อบรม สัมมนา บริการวิชาการ ที่ผ่านมา

Fundamental User experience design (UX) Workshop รุ่นที่ 1

7 ธันวาคม 2020
8 ธันวาคม 2020
09.30 น. - 16.30 น.

โครงการสร้างเสริมทักษะด้าน ICT สู่สังคม (อบรม Online) “SMART with ICT: การออกแบบ Flat Graphic ด้วย PowerPoint” รุ่นที่ 2

18 ธันวาคม 2020
13.30 น. - 16.30 น.

หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้าน Data Science สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Manpower Skill Development in Data Science and Big Data Analytics)

21 ธันวาคม 2020
23 ธันวาคม 2020
09.00 น. - 16.00 น.

พลิกจินตนาการสู่ผลงานออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรม Photoshop CC (Photo Retouching for Commercial)

21 ธันวาคม 2020
22 ธันวาคม 2020
09.00 น. - 16.00 น.

หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Skill Development in Cybersecurity)

9 มกราคม 2021
23 มกราคม 2021

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Microsoft Excel 2019 เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ” (อบรม Online)

18 กุมภาพันธ์ 2021
19 กุมภาพันธ์ 2021
09.00 น. - 16.00 น.

สัมมนาวิชาการ เรื่อง “Open Agile Architecture” (สัมมนา Online)

20 กุมภาพันธ์ 2021
09.30 น. - 12.00 น.

โครงการสร้างเสริมทักษะด้าน ICT สู่สังคม “Smart with ICT: ผู้สูงวัย หัดใช้ Social App ” รุ่นที่ 5 (อบรม Online)

12 มีนาคม 2021
13.00 น. - 15.00 น.

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้งานโมเดลการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) รุ่นที่ 3

23 มีนาคม 2021
24 มีนาคม 2021
09.30 น. - 16.30 น.

โครงการ Professional หัวข้อ เสริมความรู้พื้นฐานการทำงานกับ 3D Data ด้วยโปรแกรม Blender

6 พฤษภาคม 2021
7 พฤษภาคม 2021
09.00 น. - 16.00 น.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish