เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกับสถาบัน TDGA จัดอบรม “หลักสูตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี (Cybersecurity for Technologist)” รุ่นที่ 2

วันที่ 23 – 27 มกราคม 2566 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกับ สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) จัดอบรม “หลักสูตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี (Cybersecurity for Technologist)” รุ่นที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุดสงวน งามสุริยโรจน์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และอาจารย์ผกาพร เพ็งศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยี เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาพรวมความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Security Overview) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัย ไซเบอร์ (Laws and Regulation) การระบุความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Identify) การป้องกันด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Protection) การเฝ้าระวังด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Detection) การรับมือด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Response) การกู้คืนด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Recovery) การซักซ้อมแผนเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับการโจมตีทางไซเบอร์ (Incident Drill) ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 25 อาคารมิว คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล

“หลักสูตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี (Cybersecurity for Technologist)” เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมเกิดความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายในเรื่องของการรักษาความมั่นคงปลอดภัย มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเกี่ยวกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยและความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่กำลังเป็นปัญหาในการทำงานในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางของ NIST Cybersecurity Framework รวมทั้งสามารถนำความรู้และทักษะจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนการรับมือกับภัยคุกคามและความเสี่ยงทางด้านดิจิทัลในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป