อบรม สัมมนา บริการวิชาการ ที่ผ่านมา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Python Programming for Data Science

1 เมษายน 2019
2 เมษายน 2019
09.30 น. - 16.30 น.

โครงการบริการวิชาการสู่สังคม สัมมนาวิชาการ เรื่อง “Getting to know your customers better with Salesforce CRM on Cloud”

17 เมษายน 2019
13.30 น. - 15.30 น.

โครงการอบรมความรู้วิชาเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ หลักสูตร การออกแบบ และจัดทำ Infographics เพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ในองค์กร ด้วย Piktochart และ PREZI รุ่นที่ 23

29 เมษายน 2019
30 เมษายน 2019
09.00 น. - 16.00 น.

โครงการ Retraining & Coaching ICT Professionals

1 พฤษภาคม 2019
1 พฤษภาคม 2019
6.00 p.m. - 9.00 p.m.

โครงการหลักสูตรอบรมพร้อมสอบวัดความรู้และทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office 2013: MOS-Excel 2013 ตามมาตรฐานสากล MOS (Microsoft Office Specialist) Certificate

27 พฤษภาคม 2019
31 พฤษภาคม 2019
09.00 น. - 16.00 น.

สัมมนาวิชาการ เรื่อง “Café SERU #1: The future of software defect prediction and software quality”

11 มิถุนายน 2019
13.30 น. - 14.30 น.

สัมมนาวิชาการ เรื่อง “Café SERU #2: Interpretable Artificial Intelligence”

17 มิถุนายน 2019
14.00 น. - 15.00 น.

โครงการหลักสูตรอบรมพร้อมสอบวัดความรู้และทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office 2013: MOS-Excel 2013 ตามมาตรฐานสากล MOS (Microsoft Office Specialist) Certificate ครั้งที่ 2

24 มิถุนายน 2019
28 มิถุนายน 2019
09.00 น. - 16.00 น.

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Data Acquisition and Visual-Analytics

26 มิถุนายน 2019
27 มิถุนายน 2019
09.30 น. - 16.30 น.

Retraining & Coaching ICT Professionals (IT631, IT651)

9 กรกฎาคม 2019

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish