เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

ประกาศ! รอบ 2 Quota (TCAS 2) ปีการศึกษา 2566

รับสมัคร: 20 มีนาคม (9.30 น.) – 7 เมษายน 2566 (12.00 น.) 

สมัครได้ที่https://tcas.mahidol.ac.th/

คุณสมบัติทางการศึกษา

1.กำลังศึกษาอยู่ หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับต่างๆ ดังนี้

  • มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  หรือเทียบเท่า ทุกแผนการศึกษา หรือ กศน. หรือ
  • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่มีการเรียนรายวิชาด้านคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

2.มีผลสอบต่างๆ ดังนี้

  • TGAT, TPAT3 (ความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์) 
   • TGAT คะแนนรวม 3 Parts ≥ 90 คะแนน (และ Part1 ภาษาอังกฤษ ≥ 20 คะแนน)
   • TPAT3 ≥ 30 คะแนน

หรือ

  • A-Level (คณิตศาสตร์ 1, ภาษาอังกฤษ) 
   • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ≥ 20 คะแนน
   • ภาษาอังกฤษ ≥ 20 คะแนน

3.มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) อย่างน้อย 5 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่า 2.50

เอกสารที่ต้องการเพิ่มเติม / ประกอบการสมัคร

 1. เรียงความภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 (.pdf) ในหัวข้อ “เพราะเหตุใดนักเรียนจึงมีความประสงค์จะศึกษาต่อทางด้าน IT และคอมพิวเตอร์ และจะนำความรู้ไปประยุกต์ใช้อย่างไรในอนาคต”
 2. มีผลสอบ TGAT, TPAT3 หรือ A-Level ตามเกณฑ์ที่คณะกำหนด
 3. ใบแสดงผลการศึกษา (ปพ.1) ฉบับสมบูรณ์ หรืออย่างน้อย 5 ภาคการศึกษา ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 (.pdf)
 4. รูปถ่าย (.jpg)
 5. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (.pdf)
 6. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (.pdf)

** หมายเหตุ ผู้สมัคร Upload เอกสารประกอบการสมัครทั้งหมดในระบบรับสมัครออนไลน์ ไม่ต้องนำส่งเอกสารฉบับจริงมายังคณะฯ **