เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะ ICT ม. มหิดล (ICT Mahidol) ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2565 จากคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี สุเนตนันท์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2565 จากคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบัน  เพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ในการอบรมหลักสูตร TQA Assessor Calibration 2022 เมื่อวันที่ 24 – 26 มิถุนายน 2565

ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ เป็นบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อทำหน้าที่ในการตรวจประเมินองค์กรที่สมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ภายใต้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ  ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญที่องค์กรต่างๆ สามารถนำไปปรับปรุงการบริหารจัดการภายในองค์กร เพื่อยกระดับขีดความสามารถและขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไปสู่ความยั่งยืน และก้าวไกลสู่ระดับสากล