หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาติ)

ในปีการศึกษา 2546 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาติ) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านระบบฐานข้อมูล ระบบเชิงฉลาด ระบบสื่อหลายแบบ ระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ และด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ด้วยการเรียนการสอนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ จะทำให้บัณฑิตมีความรู้ความชำนาญในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี และสามารถแข่งขันในระดับสากลได้

หลักสูตรมีสาขาวิชาเฉพาะให้เลือกเรียนทั้งหมด 8 สาขา ประกอบด้วย สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science), สาขาระบบฐานข้อมูลและระบบเชิงปัญญา (Database and Intelligent Systems), สาขาระบบสื่อผสม (Multimedia Systems), สาขาระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (E-Business Systems), สาขาวิศวกรรมซอฟแวร์ (Software Engineering), สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อระบบสุขภาพ (Health Information Technology), สาขาระบบเครือข่ายสื่อสาร (Computer Network), สาขาการจัดการระบบสารสนเทศ (Management Information System)

สาขาวิชา การเรียนการสอน
วิทยาการคอมพิวเตอร์
(Computer Science)
ศึกษาเกี่ยวกับระบบการทำงานของ Software ที่ต้องเชื่อมโยงกับ Hardware อาทิเช่นการบริหารจัดการอุปกรณ์ประมวลผล (Central Processing), การประมวลผลแบบขนาน (Parallel Processing), การเชื่อมต่อเครือข่าย (Networking), และการศึกษาพื้นฐานของทฤษฎีทาง software (Computer Science)
ระบบฐานข้อมูลและระบบเชิงปัญญา
(Database and Intelligent Systems)
ศึกษาเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บ, ค้นหา, และให้บริการข้อมูล (Database and Information Management), ระบบการรู้จำด้วยตนเอง (Intelligent Systems)
ระบบสื่อผสม
(Multimedia Systems)
ศึกษาเกี่ยวกับระบบและวิทยาการทางด้านการผลิต ปรับปรุงและพัฒนาสื่อผสมชนิดต่างๆ เช่น Computer Graphics, Animation, Movie, และอื่น ๆ
ระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
(E-Business Systems)
ศึกษาเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ไปใช้ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยจะศึกษาความรู้พื้นฐานทางด้านธุรกิจและ ICT ไปควบคู่กันเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาระบบต่างๆ เช่น Enterprise Resource Planning, Business Intelligence, Logistics, Point-of-Sale, Human Resource Management และ อื่น ๆ
วิศวกรรมซอฟแวร์
(Software Engineering)

ศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคและแนวทางการบริหารจัดการการพัฒนา software ที่ถูกต้อง เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนา software ขนาดใหญ่ เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อระบบสุขภาพ
(Health Information Technology)
ศึกษาเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ไปใช้ในภาคธุรกิจสุขภาพและสาธารณสุข โดยจะศึกษาความรู้พื้นฐานทางด้านธุรกิจสุขภาพและสาธารณสุข ไปควบคู่กันกับ ความรู้พื้นฐานทางด้าน ICT เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาสาธารณสุขของประเทศและโรงพยาบาลต่าง ๆ
ระบบเครือข่ายสื่อสาร
(Computer Networks)

ทุกองค์กรในปัจจุบันต้องเชื่อมต่อกับ Internet และมีระบบเครือข่ายภายใน นักศึกษาจะสามารถเรียนเกี่ยวกับการนำเครื่องคอมพิวเตอร์ มาเชื่อมต่อเข้าด้วยกันโดยอาศัยช่องทางการสื่อสารข้อมูล เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ และการใช้ทรัพยากรของระบบร่วมกัน (Shared Resource) ในเครือข่ายนั้น จะเน้นในเรื่องของการศึกษาวิธีการสื่อสารด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทั้งแบบมีสายและไร้สาย การติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบการเชื่อมต่อกับ Internetการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและการเชื่อมต่อสื่อสาร และระบบเครือข่ายสื่อสารในอนาคต

การจัดการระบบสารสนเทศ (Management Information Systems)
ศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับการนำระบบสารสนเทศ มาใช้เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดการเนื้อหาวิชาครอบคลุมถึงการวิเคราะห์ การออกแบบ และองค์ประกอบของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น บทบาทและหน้าที่ของระบบสารสนเทศต่างๆ เพื่อช่วยการจัดการภายในองค์การ สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร และผลกระทบต่อสารสนเทศเพื่อการจัดการ รวมถึงการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในการตัดสินใจงานต่าง ๆ รวมถึงระบบสำนักงานอัตโนมัติด้วย

 

เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

  • นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาต่าง ๆ ตามโครงสร้างหลักสูตร โดยมีจำนวนหน่วยกิตรวมที่ศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต ประกอบด้วย
    • หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
    • หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต
    • หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
  • นักศึกษาต้องทำโครงงานวิจัยระดับปริญญาตรีให้เสร็จสมบูรณ์ และผ่านการประเมินผลของอาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการโครงงาน
  • นักศึกษาต้องได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.00
  • สอบผ่านภาษาอังกฤษ Exit Exam

 

Curriculum Structure

Total Credits no fewer than 129 credits
General Education
no fewer than 30 credits
Social Science and Humanity
8 credits
Science and Mathematics
9 credits
English
12 credits
Health and Physical Education
1 credits
Special Education
no fewer than 93 credits
Core Courses
12 credits
Compulsory Courses

69 credits
Specialty Courses

12 credits
Free Elective
no fewer than 6 credits

 

Study Plan

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรี มีระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี แต่ไม่เกิน 8 ปี หลักสูตรของทางคณะอ้างอิงตามหลักสูตรของ IEEE/ACM Computing Curricula 2001 และตามหลักสูตรของ ACM Recommendations for Information Systems 1997 และ 2001 ตามลำดับ

แผนการศึกษาชั้นปีที่ 1

1st Semester 2nd Semester
SCBI 109

Integrated Biology

3 credits

SHSS 116

Comparative Culture

2 credits

ITCS 320

Discrete Structures

3 credits

ITCS 175

Advanced Mathematics I for
Computer Science

3 credits

ITGE 101

Problem Solving Techniques

2 credits

ITCS 200

Fundamentals of Programming

3 credits

ITLG 101

Technical English I

2 credits

 

 

 

Total   18 credits

SHSS 103

Man and Society

2 credits

SCCH 100

Integrated Chemistry

3 credits

ITCS 211

Introduction to Digital Systems

3 credits

ITCS 161

Physical Science and  Computation

3 credits

ITCS 208

Object Oriented Programming

3 credits

ITLG 102

Technical English II

2 credits

ITCS 125

Applied Statistics for Computing

3 credits

SPGE 102

Yoga for Health

1 credits

Total   20 credits

แผนการศึกษาชั้นปีที่ 2

1st Semester 2nd Semester
ITLG 201

Reading Skills

2 credits

ITCS 306

Numerical Methods

3 credits

ITID 276

Management

2 credits

ITCS 210

Web Programming

3 credits

ITCS 222

Computer Organization and
Architecture

3 credits

ITCS 231

Data Structures and Algorithm Analysis

3 credits

ITCS 159

Software Lab for Basic Scientific Problem Solving

1 credits

Total   17 credits

ITLG 202

Public Speaking and Presentation

2 credits

ITCS 323

Computer Data Communication

3 credits

ITCS 381

Introduction to Multimedia Systems

3 credits

ITCS 343

Principles of Operating Systems

3 credits

ITCS 241

Database Management Systems

3 credits

ITGE 301

Communication Strategies in Professional Life

2 credits

ITCS 335

Introduction to E-business Systems

3 credits

Total   19 credits

แผนการศึกษาชั้นปีที่ 3

1st Semester 2nd Semester
ITLG 301

Business Writing

2 credits

ITCS 371

Introduction to Software Engineering

3 credits

ITCS 414

Information Storage and Retrieval

3 credits

ITCS 420

Computer Networks

3 credits

ITCS 451

Artificial Intelligence

3 credits

ITCS 443

Distributed and Parallel Systems

3 credits

ITCS 361

Management Information Systems

3 credits

Total   20 credits

ITLG 302

Academic Writing

2 credits

ITCS 424

Wireless and Mobile Computing

3 credits

ITCS 461

Computer and Communication Security

3 credits

ITCS 336

Human Computer Interface

3 credits

ITCS 391

Computer Network Lab

1 credits

ITCS XXX

Specialty Courses

3 credits

ITCS XXX

Specialty Courses

3 credits

Total   18 credits

แผนการศึกษาชั้นปีที่ 4

1st Semester 2nd Semester
ITCS 402

Computer and Business Ethics

3 credits

ITID 277

Digital Marketing

2 credits

ITCS XXX

Specialty Courses

3 credits

ITCS XXX

Specialty Courses

3 credits

ITCS 491

Senior Project 1

3 credits

Total   14 credits

ITCS 492

Senior Project 2

3 credits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total   3 credits

ดาวน์โหลด