ติดต่อเรา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล มีทั้งหมด ๒ วิทยาเขต ประกอบด้วย วิทยาเขตศาลายา และวิทยาเขตพญาไท

วิทยาเขตศาลายา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคาร ICT ๙๙๙ ถนนพุทธมณฑลสาย ๔ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๔๑-๐๙๐๙, ๐-๒๘๔๙-๖๓๙๙
โทรสาร ๐-๒๘๔๙-๖๐๙๙
e-mail : ict@mahidol.ac.th

แผนที่วิทยาเขตศาลายา

คลิกเพื่อขยายแผนที่

คลิกเพื่อขยายแผนที่

 

วิทยาเขตพญาไท

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคารสำนักคอมพิวเตอร์
๒๗๒ ถนนพระราม ๖ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๓๕๔-๔๓๓๓
โทรสาร ๐-๒๓๕๔-๗๓๓๓
e-mail : ict@mahidol.ac.th

แผนที่วิทยาเขตพญาไท

คลิกเพื่อขยายแผนที่