อบรม สัมมนา บริการวิชาการ ที่ผ่านมา

Job & Education Fair #10

30 มกราคม 2019
10.30 น. - 16.00 น.

โครงการอบรมความรู้วิชาเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ “สร้างสรรค์งาน Presentation อย่างโดดเด่นและทันสมัย เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยโปรแกรม Prezi – ICT Creative : Creating Effective Presentation for The 21st Century Learning with PREZI”

4 กุมภาพันธ์ 2019
5 กุมภาพันธ์ 2019
09.00 น. - 16.00 น.

โครงการบริการวิชาการ MUICT TECH TALK : Open Source Tools for Research

13 กุมภาพันธ์ 2019
13.30 น. - 15.30 น.

โครงการอบรมความรู้วิชาเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ หลักสูตร การออกแบบ และจัดทำ Infographics เพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ในองค์กร ด้วย Piktochart และ PREZI รุ่นที่ 22

25 กุมภาพันธ์ 2019
26 กุมภาพันธ์ 2019
09.00 น. - 16.00 น.

สัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Log Analysis and the Change of Big Data”

27 กุมภาพันธ์ 2019
13.30 น. - 16.30 น.

โครงการสร้างเสริมทักษะด้าน ICT สู่สังคม “Smart with ICT: ผู้สูงวัย หัดใช้ Social App Line”

15 มีนาคม 2019
09.30 น. - 12.30 น.

โครงการสร้างเสริมทักษะด้าน ICT สู่สังคม “SMART with ICT: การถ่ายภาพด้วยกล้องมือถือและการจัดองค์ประกอบแนว Flat Lay”

15 มีนาคม 2019
13.30 น. - 16.30 น.

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Practical Deep Learning in R using Keras

16 มีนาคม 2019
17 มีนาคม 2019
09.30 น. - 16.30 น.

คณะ ICT ม.มหิดล จัดโครงการค่ายพัฒนานักเรียน ICT รุ่นเยาว์ ICT Junior Camp #11

18 มีนาคม 2019
22 มีนาคม 2019
09.00 น. - 17.00 น.

Hackathon: Deep Learning for Interpretation of Medical Images

20 มีนาคม 2019
01.00 P.M. - 05.30 P.M.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish