คณะ ICT จัดพิธีปิดโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้าน ICT แก่น้อง ๆ นักเรียน โรงเรียนกาญจนาภิเษกฯ

 

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2555ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล จัดพิธีปิดและพิธีมอบประกาศณียบัตรในโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้าน ICT ที่ทางคณะเปิดอบรมหลักสูตรด้าน ICT ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน และมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จ.นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) จำนวนร่วม 100 คน ที่ผ่านการจัดอบรมหลักสูตรด้านคอมพิวเตอร์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะ ICT ศาลายา ต่อเนื่องในช่วงวันเสาร์ รวม 8 สัปดาห์ โดยบรรยากาศในพิธีปิดผู้ปกครอง นักเรียน อาจารย์ รวมถึงคณะผู้บริหารจากโรงเรียนกาญจนาภิเษกฯ นำโดย ผอ.นพดล เด่นดวง และ รองผอ.จิรวัฒน์ บุญเฉย พร้อมด้วยผู้บริหารจากคณะ ICT นำโดย รศ.ดร.เจริญศรี มิตรภานนท์ พร้อมด้วยคณาจารย์ ที่ร่วมกันเป็นสักขีพยาน ชื่นชม ผลงานนักเรียนจากการพัฒนาศักยภาพ รวมถึงปลูกฝังกระบวนการคิดเพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking) โดยการสร้าง Mind Map และการใช้โปรแกรมต่างๆอย่างสร้างสรรค์ การสรางพรีเซนเตชั่น รวมถึงการสร้าง website ด้วย HTML5 โดยตลอด 8 สัปดาห์สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการของนักเรียนทุก ๆ ราย ผ่านระบบการประเมิน 5 ระดับ ซึ่งนักเรียนจะนำผลการประเมินไปใช้พัฒนาศักยภาพ ปรับปรุงในระดับต่อไปได้ ทั้งนี้ทางคณะ ICT รู้สึกยินดีที่ได้บริการความรู้ด้าน ICT ให้แก่น้องๆ ICT Kids ระดับมัธยมฯ เพื่อนำไปเผยแพร่ ใช้สร้างสรรค์เพื่อประโยชน์สู่เพื่อน ๆ สู่สังคมต่อไปในอนาคต


<< อ่านข่าวอื่นเพิ่มเติม >>