อบรม สัมมนา บริการวิชาการ ที่ผ่านมา

โครงการสอบวัดความรู้และทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office (MOS-PowerPoint 2013, MOS-Word 2013, MOS-Excel 2013) ตามมาตรฐานสากล MOS (Microsoft Office Specialist) Certification (สอบอย่างเดียว)

15 พฤษภาคม 2018
16 พฤษภาคม 2018
9.00 - 16.00

โครงการอบรมความรู้วิชาเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ หลักสูตร การออกแบบ และจัดทำ Infographics เพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ในองค์กร ด้วย Piktochart และ PREZI รุ่นที่ 18

17 พฤษภาคม 2018
18 พฤษภาคม 2018
9.00 - 16.00

โครงการหลักสูตรอบรมพร้อมสอบวัดความรู้และทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2013 ตามมาตรฐานสากล MOS (Microsoft Office Specialist) Certificate

23 พฤษภาคม 2018
25 พฤษภาคม 2018
09:00 น. - 16.00 น.

โครงการบริการวิชาการสู่สังคม สัมมนาวิชาการ เรื่อง “Ansible: Automation for everyone”

30 พฤษภาคม 2018
09.30 - 16.30

โครงการอบรมเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ การออกแบบประสบการณ์ของผู้ใช้เพื่อการพัฒนาแอพพลิเคชั่น (User Experience Design for Computer Application Development)

5 มิถุนายน 2018
6 มิถุนายน 2018
09.00 - 16.00

โครงการบริการวิชาการสู่สังคม สัมมนาวิชาการ เรื่อง “Digital fabrication of concrete materials: From computer model to real structure”

11 มิถุนายน 2018
13.00 - 15.00

โครงการบริการวิชาการสู่สังคม สัมมนาวิชาการ เรื่อง “Learning from Biosignals”

20 มิถุนายน 2018
13.00 - 15.00

The 15th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE2018)

11 กรกฎาคม 2018
13 กรกฎาคม 2018
08:00 - 17.00

โครงการเสริมสร้างทักษะด้าน ICT สู่สังคม “Smart with ICT: ผู้สูงวัย หัดใช้ social app Facebook, Line”

20 กรกฎาคม 2018
13.00 - 16.00

การอบรมการใช้งานระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงกราฟ Neo4j Graph Database เพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ

15 สิงหาคม 2018
16 สิงหาคม 2018
09.00 - 16.00

   

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish