ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จัดทำเว็บไซต์นี้เพื่อเผยแพร่ประกาศข่าวสาร เรื่องการจัดซื้อ - จัดจ้างวัสดุและครุภัณฑ์ ของทางคณะ ICT เพื่อส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง

ประกาศประกวดราคา