เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “ซักซ้อมความเข้าใจ การจัดหาพัสดุ ผ่านแหล่งเงินสดย่อย”

วันที่ 22 มิถุนายน 2566 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “ซักซ้อมความเข้าใจ การจัดหาพัสดุ ผ่านแหล่งเงินสดย่อย” โดยได้รับเกียรติจากคุณคณิตพัฒน์ ศรีนันทกุล รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี คุณพิจิตรา สิริศรีสัมพันธ์ รักษาการหัวหน้าหน่วยตรวจจ่าย และคุณพลช ตรีเมฆ รักษาการหัวหน้าหน่วยการเงินและบัญชี งานงบประมาณและการคลัง เป็นวิทยากรในการบรรยาย โดยมีคุณอมรรัตน์ ฉายรัตน์ รองคณบดีฝ่ายงบประมาณและการคลังเป็นผู้แทนคณบดีเข้าร่วมการอบรม พร้อมทั้งหัวหน้างาน และบุคลากรผู้แทนจากงานต่าง ๆ จำนวน 33 คน เข้าร่วมฟังการบรรยาย ณ ห้อง IT 404 คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ระหว่างเวลา 09.30 – 11.00 น.

การบรรยายครั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลของคณะฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อมุ่งหวังให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในกฎเกณฑ์ ระเบียบ แนวทาง วิธีปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน และสามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ การบรรยายดังกล่าวยังสอดคล้องกับเกณฑ์การส่งเสริมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส่วนงาน และหน่วยงานตามเกณฑ์ Integrity and Transparency Assessment (ITA) เช่น การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร การส่งเสริมและดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการ เป็นต้น โดยหัวข้อในการบรรยายครั้งนี้สืบเนื่องจากกรมบัญชีกลาง และมหาวิทยาลัยมหิดล มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุที่มีวงเงินเล็กน้อย เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอน ในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (หนังสือที่ กค (กวจ) 0405.2/ว119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561) จึงให้ยกเว้นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติและระเบียบดังกล่าว แต่กำหนดให้มีแนวทางในการปฏิบัติเดียวกัน ในการจัดหาพัสดุดังกล่าว คณะฯ มีแหล่งเงินที่ใช้รองรับสำหรับการจัดหาคือแหล่งเงินสดย่อย ซึ่งทางคณะฯ ได้ปฏิบัติมาระยะหนึ่งแล้ว ดังนั้นเพื่อเป็นการทบทวนการปฏิบัติงาน และให้มีการปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน จึงได้มีการจัดให้มีการบรรยายครั้งนี้ขึ้นมา เพื่อสร้างการรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องไปในทิศทางเดียวกัน