เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก NARA Institute of Science and Technology (NAIST) ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเข้าเยี่ยมเยียน หารือความร่วมมือด้านวิชาการ

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. วัสกา วิสุทธิวิเศษ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความมั่นคงไซเบอร์และการประกันสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญสิทธิ์ ยิ้มวาสนา ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ดร. ชัยยงค์ รักขิตเวชสกุล ดร.มรกต เชิดเกียรติกุล อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และกลุ่มวิจัยวิศวกรรมซอฟต์แวร์และการวิเคราะห์ธุรกิจ (Software Engineering and Business Analytics Research Clusters (SEBA)) และ ดร.พิสิฐ ไพรวัฒนา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและเทคโนโลยีสื่อ ให้การต้อนรับ Professor Dr. Kenichi Matsumoto และ Professor Dr. Minoru Okada พร้อมด้วยทีมบุคลากรจาก Division of Information Science, NARA Institute of Science and Technology (NAIST) ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเข้าเยี่ยมเยียน และหารือความร่วมมือด้านวิชาการ เกี่ยวกับแผนการรับสมัครนักศึกษา อาทิ การสนับสนุนทุนการศึกษา เส้นทางการสำเร็จการศึกษา และโอกาสความก้าวหน้าทางสายอาชีพด้าน IT อีกทั้ง ยังได้มีการหารือเกี่ยวกับการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) รวมถึงกิจกรรมที่จะดำเนินการร่วมกันในอนาคต เช่น การส่งนักศึกษาไปฝึกงาน ความร่วมมือด้านงานวิจัย และการจัดกิจกรรม Talk Series ร่วมกัน ณ ห้องประชุม A1 ชั้น 1 คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา