม
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ภายใน : 209
E-mail : puengsak.jon@mahidol.ac.th
นาย สมศักดิ์ ธนาศรี
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ภายใน : 209
E-mail : somsak.tas@mahidol.ac.th
นาย พิษณุ พร้อมมงคล
ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
โทรศัพท์ภายใน : 209
E-mail : pidsanu.pho@mahidol.ac.th

หน่วยสนับสนุนห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ

หัวหน้าหน่วยสนับสนุนห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
นาย พิเชษฐ สุขคล้าย
ตำแหน่ง : วิศวกร
โทรศัพท์ภายใน : ศาลายา 289, พญาไท 331
E-mail : phichate.suk@mahidol.ac.th
นาย ธนาชัย ร้อยอำแพง
ตำแหน่ง : วิศวกร
โทรศัพท์ภายใน : ศาลายา 269, พญาไท 321
E-mail : tawachchai.roi@mahidol.ac.th
นาย ภาคภูมิ พัฒนศิริมากร
ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
โทรศัพท์ภายใน :
E-mail : pakpoom.pat@mahidol.ac.th

งานโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี

หัวหน้างานโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี
นาย ประพฤทธิ์ พิริยะเบญจวัฒน์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ภายใน : 127
E-mail : praprut.pir@mahidol.ac.th

หน่วยบริหารจัดการเครือข่ายสื่อสาร

หัวหน้าหน่วยบริหารจัดการเครือข่ายสื่อสาร
นาย ภาคภูมิ มาศรีจันทร์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ภายใน : 260
E-mail : phakphoom.mas@mahidol.ac.th
นาย อังกูร นาประดิษฐ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ภายใน : 126
E-mail : angkun.nap@mahidol.ac.th
นาย นพณัฐ สุขศรีอุปถัมภ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ภายใน : 273
E-mail : noppanut.suk@mahidol.ac.th
นาย อิทธิพล รัศมีโรจน์ (ลาศึกษาต่อ)
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : ittipon.ras@mahidol.ac.th

หน่วยบริหารจัดการระบบเครื่องคอมพิวเตอร์

หัวหน้าหน่วยบริหารจัดการระบบเครื่องคอมพิวเตอร์
นางสาว จิตราภรณ์ แซ่โง้ว
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ภายใน : 270
E-mail : chitthaporn.sae@mahidol.ac.th
นาย กิตติคุณ ทองกัญชร
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
โทรศัพท์ภายใน : 274
E-mail : kittikhun.tho@mahidol.ac.th

งานสารสนเทศและระบบ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ
ดร. ศิริเพ็ญ พงษ์ไพเชฐ
E-mail : siripen.pon@mahidol.ac.th
นางสาว พเยาว์ ทิวาภรณ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ภายใน : 290
E-mail : phayao.tiw@mahidol.ac.th
นางสาว ศิริพร โรจนโกศล
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ภายใน : 291
E-mail : siriporn.roj@mahidol.ac.th
นาย ธนากรณ์ กันนิกา
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ภายใน : 295
E-mail : tanakorn.kan@mahidol.ac.th
นาย พิพัฒพงษ์ นิยมมั่งมี
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ภายใน : 292
E-mail : pipatpong.niy@mahidol.ac.th
นาย กานต์ เลี่ยมรักษ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ภายใน : 294
E-mail : karn.lia@mahidol.ac.th
นางสาว โสรวีร์ ยันตะ
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ภายใน : 228
E-mail : sorawee.yan@mahidol.ac.th
นาย ปราชญ์  ชัยศิริ
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ภายใน : 292
E-mail : prach.cha@mahidol.ac.th
นางสาว วรมน เจริญสุข
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ภายใน : 228
E-mail : woramon.cha@mahidol.ac.th
นาย ปฏิพัทธ์ ชิวปรีชา
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ภายใน : 296
E-mail : patipat.che@mahidol.ac.th
นางสาวฐิติกานต์ เฉยบำรุง
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ภายใน : 297
E-mail : thitikan.che@mahidol.edu

งานโสตและเทคโนโลยีสื่อการศึกษา

หัวหน้างานโสตและเทคโนโลยีสื่อการศึกษา
นาย นพดล โอวาทมหาศิลป์
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
โทรศัพท์ภายใน : 227
E-mail : noppadol.owa@mahidol.ac.th
นาย มนัส วัฒนะ
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์)
โทรศัพท์ภายใน : 281
E-mail : manas.wat@mahidol.ac.th
นาย พฤกษ์ ใจนุ่ม
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (ผลิตสื่อวิดีทัศน์และถ่ายภาพ)
โทรศัพท์ภายใน : 282
E-mail : phruek.jai@mahidol.ac.th
นาย เอกราช บุณยเกียรติ
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อวิดีทัศน์)
โทรศัพท์ภายใน : 283
E-mail : agarach.boo@mahidol.ac.th
นางสาว ดวงหทัย แพงจิกรี
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (ออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์)
โทรศัพท์ภายใน : 280
E-mail : daunghathai.pan@mahidol.ac.th
นายณัฐพล ยังพลขันธ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์)
โทรศัพท์ภายใน : 282
E-mail : nattapol.you@mahidol.ac.th, nattapol.you@mahidol.edu
นางสาวศิริรัตน์ วิทยาคุณสถิต
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์)
โทรศัพท์ภายใน : 283
E-mail : sirirat.wit@mahidol.ac.th
นางสาวคุณีกร อินพาเพียร
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
โทรศัพท์ภายใน : 280
E-mail : kuneekorn.inp@mahidol.ac.th

 

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish