อาจารย์สอนภาษาต่างประเทศ

Foreign Language and Student Engagement Team Leader
ชื่อ : Mr. Stephen Edward Smith
ตำแหน่ง : อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ
โทรศัพท์ภายใน : 180
E-mail : stephen.smimahidol.ac.th
Chinese Activities Leader
ชื่อ : Mr. Cheng-Chang Chien (Peter Chien)
ตำแหน่ง : อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ
โทรศัพท์ภายใน : 194
E-mail : chengchang.chimahidol.ac.th
Assistant Team Leader
ชื่อ : Mr. Martin Pieter Willemse
ตำแหน่ง : อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ
โทรศัพท์ภายใน : 187
E-mail : martin.wilmahidol.ac.th
ชื่อ : Mr. Denis Richer
ตำแหน่ง : อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ
โทรศัพท์ภายใน : 186
E-mail : denis.ricmahidol.ac.th
ชื่อ : Mr. Michael Ross Gilligan
ตำแหน่ง : อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ
โทรศัพท์ภายใน : 193
E-mail : michael.gilmahidol.ac.th
ชื่อ : Mr. Paul James Collins
ตำแหน่ง : อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ
โทรศัพท์ภายใน : 185
E-mail : paul.colmahidol.ac.th
ชื่อ : Mr. Peter Evans Talley
ตำแหน่ง : อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ
โทรศัพท์ภายใน : 179
E-mail : peterevans.talmahidol.ac.th
ชื่อ : Mr. Robert James McEvoy
ตำแหน่ง : อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ
โทรศัพท์ภายใน : 183
E-mail : robert.mcymahidol.ac.th
Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish