อบรม สัมมนา บริการวิชาการ ที่ผ่านมา

อบรมหลักสูตร Agile Project Management to Success with KANBAN (IT636)

20 กุมภาพันธ์ 2020
21 กุมภาพันธ์ 2020
09.00 น. - 16.00 น.

คณะ ICT ม.มหิดล ขอเชิญเข...   รายละเอียด

สัมมนาวิชาการ เรื่อง “HOW TO WRITE HIGH QUALITY PAPERS by IEICE ESS”

24 กุมภาพันธ์ 2020
13.30 - 16.00

Mobile Application Development

26 กุมภาพันธ์ 2020
13.30 น. - 16.00 น.

The faculty of ICT  woul...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Cyber Security Essentials

27 กุมภาพันธ์ 2020
28 กุมภาพันธ์ 2020
09.00 น. - 16.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Learning CNN with Image Analysis”

2 มีนาคม 2020
3 มีนาคม 2020
09.30 น. - 16.30 น.

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Mobile Game Development with Unity3D for Beginner”

10 มีนาคม 2020
11 มีนาคม 2020
09.30 น. - 16.30 น.

โครงการสร้างเสริมทักษะด้าน ICT สู่สังคม (อบรม Online) “Smart with ICT: ผู้สูงวัย หัดใช้ Social App” รุ่นที่ 4

22 พฤษภาคม 2020
13.00 น. - 15.00 น.

โครงการสร้างเสริมทักษะด้าน ICT สู่สังคม (อบรม Online) “SMART with ICT: การออกแบบ Flat Graphic ด้วย PowerPoint”

26 พฤษภาคม 2020
14.00 น. - 17.00 น.

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “มารู้จักกับ Relational Database และภาษา SQL” (อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Webex Meetings)

24 มิถุนายน 2020
25 มิถุนายน 2020
09.00 น. - 16.00 น.

โครงการหลักสูตรอบรมการใช้งานโปรแกรม Scratch เพื่อการเรียนการสอน (Train-the-Trainer) รุ่นที่ 2 (ผ่านระบบออนไลน์ Facebook Live)

30 มิถุนายน 2020
13.00 น. - 16.00 น.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish