ศูนย์วิจัย ICT เพื่อนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

งานพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัย

ผู้ช่วยคณบดี
อาจารย์ ดร. วุฒิชาติ แสวงผล
ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : wudhichart.sawmahidol.ac.th
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัย
อาจารย์ ดร. จิดาภา ไกรสังข์
ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : jidapa.kramahidol.ac.th
หัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัย
นางสาว สุวิมล เวหากิจ
ตำแหน่ง : นักวิชาการสถิติ
โทรศัพท์ภายใน : 153
E-mail : suwimol.wahmahidol.ac.th
นาย ณัฐพล บุญสม
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ภายใน : 153
E-mail : nuttapol.boomahidol.ac.th
นางสาว ปาริฉัตร จันทรรักษ์
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์ภายใน : 426
E-mail : parichat.chamahidol.ac.th
นางสาวบุณยนุช พิศสุวรรณ
ตำแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์
โทรศัพท์ภายใน : 142
E-mail : boonyanuch.phimahidol.ac.th
Dr. Myat Su Yin
ตำแหน่ง : นักวิจัย
โทรศัพท์ภายใน : 242
E-mail : myatsu.yinmahidol.ac.th

งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี

รักษาการหัวหน้างานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
นางสาว บังอร กรวิรัตน์
ตำแหน่ง : นักวิชาการสถิติ
โทรศัพท์ภายใน : 153
E-mail : bangorn.kormahidol.ac.th
ว่าที่ร้อยตรี สารัชย์ เจี่ยภักดี
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ภายใน : 154
E-mail : sarachaya.chimahidol.ac.th
นาย เด่น ทัพซ้าย
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ภายใน : 422
E-mail : den.tupmahidol.ac.th
นางสาวจรัสศรี ปักกัดตัง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ภายใน : 145
E-mail : jarrussri.pakmahidol.ac.th
นางสาว สุจิรา รัชตะพงศ์ธร
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ภายใน : 161
E-mail : sujira.ratmahidol.ac.th

 

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand