เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

บุคลากรคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง “แนวคิดการจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้สูงอายุเพื่อการเรียนรู้ที่ยั่งยืน” ในการประชุมวิชาการมหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ คุณศิริรัตน์ วิทยาคุณสถิต นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ หัวข้อเรื่อง “แนวคิดการจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้สูงอายุเพื่อการเรียนรู้ที่ยั่งยืน” ในการประชุมวิชาการมหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564 (Mahidol Sustainable Development Conference 2021) ซึ่งจัดขึ้นโดยกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 โดยในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้คำปรึกษาและแนะนำเพื่อประโยชน์และต่อยอดผลงานทางวิชาการ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Webex Meetings

การประชุมวิชาการมหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564 จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “Actions towards Sustainability Goals” โดยเปิดรับผลงานทางวิชาการที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จำนวนทั้งหมด 17 เป้าหมาย ประกอบด้วย การขจัดความยากจน การขจัดความหิวโหย การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี การศึกษาที่เท่าเทียม ความเท่าเทียมทางเพศ การจัดการน้ำและสุขาภิบาล พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน ลดความเหลื่อมล้ำ เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก สังคมสงบสุข ความยุติธรรม การไม่แบ่งแยก ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งการประชุมดังกล่าวฯ ได้แบ่งกลุ่มหัวข้อความยั่งยืนสำหรับการนำเสนอผลงาน เป็น 4 กลุ่ม คือ 1) Sustainable Environment: สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 2) Sustainable Health: สุขภาพที่ยั่งยืน 3) Sustainable Social Enterprise: เศรษฐกิจที่ยั่งยืนและธุรกิจเพื่อสังคม และ 4) Sustainable Society: สังคมที่ยั่งยืน