ข่าวประกาศจากหน่วยงานอื่น

  • โครงการประกวดผลงานผลิตรายการโทรทัศน์สำหรับเยาวชนระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 2
  • สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดงาน FIBO Open House 2012 ในวันที่ 27 ธันวาคม 2555
  • การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555 (Thailand Research Expo 2012)
  • ทุนการศึกษามูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกา (ฟุลไบร์ท)
  • บริษัทสิงห์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด และบริษัทสาระดี จำกัด จัดการประกวดผลงานการผลิตสารคดีเชิงข่าว "โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวี ปี7"
  • การประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2012
  • โครงการประกวดผลงานจิตรกรรม