เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

อาจารย์คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) คว้ารางวัลผลงานวิจัยดีเด่น อันดับที่ 3 ด้านหลักการ จากผลงาน “โครงการสนามฝึก 3 มิติ ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก” ในการประชุมทางวิชาการและการจัดนิทรรศการผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ทางทหารของกองทัพบก ประจำปี 2565

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โมเรศ ปรัชญพฤทธิ์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และหัวหน้ากลุ่มวิจัย ImmerSense Laboratory ในโอกาสที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น อันดับที่ 3 ด้านหลักการ จากผลงาน “โครงการสนามฝึก 3 มิติ ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก” ในการประชุมทางวิชาการและการจัดนิทรรศการผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ทางทหารของกองทัพบก ประจำปี 2565 หัวข้อ “แนวทางการวิจัยและการใช้งานนวัตกรรมในการเฝ้าตรวจตามแนวชายแดน” เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 จัดโดย สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก

ผลงาน “โครงการสนามฝึก 3 มิติ ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก” เป็นการวิจัยและพัฒนาระบบจำลองทางยุทธวิธี ที่ผสมผสานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อใช้ในการฝึกผู้นำหน่วยทหารระดับผู้บังคับกองและผู้บังคับหมวด ในการวิเคราะห์ภูมิประเทศ วางกำลังพล และเคลื่อนพล เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการทหาร รวมถึงเป็นการฝึกกระบวนความคิด และการตัดสินใจให้เป็นไปตามปัจจัยข้อพิจารณาทางทหาร ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวสามารถลดค่าใช้จ่ายต่อการฝึกในพื้นที่จริงได้เป็นอย่างมาก