เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

ประกาศ! รอบ 1 DST – Direct Exam (ปวส.) ปีการศึกษา 2565

รับสมัคร: 15 กันยายน – 29 ตุลาคม 2564

สมัครได้ที่https://academic.ict.mahidol.ac.th/admission/apply/

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. กำลังศึกษาอยู่ หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่มีการเรียนรายวิชาด้านคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต
  2. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50

การสอบ

สอบข้อเขียนของคณะ 3 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์

เอกสารประกอบการสมัคร

  1. ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ หรืออย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 (.pdf)
  2. รูปถ่าย เป็นไฟล์นามสกุล .jpg หรือ .jpeg โดยขนาดมีความกว้าง 230 pixel ความสูง 312 pixel ขนาดไฟล์ไม่เกิน 150 KB
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (.pdf)
  4. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (.pdf)

** หมายเหตุ ผู้สมัคร Upload เอกสารประกอบการสมัครทั้งหมดในระบบรับสมัครออนไลน์ ไม่ต้องนำส่งเอกสารฉบับจริงมายังคณะฯ **