ศูนย์วิจัย ICT เพื่อนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

งานพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัย

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัย
รศ. ดร. วัสกา วิสุทธิวิเศษ
E-mail : vasaka.vis@mahidol.ac.th
Personal Website
หัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัย
นางสาว สุวิมล เวหากิจ
ตำแหน่ง : นักวิชาการสถิติ
โทรศัพท์ภายใน : ศาลายา 153, พญาไท 149
E-mail : suwimol.wah@mahidol.ac.th
นาย ณัฐพล บุญสม
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ภายใน : พญาไท 154
E-mail : nuttapol.boo@mahidol.ac.th
นางสาว ปาริฉัตร จันทรรักษ์
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์ภายใน : ศาลายา 426, พญาไท 112
E-mail : parichat.cha@mahidol.ac.th
Miss Myat Su Yin
ตำแหน่ง : นักวิจัย
โทรศัพท์ภายใน : 242
E-mail : myatsu.yin@mahidol.ac.th

งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
ดร. วุฒิชาติ แสวงผล
E-mail : wudhichart.saw@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : –
รักษาการหัวหน้างานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
นางสาว บังอร กรวิรัตน์
ตำแหน่ง : นักวิชาการสถิติ
โทรศัพท์ภายใน : พญาไท 156
E-mail : bangorn.kor@mahidol.ac.th
ว่าที่ร้อยตรี สารัชย์ เจี่ยภักดี
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ภายใน : 154
E-mail : sarachaya.chi@mahidol.ac.th
นาย เด่น ทัพซ้าย
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ภายใน : 104
E-mail : den.tup@mahidol.ac.th
นาย อุปถัมภ์ ชมภู
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ภายใน : พญาไท 157
E-mail : upatam.cho@mahidol.ac.th
นางสาว สุจิรา รัชตะพงศ์ธร
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ภายใน : 161
E-mail : sujira.rat@mahidol.ac.th

 

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish