Posts tagged: ข่าวกิจกรรมคณะICT

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกิจกรรม “AIS Internship Presentation”

ข่าวกิจกรรมภาพกิจกรรมนักศึกษาปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกิจกรรม “AIS Internship Presentation”

     วันที่ 3 สิงหาคม 25...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรมด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม “หลักสูตรอบรมการช่วยเหลือภาวะฉุกเฉินด้วยเครื่อง AED” และ “กิจกรรมการซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น” ประจำปี 2563

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรมด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม “หลักสูตรอบรมการช่วยเหลือภาวะฉุกเฉินด้วยเครื่อง AED” และ “กิจกรรมการซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น” ประจำปี 2563

     วันศุกร์ที่ 31 กรกฏ...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกิจกรรม “KBTG Internship Bootcamp 2020: The Final Presentation”

ข่าวกิจกรรมภาพกิจกรรมนักศึกษาปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกิจกรรม “KBTG Internship Bootcamp 2020: The Final Presentation”

     วันที่ 31 กรกฏาคม 2...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกับ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาวะทางใจนักศึกษา ประจำปี 2563

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกับ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาวะทางใจนักศึกษา ประจำปี 2563

       วันที่ 24 กรกฏาคม...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา

       วันที่  24 กรกฎาค...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดโครงการอบรมสำหรับบุคลากร ICT หลักสูตร “การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วย HEX รุ่นที่ 2”

ข่าวกิจกรรมข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดโครงการอบรมสำหรับบุคลากร ICT หลักสูตร “การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วย HEX รุ่นที่ 2”

     เมื่อวันที่ 21 กรกฏ...   รายละเอียด

คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาองค์กรดิจิทัลเข้าสู่ New Normal อย่างยั่งยืน” EP#1

ข่าวกิจกรรมข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาองค์กรดิจิทัลเข้าสู่ New Normal อย่างยั่งยืน” EP#1

วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 ค...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม เปิดตัวการออกกำลังกาย MUICT 6 Million Kcal, Let’s move Charity

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม เปิดตัวการออกกำลังกาย MUICT 6 Million Kcal, Let’s move Charity

      เมื่อวันที่ 17 กรก...   รายละเอียด

คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ด...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2563 (Happy Health)

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2563 (Happy Health)

      เมื่อวันที่ 16 กรก...   รายละเอียด

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish