สำนักงานสนับสนุนเทคโนโลยี

งานวิศวกรรมและกายภาพ

ที่ปรึกษาฝ่ายวิศวกรรมและระบบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นาย อรรณพ สถิรปัญญา
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : unnop.satmahidol.ac.th
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน
อาจารย์สนิท แสงเหลา
ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : snit.sanmahidol.ac.th
รักษาการหัวหน้างานวิศวกรรมและกายภาพ
นาย วิรัช ดิเรกโภค
ตำแหน่ง : วิศวกร
โทรศัพท์ภายใน : 279
E-mail : virat.dirmahidol.ac.th
รักษาการรองหัวหน้างานวิศวกรรมและกายภาพ
นาย ยุทธนา จีนสมุทร
ตำแหน่ง : วิศวกรไฟฟ้า
โทรศัพท์ภายใน : 259
E-mail : yuttana.jeamahidol.ac.th

หน่วยวิศวกรรมระบบและซ่อมบำรุง

นาย จตุรงค์ แสงโคตร
ตำแหน่ง : วิศวกรไฟฟ้า
โทรศัพท์ภายใน : 269
E-mail : jaturong.saemahidol.ac.th
นาย ไพโรจน์ ฉัตรัตติกรณ์
ตำแหน่ง : วิศวกรไฟฟ้า
โทรศัพท์ภายใน : 229
E-mail : pairoj.chamahidol.ac.th
นาย ธีระเดช บัวเกษ
ตำแหน่ง : วิศวกร
โทรศัพท์ภายใน : 249
E-mail : theeradath.buamahidol.ac.th

หน่วยอาคารและภูมิทัศน์

นาย สมศักดิ์ ธนาศรี
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ภายใน : 285
E-mail : somsak.tasmahidol.ac.th
นาย ธีรชัย อิงคนินันท์
ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
โทรศัพท์ภายใน : 209
E-mail : trirachai.ingmahidol.ac.th
นาย พิษณุ พร้อมมงคล
ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
โทรศัพท์ภายใน : 209
E-mail : pidsanu.phomahidol.ac.th

หน่วยสนับสนุนห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ

หัวหน้าหน่วยสนับสนุนห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
นาย พิเชษฐ สุขคล้าย
ตำแหน่ง : วิศวกร
โทรศัพท์ภายใน : 289
E-mail : phichate.sukmahidol.ac.th
นาย ธนาชัย ร้อยอำแพง
ตำแหน่ง : วิศวกร
โทรศัพท์ภายใน : 110
E-mail : tawachchai.roimahidol.ac.th
นาย ภาคภูมิ พัฒนศิริมากร
ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
โทรศัพท์ภายใน : 110
E-mail : pakpoom.patmahidol.ac.th

งานโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี

หัวหน้างานโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี
นาย ประพฤทธิ์ พิริยะเบญจวัฒน์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ภายใน : 263
E-mail : praprut.pirmahidol.ac.th

หน่วยบริหารจัดการเครือข่ายสื่อสาร

หัวหน้าหน่วยบริหารจัดการเครือข่ายสื่อสาร
นาย ภาคภูมิ มาศรีจันทร์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ภายใน : 260
E-mail : phakphoom.masmahidol.ac.th
นาย นพณัฐ สุขศรีอุปถัมภ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ภายใน : 261
E-mail : noppanut.sukmahidol.ac.th
นาย อังกูร นาประดิษฐ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ภายใน : 260
E-mail : angkun.napmahidol.ac.th
Miss Yu Nandar Aung
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ภายใน : 126
E-mail : yunandar.aunmahidol.ac.th
นาย ภูวเดช อินทร์ตะโคตร
ตำแหน่ง : วิศวกร
โทรศัพท์ภายใน : 239
E-mail : puwadech.intmahidol.ac.th

หน่วยบริหารจัดการระบบเครื่องคอมพิวเตอร์

หัวหน้าหน่วยบริหารจัดการระบบเครื่องคอมพิวเตอร์
นางสาว จิตราภรณ์ แซ่โง้ว
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ภายใน : 126
E-mail : chitthaporn.saemahidol.ac.th
นาย กิตติคุณ ทองกัญชร
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
โทรศัพท์ภายใน : 261
E-mail : kittikhun.thomahidol.ac.th

งานสารสนเทศและระบบ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ
อาจารย์ ดร. ศิริเพ็ญ พงษ์ไพเชฐ
ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : siripen.ponmahidol.ac.th
ผู้ช่วยคณบดี
นางสาว ศิริพร โรจนโกศล
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ภายใน : 291
E-mail : siriporn.rojmahidol.edu
รักษาการหัวหน้างานสารสนเทศและระบบ
นาย ธนากรณ์ กันนิกา
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ภายใน : 295
E-mail : tanakorn.kanmahidol.ac.th
นางสาว พเยาว์ ทิวาภรณ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ภายใน : 290
E-mail : phayao.tiwmahidol.ac.th
นาย กานต์ เลี่ยมรักษ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ภายใน : 294
E-mail : karn.liamahidol.ac.th
นางสาว กานต์รวี กิจขจรกุลภัทร (ลาศึกษา)
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ภายใน : 115
E-mail : kanrawi.kitmahidol.ac.th
Personal Website
CV
นาย ณัฐชาต ธัมกิตติคุณ
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ภายใน : 137
E-mail : nattachart.takmahidol.ac.th
นาย ปฏิพัทธ์ ชิวปรีชา
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ภายใน : 228
E-mail : patipat.chemahidol.ac.th
นาย ปราชญ์  ชัยศิริ
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ภายใน : 292
E-mail : prach.chamahidol.ac.th
นางสาว ปุณยนุช บวรจิณณ์ (ลาศึกษา)
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ภายใน : 246
E-mail : punyanuch.bormahidol.ac.th
นาย พิพัฒพงษ์ นิยมมั่งมี
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ภายใน : 296
E-mail : pipatpong.niymahidol.ac.th
นางสาว วรมน เจริญสุข
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ภายใน : 228
E-mail : woramon.chamahidol.ac.th

งานโสตและเทคโนโลยีสื่อการศึกษา

หัวหน้างานโสตและเทคโนโลยีสื่อการศึกษา
นาย นพดล โอวาทมหาศิลป์
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
โทรศัพท์ภายใน : 227
E-mail : noppadol.owamahidol.ac.th
ดร. ศุจิกา ศรีนันทกุล
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ภายใน : –
E-mail : sujika.srimahidol.ac.th
นางสาวคุณีกร อินพาเพียร
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
โทรศัพท์ภายใน : 280
E-mail : kuneekorn.inpmahidol.ac.th
นางสาว ดวงหทัย แพงจิกรี
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
โทรศัพท์ภายใน : 280
E-mail : daunghathai.panmahidol.ac.th
นาย พฤกษ์ ใจนุ่ม
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
โทรศัพท์ภายใน : 282
E-mail : phruek.jaimahidol.ac.th
นาย มนัส วัฒนะ
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
โทรศัพท์ภายใน : 281
E-mail : manas.watmahidol.ac.th
นางสาวศิริรัตน์ วิทยาคุณสถิต
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
โทรศัพท์ภายใน : 283
E-mail : sirirat.witmahidol.ac.th
นาย เอกราช บุณยเกียรติ
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
โทรศัพท์ภายใน : 283
E-mail : agarach.boomahidol.ac.th

 

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand