อาจารย์สอนภาษาต่างประเทศ

หัวหน้าอาจารย์สอนภาษาต่างประเทศ
ชื่อ : Mr. Richard Bartley Dudrow
ตำแหน่ง : อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ
โทรศัพท์ภายใน : 193
E-mail : bartley.dudmahidol.ac.th
Student Activities Program Leader
ชื่อ : Mr. Stephen Smith
ตำแหน่ง : อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ
โทรศัพท์ภายใน : 180
E-mail : stephen.smimahidol.ac.th
Chinese Activities Leader
ชื่อ : Mr. Peter Chien
ตำแหน่ง : อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ
โทรศัพท์ภายใน : 194
E-mail : chengchang.chimahidol.ac.th
ชื่อ : Mr. Denis Richer
ตำแหน่ง : อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ
โทรศัพท์ภายใน : 186
E-mail : denis.ricmahidol.ac.th
ชื่อ : Mr. Martin Pieter Willemse
ตำแหน่ง : อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ
โทรศัพท์ภายใน : 187
E-mail : martin.wilmahidol.ac.th
ชื่อ : Mr. Michael Ross Gilligan
ตำแหน่ง : อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ
โทรศัพท์ภายใน : –
E-mail : michael.gilmahidol.ac.th
ชื่อ : Mr. Paul Collins
ตำแหน่ง : อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ
โทรศัพท์ภายใน : 185
E-mail : paul.colmahidol.ac.th
ชื่อ : Mr. Peter Talley
ตำแหน่ง : อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ
โทรศัพท์ภายใน : 179
E-mail : peterevans.talmahidol.ac.th
ชื่อ : Mr. Robert James McEvoy
ตำแหน่ง : อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ
โทรศัพท์ภายใน : 183
E-mail : robert.mcymahidol.ac.th
Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish