เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ให้การต้อนรับ Dr. Jason Haga, Chief Senior Research Scientist จาก AIST ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเข้าเยี่ยมเยียน และหารือความร่วมมือด้านงานวิจัย

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. วัสกา วิสุทธิวิเศษ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รองศาสตราจารย์ ดร. วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และหัวหน้ากลุ่มวิจัย Machine Vision and Information Transfer Lab (MVIT) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โมเรศ ปรัชญพฤทธิ์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คุณปุณยนุช บวรจินต์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ คุณกิตติคุณ ทองกัญชร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ) งานโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ Dr. Jason Haga, Chief Senior Research Scientist, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเข้าเยี่ยมเยียน และหารือความร่วมมือด้านงานวิจัย ณ ห้อง AI1 สถาบันปัญญาประดิษฐ์มหิดล (MU AI Center) คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ในโอกาสนี้ ผู้แทนจากคณะ ICT ได้แนะนำนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT หลักสูตรนานาชาติ) ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน ICT ในหัวข้อ “AI on IoT Device for Visual Assistance” ณ National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 11 มกราคม –
17 มีนาคม 2566 จำนวน 3 คน ได้แก่

  1. นางสาวณัฐชยา ธงภักดี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาระบบฐานข้อมูลและระบบเชิงปัญญา
  2. นายณัฐพล เลิศกิจรุ่งเรือง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
  3. นายคณิศร สงวนสุข นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาระบบฐานข้อมูลและระบบเชิงปัญญา

นอกจากนี้ นายกรธวัช วิเศษไพฑูรย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รายงานความก้าวหน้าของงานวิจัยเรื่อง Predicting River Water Height using Deep Learning-based Features ซึ่งเป็นผลงานที่จัดทำขึ้นระหว่างการเข้าร่วมโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน ICT ณ National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) ประเทศญี่ปุ่น เมื่อปีการศึกษา 2564

หลังจบการหารือความร่วมมือ และการนำเสนอผลงานวิจัย ผู้แทนคณะฯ ยังได้นำ Dr. Jason Haga, Chief Senior Research Scientist เข้าเยี่ยมชม Mahidol-AIST Research Unit (MARU), Mahidol-Bremen Medical Informatics Research Unit (MIRU) และ Machine Vision and Information Transfer Lab (MVIT) อีกด้วย

คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ร่วมกับ Digital Architecture Research Center (DigiARC), National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) ประเทศญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา และความร่วมมือทางงานวิจัย