อบรม สัมมนา บริการวิชาการ ที่ผ่านมา

หลักสูตรอบรมพร้อมสอบวัดความรู้และทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office 2013 (MS Word)

7 มีนาคม 2018
9 มีนาคม 2018
9.00 - 16.00

หลักสูตรอบรมพร้อมสอบวัดความรู้และทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office 2013 (MS Excel)

14 มีนาคม 2018
16 มีนาคม 2018
9.00 - 16.00

คณะ ICT ม.มหิดล จัดโครงการค่ายพัฒนานักเรียน ICT รุ่นเยาว์ ICT Junior Camp #10

21 มีนาคม 2018
29 มีนาคม 2018
9.00 a.m. - 5.00 p.m.

 

Digital Platform Economy Hackathon 2018

24 มีนาคม 2018
25 มีนาคม 2018

โครงการบริการวิชาการสู่สังคม สัมมนาวิชาการ เรื่อง “Cryptography basics for understanding Bitcoin and Blockchain Technology”

3 เมษายน 2018
13.00 - 15.00

โครงการบริการวิชาการสู่สังคม สัมมนาวิชาการ เรื่อง “My 40-Years Quest for Intelligence And More”

5 เมษายน 2018
13.00 - 15.00

โครงการบริการวิชาการสู่สังคม สัมมนาวิชาการ เรื่อง “Common Vulnerability Scoring System (CVSSv3)”

24 เมษายน 2018
18.30 - 20.30

โครงการอบรมความรู้วิชาเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ “พลิกจินตนาการสู่ผลงานออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรม Photoshop CS6″ (ICT Creative : Digital Media Design with Photoshop CS6)

25 เมษายน 2018
27 เมษายน 2018
13.00 - 17.00

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “Adobe Illustrator CS6 Workshop : Creative Vector Design with Illustrator CS6”

2 พฤษภาคม 2018
4 พฤษภาคม 2018

โครงการเสริมสร้างทักษะด้าน ICT สู่สังคม “SMART with ICT: Digital Photography with a Smart Phone”

11 พฤษภาคม 2018
9.00 - 16.00

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish