เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

ขอแสดงความยินดีกับ 6 อาจารย์จากคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) เข้ารับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2565 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจําปี 2564 – 2565

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 6 ท่าน เข้ารับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2565 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจําปี 2564 – 2565 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ณ Event Hall 102 – 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัล มีดังนี้

 1. รองศาสตราจารย์ ดร. วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ได้รับรางวัลจำนวน 4 รางวัล ได้แก่
  • รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี ปีงบประมาณ 2564 จากผลงานวิจัยเรื่อง โปรแกรมการค้นหาและการแสดงภาพของข้อมูลโควิด-19 ในภาพการตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (COVID-19 Detection and Heatmap Generation in Chest X-Ray 2 Images)
  • รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี ปีงบประมาณ 2565 จากผลงานวิจัยเรื่อง โครงการการพัฒนาวิธีการระบุเอกลักษณ์เฉพาะตัวของกระบือปลักด้วยเทคโนโลยีไบโอเมตริก (Development of Swamp Buffalo Identification Method Using Biometric Feature)
  • รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี ปีงบประมาณ 2565 จากผลงานวิจัยเรื่อง ปีรามิดกราฟคัด: การแบ่งส่วนภาพโทนสีเทาทางการแพทย์ด้วยการผสมผสานข้อมูลความเข้มและการไล่ระดับสีของภาพ (Pyramid Graph Cut: Integrating Intensity and Gradient Information for Grayscale Medical Image Segmentation)
  • รางวัลประกาศเกียรติคุณ ปีงบประมาณ 2565 จากผลงานวิจัยเรื่อง การวัดอัตราส่วนหัวใจและทรวงอกอัตโนมัติโดยผลเอกซเรย์ทรวงอก (Automatic Measurement of Cardiothoracic Ratio in Chest
   X-Ray)”
 1. ดร. ชัยยงค์ รักขิตเวชสกุลได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีมาก ปีงบประมาณ 2564 จากผลงานวิจัยเรื่อง การตรวจวัดความเหมือนของโค้ดและการค้นหาโค้ดโคลนในข้อมูลโค้ดขนาดใหญ่ (Code Similarity and Clone Search in Large-Scale Source Code Data)
 2. ดร. วุฒิชาติ แสวงผลได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ปีงบประมาณ 2564 จากผลงานวิจัยเรื่อง ออคิเดเตอร์: ระบบระบุสายพันธุ์และเชื่อมโยงข้อมูลกล้วยไม้แบบอัตโนมัติโดยใช้การเรียนรู้เชิงลึก (ORCHIDATOR: An Intelligent Orchid Recognition and Knowledge Base System Using Deep Learning)
 3. ดร. ปวิตรา เลี่ยมรักษ์ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ปีงบประมาณ 2564 จากผลงานวิจัยเรื่อง บินบิน: ตู้รับซื้อขยะ และ แอปพลิเคชันสะสมแต้ม (BINBIN: A SMART RECYCLING BIN AND APPLICATIONS) 
 4. ดร. อัคร สุประทักษ์ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ปีงบประมาณ 2564 จากผลงานวิจัยเรื่อง VideoQR: การซ่อนข้อมูลลงบนวิดีโอและการเรียกข้อมูลคืนผ่านการบันทึกวิดีโอซ้ำด้วยกล้องโทรศัพท์มือถือ (VideoQR: Information Embedding-Retrieval of Re-Recorded Video)”
 5. ดร. มรกต เชิดเกียรติกุลได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปีงบประมาณ 2565 จากผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบจำลองการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการงานโครงการชอฟต์แวร์ (Developing Analytics Models for Software Project Management)

ทั้งนี้ คณะฯ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทุกท่านที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติดังกล่าว นับเป็นเกียรติและเป็นความภาคภูมิใจแก่คณะฯ เป็นอย่างยิ่ง