เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

นักศึกษาและอาจารย์ทีม MVIT LAB จากคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) และวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ม.มหิดล คว้ารางวัลชมเชยจากผลงาน “แอพพลิเคชันวิเคราะห์การเคลื่อนไหวเชิงกีฬา” ในการประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับทีม MVIT LAB ประกอบด้วย นายปรมัตถ์ จรัสดำรง นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเกมและเกมมิฟิเคชัน รองศาสตราจารย์ ดร. วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ ICT และหัวหน้ากลุ่มวิจัย Machine Vision and Information Transfer Lab (MVIT) และรองศาสตราจารย์ ดร. วีรวัฒน์ ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย วิชาการและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสที่ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท จากผลงาน “แอพพลิเคชันวิเคราะห์การเคลื่อนไหวเชิงกีฬา” ในการประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบชิงชนะเลิศ ซึ่งจัดขึ้น ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพฯ และในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

ผลงาน “แอพพลิเคชันวิเคราะห์การเคลื่อนไหวเชิงกีฬา” เป็นแอพพลิเคชันสำหรับใช้งานบนโทรศัพท์มือถือที่ช่วยในการวิเคราะห์ลักษณะชีวกลศาสตร์ของการวิ่ง ทำให้ผู้ใช้สามารถทราบค่าของการเคลื่อนที่ในตำแหน่งเอว และค่าของการเอนตัวระหว่างการวิ่ง เพื่อให้สามารถนำค่าที่วิเคราะห์ได้ไปปรับปรุงพัฒนาการวิ่งให้อยู่ในท่าทางที่เหมาะสม และลดอาการบาดเจ็บของหัวเข่า ซึ่งผลงานดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเกมและเกมมิฟิเคชัน จัดทำโดย นายปรมัตถ์ จรัสดำรง นักศึกษาระดับปริญญาโทของคณะ ICT

การประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คุณครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงบุคคลทั่วไปได้แสดงความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนเผยแพร่นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพและสมรรถภาพทางกายแก่สาธารณชน