การรับสมัครเข้าศึกษา

บทนำ

ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์กลายเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในชีวิตคนเรา ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งอื่นๆอีกมากมายที่มนุษย์เรานำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้าไปร่วมด้วย เป้าหมายที่สำคัญของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคือการผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งด้านการเรียนการสอนและการทำวิจัย ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หลักสูตรของทางคณะสอนให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาความรู้ความสามารถและคิดค้นงานวิจัยที่มีประโยชน์เพื่อนำไปพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีความเจริญก้าวหน้า โดยคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล มีทั้งหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก โดยหลักสูตรได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากลของ IEEE และ ACM

 

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

» ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
» ปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ / สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (MU-UCL) / สาขาวิชาเทคโนโลยีเกมและเกมมิฟิเคชัน / สาขาวิชาความมั่นคงไซเบอร์และการประกันสารสนเทศ
» ปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 

» ดูรายละเอียดการรับสมัคร ปีการศึกษา 2561