ข่าวทุนวิจัย... ข่าวประชุม / อบรม / สัมมนา... ข่าวอื่น ๆ ...

ข่าวทุนวิจัย...

เดือนตุลาคม 2560

ตุลาคม 30

ทุน Newton Fund : Industry Academia Partnership Programe (IAPP) 2017/2018 ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สกว. และ Royal Academy of Engineering (Deadline 27 พ.ย.60 ) รายละเอียด...

ตุลาคม 30

ทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (Industrial-academic Research Fellowship Program or IRF) เลือกสมัครได้จาก 2 ช่องทาง คือช่องทางปกติ (มหาวิทยาลัยสนับสนุน 25%) และ ช่องทาง Talent Mobility (สวทน. สนับสนุนทุน 25% แทนมหาวิทยาลัย) (Deadline 30 พ.ย.60 ) รายละเอียด...

ตุลาคม 30

ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกิจกรรมขนาดเล็กและขนาดย่อม (Research and Innovation fund for Small scale Enterprise ; RISE) สำหรับประเด็นวิจัยใน 3 กลุ่มอุตสาหกรรม ต่อไปนี้ 1) การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 2) การแปรรูปอาหาร 3) การแพทย์ครบวงจร (Deadline 30 พ.ย.60 ) รายละเอียด...

ตุลาคม 30

ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม (Supporting Research Funds for Industry; SuRF) (Deadline 30 พ.ย. 60) รายละเอียด...

ตุลาคม 27

ประกาศรับสมัครทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม (SuRF) รอบที่ 1/2561 (Deadline 30 พ.ย.60 ) รายละเอียด...

ตุลาคม 27

รับสมัครทุนภายใต้โครงการ UK-Thailand collaborative project 18 เดือน ถึง 2 ปี เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในโครงสร้างพื้นฐานซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์และการจัดการข้อมูลด้านดาราศาสตร์ (Deadline 16 ธ.ค.60 ) รายละเอียด...

ตุลาคม 27

CRDF Global เปิดรับข้อเสนอโครงการจากประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศญี่ปุ่น และประเทศในกลุ่ม Asia-Pacific (Apac) ในหัวข้อ U.S.-Japan Cooperative Medical Sciences Program (USJCMSP) Collaborative Awards, 2018 (Deadline 01 ธ.ค. 60) รายละเอียด...

กันยายน 22

เปิดรับข้อเสนอโครงการ Grand Challenges Explorations Round 20 (Deadline 08 พ.ย. 60) รายละเอียด...

เดือนกันยายน 2560

กันยายน 28

วช. และ CASS รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย - จีนฯ (Deadline 22 ธ.ค.60 ) รายละเอียด...

ตุลาคม 28

IAEA เปิดรับข้อเสนอโครงการในหัวข้อ Development of Approaches, Methodologies and Criteria for Determining the Technological Basic for Emergency Planning Zone for Small Modular Reactor Deployment (Deadline 31 ต.ค.60 ) รายละเอียด...

กันยายน 25

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการสนับสนุนเร่งการเจริญเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประจำปี 2560 (Deadline 06 ต.ค.60 ) รายละเอียด...

กันยายน 11

สกอ. ประกาศการให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานรากและอุดหนุนการวิจัย โครงการวิจัย และพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปี 2561 (Deadline 25 ก.ย.60 ) รายละเอียด...

กันยายน 8

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสฯ เปิดรับสมัครโครงการ Junior Research Fellowship Program ประจำปี 2561 (Deadline 25 ต.ค.60 ) รายละเอียด...

เดือนสิงหาคม 2560

สิงหาคม 10

International Atomic Energy Agency (IAEA) ประกาศรับข้อเสนอโครงการ Applications of Biological Dosimetry Methods in Radiation Oncology, Nuclear Medicine, and Diagnostic and Interventional Radiology (MEDBIODOSE) รายละเอียด...

สิงหาคม 9

Grand Challenges Canada ประกาศรับข้อเสนอโครงการ Saving Brains - Unlocking Potential for Development รายละเอียด...

สิงหาคม 7

เปิดรับสมัครโครงการ Newton Fund Researcher Links Regional Workshops (South East Asia)  (Deadline 19 ก.ย.60) รายละเอียด...

สิงหาคม 4

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2561 (Deadline 31 ส.ค.60) รายละเอียด...

เดือนกรกฎาคม 2560

กรกฎาคม 18

Newton Fund ประกาศรับข้อเสนอโครงการ UK-Thailand Joint Initialtive on Infectious Diseases and Non-Communicable Diseases (Deadline 31 ก.ค.60) รายละเอียด...

กรกฎาคม 14

สถานทูตเม็กซิโกประกาศให้รางวัล The Mexican National Award of Science 2017 สำหรับอาจารย์/นักวิจัย ในสาขา Physical-Mathematical Sciences and Natural Sciences Technology, Innovation and Design (Deadline 06 ส.ค.60) รายละเอียด...

กรกฎาคม 13

Newton Fund ประกาศรับข้อเสนอโครงการ "Newton Fund : Institutional Links" (Deadline 19 ต.ค.60) รายละเอียด...

กรกฎาคม 6

Grand Challenges Canada ประกาศรับข้อเสนอโครงการ "Stars in Reproductive, Maternal, Newborn, and Child Health" (Deadline 03 ก.ค.60) รายละเอียด...

กรกฎาคม 7

เปิดรับสมัครโครงการวิจัยต่อยอด (Translational research) รอบ 2 สำหรับโครงการประเภท Premium OTOP, High Value Service และ Start Up (Deadline 13 ก.ค.60) รายละเอียด...

กรกฎาคม 3

เปิดรับสมัครโครงการวิจัยต่อยอด (Translational research) รอบ 2 สำหรับโครงการประเภท OTOP, High Value Service และ Start Up (Deadline 19 ก.ค.60) รายละเอียด...

เดือนมิถุนายน 2560

มิถุนายน 9

ประชาสัมพันธ์กรอบการวิจัย เพื่อการจัดสรรทุนวิจัย แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ประจำปี 2561 (Deadline 27 ก.ค.60 ) รายละเอียด...

มิถุนายน 6

ขอเชิญยื่นข้อเสนอในโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงแรงงานและสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (Deadline 15 มิ.ย.60 ) รายละเอียด...

มิถุนายน 7

รับสมัครนักวิจัยตำแหน่ง Data Scientist ภายใต้โครงการ Talent Mobility ร่วมกับบริษัท Western Digital (Thailand) Co.,Ltd. (Deadline 30 มิ.ย.60 ) รายละเอียด...

มิถุนายน 6

ขอประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจำปี 2560 (Deadline 06 ก.ย.60 ) รายละเอียด...

พฤษภาคม 31

ขอประชาสัมพันธ์ทุนภายใต้โครงการศูนย์นวัตกรรมทางสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์เพื่อชุมชนและผู้สูงอายุ (Healthcare Innovation Hub : for Community and Aging Society) (Deadline 16 มิ.ย.60 ) รายละเอียด...

มิถุนายน 1

ขอประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ NRF ประจำปี 2560 (2017 Postdoctoral Fellowship Program for Foreign Researchers) เพื่อทำวิจัย ณ สาธารณรัฐเกาหลี เป็นระยะเวลา 6 - 12 เดือนในสาขาวิชา Natural Science and Engineering (Deadline 16 มิ.ย.60 ) รายละเอียด...

พฤษภาคม 30

Call for applications Mitsui Sumitomo Insurance Welfare Foundation research grant 2017 (Deadline 14 ก.ค.60 ) รายละเอียด...

เดือนพฤษภาคม 2560

พฤษภาคม 22

สกว. เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (รอบที่2) (Deadline 15 มิ.ย.60) รายละเอียด...

พฤษภาคม 22


รับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ประจำปี 2560 ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย (Deadline 21 ก.ค.60)
รายละเอียด...

พฤษภาคม 22

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 (Deadline 27 ก.ค.60) รายละเอียด...

พฤษภาคม 19

บริษัทไปรษณีย์ไทยประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาประเภททั่วไป ประจำปี 2560 (Deadline 26 มิ.ย.60) รายละเอียด...

พฤษภาคม 4

โครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปีพ.ศ.2561-2562 (Deadline 20 พ.ค. 60) รายละเอียด...

พฤษภาคม 3

ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อขึ้นบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย (Deadline 16 มิ.ย. 60) รายละเอียด...

เดือนเมษายน 2560

เมษายน 11

ทุนวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ (CEMB) (Deadline 20 เม.ย. 60) รายละเอียด...

เดือนมีนาคม 2560

มีนาคม 24

ทุนสนับสนุนการตั้งกลุ่มวิจัย (Research Cluster) เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ ของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2560 รายละเอียด...

มีนาคม 24

ทุนส่งเสริมโครงการวิจัยมุ่งเป้าหมาย และทุนส่งเสริมโครงการวิจัยร่วมทุน พ.ศ. 2560 (Deadline 31 ก.ค. 60) รายละเอียด...

มีนาคม 24

ทุนสนับสนุนนักวิจัยพี่เลี้ยง (Mentorship) พ.ศ.2560 รายละเอียด...

มีนาคม 24

ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ พ.ศ. 2560 (Deadline 31 ต.ค. 60) รายละเอียด...

มีนาคม 24

เปิดรับสมัครทุนเพื่อส่งเสริมงานวิจัยและเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านชีววืทยาศาสตร์ รวมทั้งพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ฯ (Deadline 1 พ.ค. 60) รายละเอียด...

มีนาคม 21

เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัย ชุดโครงการอุตสาหกรรมดิจิทัล ประจำปี 2560 (Deadline 1 ต.ค. 60) รายละเอียด...

มีนาคม 12

ขอเชิญนักวิจัย และผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการ "ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอุตสาหกรรมดิจิทัล" รายละเอียด...

มีนาคม 8

ขอเชิญชวนนักวิจัยและผู้ประกอบการ สมัคร "ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม" ในหลากหลายอุตสาหกรรมเป้าหมาย (Deadline 25 มี.ค. 60) รายละเอียด...

มีนาคม 2

ขอเชิญยื่นข้อเสนอการจ้างที่ปรึกษาโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน กิจกรรม: Village E-Commerce (ศึกษาและพัฒนา Village E-Commerce) (Deadline 06 มี.ค. 60) รายละเอียด...

เดือนกุมภาพันธ์ 2560

กุมภาพันธ์ 10

การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2560 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดต้น ประจำปี 2561 (Deadline 28 เม.ย. 60) รายละเอียด...

กุมภาพันธ์ 14

เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและการแลกเปลี่ยนด้านการวิจัยและนวัตกรรม (Newton Mobility Grants) ร่วมกับ Royal Society ภายใต้โครงการ Newton Fund ปีงบประมาณ 2560 (Deadline 15 มี.ค. 60) รายละเอียด...

กุมภาพันธ์ 8

เปิดรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย-เกาหลี (NRCT-NRF) ประจำปี 2560 (Deadline 03 มี.ค. 60 ) รายละเอียด...

กุมภาพันธ์ 1

สกว. ประกาศรับสมัครทุนภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สกว. กับ NSFC ปีงบประมาณ 2560 ภายใต้หัวข้อเรื่อง Natural Products for Drug Discovery (ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อการค้นพบยาใหม่สำหรับสังคมผู้สูงอายุ) (Deadline 20 มี.ค. 60) รายละเอียด...

กุมภาพันธ์ 1

สกว. ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ "ความหลากหลายทางชีวภาพ" ในความร่วมมือ TRF-CAS (Deadline 20 ก.พ. 60) รายละเอียด...

เดือนมกราคม 2560

มกราคม 6

รับข้อเสนอการวิจัย กลุ่มเรื่องศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub) ประจำปี 2560 รอบที่ 2 (Deadline 31 ม.ค. 60) รายละเอียด...

มกราคม 4

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปี 2560 ทุนพัฒนานักวิจัยสู่ตำแหน่งวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม (Deadline 31 ม.ค. 60) รายละเอียด...

ธันวาคม 20

สนพ. ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2560 (Deadline 28 ก.พ. 60) รายละเอียด...

เดือนธันวาคม 2559

ธันวาคม 16

MTEC เปิดรับสมัครทุนวิจัยระดับปริญญาเอก (Postdoctoral Fellowship 2017) รายละเอียด...

ธันวาคม 14

ขอเชิญเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการ "การพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ (Unmaned Aerial Vehicle : UAV)" ประจำปี 2560 (Deadline 29 ธ.ค. 59) รายละเอียด...

ธันวาคม 13

เปิดรับสมัคร "ทุนวิจัย คปก. ต่อยอด" รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 (Deadline 31 ม.ค. 60) รายละเอียด...

ธันวาคม 13

เปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 20 ประเภททุนปกติ (Deadline 31 ม.ค. 60) รายละเอียด...

พฤศจิกายน 23

รับสมัครทุน Newton Fund ภายใต้โครงการทุน Industry Academia Partnership Program (Deadline 09 ธ.ค.59) รายละเอียด...

พฤศจิกายน 22

รับสมัครทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560 (Deadline 30 ธ.ค.59) รายละเอียด...

พฤศจิกายน 21

รับสมัครทุนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ประจำปี 2560 รายละเอียด...

เดือนพฤศจิกายน 2559

พฤศจิกายน 17

รับข้อเสนอโครงการความร่วมมือภายใต้การประชุมคณะกรรมการร่วมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และวิชาการ (คกร.) ไทย-จีน สมัยที่ 22 (Deadline 23 พ.ย. 59 ) รายละเอียด...

พฤศจิกายน 8

รับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน (NRCT-CASS) ประจำปี 2560 (Deadline 06 ม.ค. 60 ) รายละเอียด...

ตุลาคม 31

รับข้อเสนอโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) (Deadline 25 พ.ย. 59 ) รายละเอียด...

ตุลาคม 20

รับสมัครทุนโครงการอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ประจำปี 2560 (Deadline 31 ม.ค. 60) รายละเอียด...

เดือนตุลาคม 2559

ตุลาคม 18

รับข้อเสนอการวิจัย และขอเชิญร่วมประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรม วันที่ 3 พฤศจิกายน (Deadline 30 พ.ย.59 ) รายละเอียด...

ตุลาคม 18

รับสมัครทุน อาจารย์ที่ปรึกษา ทุนคปก. ทุนไตรภาคีไทย-ฝรั่งเศส และทุนไตรภาคีไทย-สวีเดน (Deadline 28 ต.ค.59 ) รายละเอียด...

ตุลาคม 13

รับสมัครทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม-SuRF (รอบ 1/2560) (Deadline 31 ม.ค. 60 ) รายละเอียด...

ตุลาคม 13

รับสมัครทุน พวอ. ระดับปริญญาเอก (รอบ 1/2560) (Deadline 15 พ.ย. 59 ) รายละเอียด...

ตุลาคม 13

รับสมัครทุน พวอ. ระดับปริญญาโท (รอบ 1/2560) (Deadline 15 พ.ย. 59 ) รายละเอียด...

ตุลาคม 13

รับสมัครทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม-IRF (รอบ 1/2560) (Deadline 31 ม.ค. 60 ) รายละเอียด...

ตุลาคม 12

รับข้อเสนอการวิจัย และขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยด้านการพัฒนา กระบวนการยุติธรรม (Deadline 30 พ.ย. 59 ) รายละเอียด...

ตุลาคม 10

ประกาศสนับสนุนทุนการทำวิจัยจากศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชียฯ (Deadline 31 ต.ค. 59 ) รายละเอียด...

กันยายน 29

ประกาศสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกสำหรับนักศึกษาอาเซียน (Deadline 01 ก.พ. 60 ) รายละเอียด...

กันยายน 27

ประกาศทุน Newton Fund และ The Royal Academy of Engineering แห่งสหราชอาณาจักร (Deadline 10 ต.ค. 59 ) รายละเอียด...

เดือนกันยายน 2559

กันยายน 6

ประกาศการให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานรากประจำปี ภายใน 29 ก.ย. 60 รายละเอียด...

เดือนสิงหาคม 2559

สิงหาคม 15

แจ้งผลการให้ทุนโครงการปริญญาเอกาญจนาภิเษก(คปก.) รุ่นที่19 กลุ่มอาจารย์ที่ยังไม่เคยได้รับทุน คปก. ปกติ รายละเอียด...

เดือนเมษายน-กรกฎาคม 2559

กรกฎาคม 22

รับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนอุดหนุนการวิจัยปีงบประมาณ 2559 รายละเอียด...

กรกฎาคม 8

รับข้อเสนอการวิจัย แผนงานวิจัยตอบสนองต่อนโยบาย รายละเอียด...

กรกฎาคม 5

รับสมัครทุนวิจัยภายใต้โปรแกรม EMBO Shot Term Fellowships รายละเอียด...

มิถุนายน24

ทุนวิจัย Bilateral Research Collaboration with the Asia-Pacific Region 2013-2016 รายละเอียด...

มิถุนายน24

โครงการวิจัย UMAP Research Net ประจำปี 2559 รายละเอียด...

มิถุนายน21

รับสมัครทุนวิจัยภายใต้โปรแกรม Newton Fund: UK-Indonesia-Malaysia-Philippines-Thailand Small Scale Research Partnerships 2016 รายละเอียด...

มิถุนายน17

รับสมัครทุนวิจัยภายใต้โปรแกรม Newton Fund: PhD Placement รายละเอียด...

มิถุนายน17

รับสมัครทุนวิจัยภายใต้โปรแกรม Newton Fund: Industry-academic partnership - Thailand รายละเอียด...

มิถุนายน 17

ทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (Industrail-academic Research Fellowship Program or IRF) รายละเอียด...

พฤษภาคม 17

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบวอจัย ประจำปีงบประมาณ 2560 รายละเอียด...

เดือนมีนาคม2559

มีนาคม 14

Newton Fund Information Session, 19 April 2016 (Phayathai), 20 April 2016 (Salaya) รายละเอียด...

มกราคม 13

Horizon 2020 - Marie Curie Actions (MSCA) Research and Innovation Staff Exchange (RISE) รายละเอียด...

มีนาคม 4

ERCIM’s Postdoc fellowship รายละเอียด...

มีนาคม 4

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ (รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น) รายละเอียด...

มีนาคม 28

ASEAN Science Leadership Program รายละเอียด...

เดือนกุมภาพันธ์2559

กุมภาพันธ์ 11

หลักเกณฑ์และวิธีการให้อาจารย์หรือนักวิจัยไปปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมหรือภาคธุรกิจเอกชน (Talent Mobility) พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอียด...

กุมภาพันธ์ 3

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ (รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น) ภายใน 29 เม.ย. 59 รายละเอียด...

เดือนมกราคม2559

มกราคม 29

Advanced Fellowship (TRF-Newton Fund) with UK researchers ภายใน 2 มี.ค. 59 รายละเอียด...

มกราคม 28

เสนอชื่อรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ (By 12 Feb 2016) นักเทคโนโลยีดีเด่น และนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ (By 31 March 2016) ปี 2559 (http://www.promotion-scitec.or.th/) ภายใน 12 ก.พ. 59, 31 มี.ค. 59 รายละเอียด...

มกราคม 13

Horizon 2020 - Marie Curie Actions (MSCA) Research and Innovation Staff Exchange (RISE) ภายใน 28 เม.ย. 59 รายละเอียด...

มกราคม 13

Ernst Mach Grant - ASEA-UNINET (post-doc and phd grants) ภายใน 15 มี.ค. 59 รายละเอียด...

เดือนธันวาคม2558

ธันวาคม 16

ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม (รอบ 1/2559) โดย สกว. ภายใน 29 ม.ค. 59 รายละเอียด...

ธันวาคม 3

การรับสมัครทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยและแก้ปัญหาสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2559 (http://irn.trf.or.th) ภายใน 31 ม.ค. 59 รายละเอียด...

ธันวาคม 1

โครงการสนับสนุนทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใน 31 ม.ค. 59 รายละเอียด...

เดือนกันยายน 2558

กันยายน 16

Bill & Melinda Gates Foundation: “Grand Challenges Exploration Round 16” ภายใน 11 พ.ย. 58 รายละเอียด...

กันยายน 28

NRCT and Chinese Academy of Social Science’s Research Exchange Scholarship (14 days) ภายใน 4 ธ.ค. 58 รายละเอียด...

กันยายน 3

French Embassy’s Junior Research Fellowship (1-6 months) ภายใน 22 ต.ค. 58 รายละเอียด...

สิงหาคม 3

Internal Scholar Exchange Fellowship-ISEF in Korea (2-6 months) ภายใน 31 ต.ค. 58 รายละเอียด...

กันยายน 21

ทุนโครงการวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมยาสูบ ภายใน 31 ธ.ค. 58 รายละเอียด...

เดือนสิงหาคม 2558

สิงหาคม 3

Newton Advanced Fellowship for researchers in Science and technology area ภายใน 16 ก.ย. 58 รายละเอียด...

สิงหาคม 24

Newton Fund Institutional Links for 2-years and 30k-300k pounds with the focus on science technology and innovation ภายใน 28 ก.ย. 58 รายละเอียด...

สิงหาคม 3

Thailand Toray Foundation for already-funded project in Science and technology ภายใน 15 ต.ค. 58 รายละเอียด...

สิงหาคม 18

Mitsui Sumimoto Grants for Japan-related Research projects ภายใน 31 ต.ค. 58 รายละเอียด...

กัยายน 2

JEC Fund to promote international cultural exchange and international goodwill ภายใน 30 ก.ย. 58 รายละเอียด...

สิงหาคม 19

เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ โดย วช. ที่ประเทศ เกาหลี ใต้หวัน สวิสเซอร์แลนด์ และมาเลยเซีย หากอาจารย์ท่านใดสนใจ กรุณาติดต่อฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมฯงานวิจัย รายละเอียด...

สิงหาคม 20

ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม โดย วช. ภายใน 11 ก.ย. 58 รายละเอียด...

เดือนกรกฎาคม 2558

กรกฎาคม 23

ประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย (วช) วันที่ 5 สิงหาคม 2558 ภายใน 3 ส.ค. 58 รายละเอียด...

กรกฎาคม 23

Newton Fund Programme for Mid-career Researchers ภายใน 16 ธ.ค. 58 รายละเอียด...

กรกฎาคม 14

ทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (วช) ภายใน 31 ส.ค. 58 รายละเอียด...

กรกฎาคม 9

ทุนวิจัยจาก NIH ภายใน PA-15-292: Emerging Global Leader Award for a junior faculty ภายใน 16 ธ.ค. 58 รายละเอียด...

กรกฎาคม 8

การเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอตั้งงบประมาณการวิจัย ปี 2560 ภายใน 1 ก.ย. 58 รายละเอียด...

กรกฎาคม 3

The Kochi University of Technology's special scholarship program for 3-year doctoral program ภายใน 18 ก.ย. 58 รายละเอียด...

กรกฎาคม 1

ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยด้านสังคมศาสตร์ ไทย-อินเดีย ภายใน 17 ส.ค. 58 รายละเอียด...

ข่าวประชุม / อบรม / สัมมนา...

เดือนตุลาคม 2560

ตุลาคม3

วิทยาลัยดุสิตธานีขอเชิญส่งบทความในการประชุมวิชาการและสัมมนาระดับนานาชาติ "Gracious Hospitality & International Conference 2017" (Deadline 15 ต.ค.60 )
รายละเอียด...

กันยายน22

UBRU ร่วมกับ Universitas Airlangga ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 5 International Symposium "Sharing On Teaching and Research Experiences (STRE 2017) ระหว่างวันที่ 6 - 9 ธันวาคม 2560 รายละเอียด...

เดือนกันยายน 2560

กันยายน28

สกอ. ขอประชาสัมพันธ์โจทย์วิจัยจากผู้ประกอบการภาคเอกชน จากที่สภาอุตสาหกรรมมีความร่วมมือกับ สวทน. ในงาน TM Fair 2017 รายละเอียด...

กันยายน14

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The International Forum on Data Information, and Knowledge for Digital Lives รายละเอียด...

กันยายน14

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 รายละเอียด...

เดือนสิงหาคม 2560

สิงหาคม29

วช. ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยด้านสังคมศาสตร์ ระหว่าง ไทย-อินเดีย และ ไทย-จีน รายละเอียด...

สิงหาคม28

วช. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย - อินเดีย รายละเอียด...

สิงหาคม24

วช. ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ 3 เวที (IWIS 2017, SIIF 2017, International Exhibition of Inventions Geneva) รายละเอียด...

สิงหาคม22

สกว. ร่วมกับ NERC และ ESRC ขอเชิญเข้าร่วมประชุม Understanding of The Impacts of Hydrometeorological Hazards in South East Asia-Networking Workshop รายละเอียด...

สิงหาคม16

สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีให้แก่ชุมชนและขยายผลสู่การพัฒนาผลิตภาพของท้องถิ่น รายละเอียด...

สิงหาคม16

ขอเชิญร่วมประชุม international Conference on Belt and Road & Greater Makong Sub-region Cooperation "Lancang Jiang-Mekong River: Rising Smart Corridor" (Deadline 21 ส.ค.60) รายละเอียด...

สิงหาคม10

สวทช. ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshops on Effective Proposal Preparation รายละเอียด...

สิงหาคม10

งานบริหารและส่งเสริมการวิจัย ม.มหิดล ขอเชิญประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์แนะนำทุนวิจัย The Sumitomo Foundation (Deadline 31 ส.ค.60) รายละเอียด...

สิงหาคม10

ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัยรุ่นใหม่ ผู้ประสานงานส่วนงานและผู้ประสานงานโครงการเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ (Deadline 18 ส.ค.60) รายละเอียด...

สิงหาคม3

ขอเชิญส่งผลงานและร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICITEE 2017 ระหว่างวันที่ 12 - 13 ต.ค. 2560  สิ้นสุดรับผลงาน  11  สิงหาคม  2560 (Deadline 11 ส.ค.60) รายละเอียด...

กรกฎาคม26

ขอเชิญเข้าร่วม "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017) 23-27 ส.ค. 2560 ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์" (Deadline 13 ส.ค.60) รายละเอียด...

เดือนกรกฎาคม 2560

กรกฎาคม19

กองทุนนิวตัน ร่วมกับ British Academy, สกว., และ สกอ. เชิญเข้าร่วมกิจกรรม "Boosting Your Confidence & Proficiency For Hunting UK-TH funds" รายละเอียด...

กรกฎาคม12

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการนำเสนอผลงานวิจัยอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 3 (Deadline 04 ส.ค.60) รายละเอียด...

กรกฎาคม6

ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017) (Deadline 13 ส.ค.60) รายละเอียด...

กรกฎาคม5

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560: การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา (Deadline 21 ก.ค.60) รายละเอียด...

กรกฎาคม3

ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจำปี 2560 ช่วงที่ 2 รายละเอียด...

กรกฎาคม3

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 39 ในวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา (Deadline 15 ก.ค.60) รายละเอียด...

เดือนมิถุนายน 2560

มิถุนายน18

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพ ครั้งที่ 1 "Innovations for eHealth" (Deadline 26 มิ.ย.60 ) รายละเอียด...

มิถุนายน13

ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเพื่อเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The 21th International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC 2017) (Deadline 31 ก.ค.60 ) รายละเอียด...

มิถุนายน5

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 3 (Rri Congress III) ภายใต้หัวข้อ "จุดประกายความคิด สร้างเศรษฐกิจนวัตกรรม ด้วยพลังงานวิจัย (Fueling Innovative Economy with R&D)" (Deadline 20 ก.ค.60 ) รายละเอียด...

พฤษภาคม29

ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการและร่วมประชุมวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี2560 (Deadline 31 ก.ค.60 ) รายละเอียด...

พฤษภาคม29

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2560 วันศุกร์ที่ 2 มิ.ย.60 เวลา 08.30-16.30 น. อาคารสิริวิทยา ค.ศิลปศาสตร์ ม.มหิดล ศาลายา (ภายในวันอังคารที่ 30 พ.ค.60) (Deadline 30 พ.ค.60 ) รายละเอียด...

พฤษภาคม25

SATU Member Co-Pls of 2017 SATU Joint Research Scheme Hosted by National Cheng Kung University (Deadline 02 มิ.ย.60 ) รายละเอียด...

พฤษภาคม25

เชิญประชุมเพื่อชี้แจงโครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ ปีพ.ศ.2560 ในวันจันทร์ที่ 19 มิ.ย.60 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องกมลทิพย์บอลรูม โรงแรมเดอะสุโกศล ถ.ศรีอยุธยา พญาไท กทม. (Deadline 9 มิ.ย.60) รายละเอียด...

พฤษภาคม29

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจง(ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารจัดการผลงานวิจัยนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาฯ ในวันที่ 8 มิ.ย.60 เวลา 09.0-13.00 น. ณ ห้องประชุม 411 ศ.การเรียนรู้มหิดล ศาลายา (Deadline 6 มิ.ย.60) รายละเอียด...

เดือนพฤษภาคม 2560

พฤษภาคม23

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง องค์กรต้นแบบด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Deadline 09 มิ.ย.60) รายละเอียด...

พฤษภาคม24

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ NRMS (National Research Management System) (Deadline 13 มิ.ย.60) รายละเอียด...

พฤษภาคม23

ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ "13th Taipei International Invention Show & Technomart" (INST2017) (Deadline 19 มิ.ย.60) รายละเอียด...

พฤษภาคม23

ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 2017 International Conference on Business Management and Social Sciences 9ICBMSS (Deadline 30 มิ.ย.60) รายละเอียด...

พฤษภาคม23

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่9 ASEAN+C+I Symposium on Business Management Research (Deadline 10 มิ.ย.60) รายละเอียด...

พฤษภาคม23

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง การวิจัยอย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรมในยุคไทยเลนด์ 4.0 และนำเสนอผลงานวิจัย (Deadline 05 มิ.ย.60) รายละเอียด...

พฤษภาคม22

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงโครงประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบนอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี พ.ศ.2560 (Deadline 09 มิ.ย.60) รายละเอียด...

พฤษภาคม25

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง การแนะนำการสมัครทุนและการเขียนโครงการวิจัยขอทุนจาก National Geographic Society (Deadline 26 พ.ค.60) รายละเอียด...

พฤษภาคม17

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 1 (Deadline 31 พ.ค.60) รายละเอียด...

พฤษภาคม16

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ Social Sciences, Arts and Media international Conference 2017 (Deadline 20 พ.ค.60) รายละเอียด...

พฤษภาคม9

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม TALAS International Symposium and Workshop (Deadline 15 พ.ค.60) รายละเอียด...

พฤษภาคม4

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่9 และการประชุมนานาชาติฯ ครั้งที่8 (Deadline 31 พ.ค. 60) รายละเอียด...

พฤษภาคม4

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เส้นทางลัดสู่ความเป็นเลิศทางการวิจัยในยุค 4.0 Plus (Deadline 15 พ.ค. 60) รายละเอียด...

พฤษภาคม4

ขอเชิญร่งวมประชุม และส่งกรณีศึกษาในการประชุมสัมมนาวิชาการ EnT ครั้งที่ 4 (ขยายเวลาการสมัคร) (Deadline 26 พ.ค. 60) รายละเอียด...

เมษายน26

ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Reserch Symposium 2017 (Deadline 15 พ.ค. 60) รายละเอียด...

เดือนเมษายน 2560

เมษายน15

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติทางการศึกษา ครั้งที่15 และจัดประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 7 (Deadline 24 ม.ค. 60) รายละเอียด...

เมษายน19

ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS)" ประจำปี 2560 ช่วงที่ 2 (พฤษภาคม - กันยายน) รายละเอียด...

เมษายน11

ขอเชิญชวนส่งบทความเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICAS2017 และประชุมวิชาการสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติ ประจำปี 2560 (Deadline 30 เม.ย. 60) รายละเอียด...

เมษายน11

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 2 (Deadline 31 พ.ค. 60) รายละเอียด...

เมษายน11

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ The 3rd AsTEN Conference (Deadline 12 ก.ค. 60) รายละเอียด...

เมษายน11

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ "นวัตกรรม นำพาข้าวไทยฝ่าวิกฤติ" (Deadline 07 เม.ย. 60) รายละเอียด...

เมษายน11

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560 เรื่อง Ethics, Esthetics, and Empirics in Nursing: Driving Forces for Better Helth (Deadline 15 มิ.ย. 60) รายละเอียด...

เมษายน7

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ม.บูรพา พ.ศ.2560 (The 6th Burapha University International Conference 2017) (Deadline 31 มี.ค. 60) รายละเอียด...

เมษายน7

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา Newton Information Day: Small Scaled Seed Funding for Promoting TH-UK LINKs (Deadline 27 เม.ย. 60) รายละเอียด...

มีนาคม29

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์และชี้แจงรายละเอียดทุนต่อยอดงานวิจัยเพื่อรวมกับภาคเอกชน (Pre-Seed Fund) (Deadline 27 เม.ย. 60) รายละเอียด...

เดือนมีนาคม 2560

มีนาคม24

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในการเปิดงานและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงาน International Innovative Carft Fair 2017 (IICF 2017) (Deadline 17 พ.ค. 60) รายละเอียด...

มีนาคม19

The 14th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE2017) (Deadline 5 เม.ย. 60) รายละเอียด...

มีนาคม19

Call for papers 36th International Conference on Conceptual Modeling (ER2017) (Deadline 10 เม.ย. 60) รายละเอียด...

มีนาคม17

The 2017 6th ICT International Student Project Conference (ICT-ISPC 2017) (Deadline 31 มี.ค. 60) รายละเอียด...

มีนาคม16

ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมและส่งผลงาน ในการประชุมวิชาการสาธารณสุขนานาชาติ ครั้งที่ 8 (Deadline 31 มี.ค. 60) รายละเอียด...

มีนาคม13

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ สออ. ประเทศไทย ครั้งที่ 38 (Deadline 14 เม.ย. 60) รายละเอียด...

มีนาคม10

ขอเชิญเข้าร่วมชุดกิจกรรม Smart City จัดในงาน 13th NSTDA Annual Conference รายละเอียด...

มีนาคม2

ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาวิชาการ ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่10 (Deadline 03 เม.ย.60) รายละเอียด...

มีนาคม2

ขอเชิญร่วมเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจด้านอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ ประจำปี2560 (Deadline 28 เม.ย.60) รายละเอียด...

มีนาคม2

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสวนสุนันทาวิชาการ ครั้งที่ 6 "การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" (Deadline 15 เม.ย.60) รายละเอียด...

มีนาคม2

เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยปทุมธานี ประจำปี2560 "การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0" (Deadline 31 มี.ค.60) รายละเอียด...

กุมภาพันธ์23

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ สสอท. ประจำปี 2560 (Deadline 31 มี.ค.60) รายละเอียด...

กุมภาพันธ์23

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย (Research Manager : RM)" รุ่นที่ 10-13 (Deadline 22 พ.ค.60) รายละเอียด...

เดือนกุมภาพันธ์ 2560

กุมภาพันธ์14

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง ไทยแลนด์ 4.0 โมเดลพัฒนาชาติสู่การพัฒนางานวิจัย (Deadline 28 ก.พ. 60) รายละเอียด...

กุมภาพันธ์14

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 13: วิจัยนวัตกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม รายละเอียด...

กุมภาพันธ์10

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่11 (Deadline 31 มี.ค. 60) รายละเอียด...

กุมภาพันธ์8

ขอเชิญส่งบทความและเข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายด้านการจัดการชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับชาติ ครั้งที่ 2 (Deadline 10 เม.ย. 60 ) รายละเอียด...

กุมภาพันธ์8

ขอเชิญเข้าร่วมโครงกานฝึกอบรม "เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ รุ่นที่ 2" รายละเอียด...

กุมภาพันธ์1

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2560 (Deadline 24 ก.พ. 60) รายละเอียด...

กุมภาพันธ์1

ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ "มศว วิจัย" ครั้งที่ 10 (Deadline 20 มี.ค. 60) รายละเอียด...

มกราคม30

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2560 เรือง "มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในศตวรรษที่ 21 (Humanities and Social Sciences for Sustainable Development in the 21st Century)" (Deadline 30 มี.ค. 60) รายละเอียด...

กุมภาพันธ์20

ขอเชิญเข้าร่วม "โครงการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเชียน ครั้งที่ 5 The5th ASEAN Undergraduate Conference in computing : (AUC2)" (Deadline 20 ก.พ. 60) รายละเอียด...

มกราคม26

ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมนักวิจัยเพื่อผลิตผลงานคุณภาพ (Research Quality: Ethics, proposals and publications for successful scientists) (Deadline 10 ก.พ. 60) รายละเอียด...

เดือนมกราคม 2560

มกราคม18

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 4 "นวัตกรรมการศึกษาเพื่อ Thailand 4.0 (Innovative Education for Thailand 4.0)" (Deadline 30 พ.ค. 60) รายละเอียด...

มกราคม18

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่ 18 (RGJ-Ph.D. Congress 18) (Deadline 15 ม.ค. 60) รายละเอียด...

มกราคม9

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิน ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560 (Deadline 31 ม.ค. 60) รายละเอียด...

มกราคม6

ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ "45th International Exhibition of Inventions of Geneva" (Deadline 20 ม.ค. 60) รายละเอียด...

มกราคม6

ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (Deadline 28 ก.พ. 60) รายละเอียด...

ธันวาคม27

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิชาการประชำปี 2560 สมาคมสถานการณ์จำลองและเกมเพื่อการเรียนรู้ (ประเทศไทย) (Deadline 1 มี.ค. 60) รายละเอียด...

ธันวาคม27

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง ประจำปี 2560 (Deadline 15 ก.พ. 60) รายละเอียด...

ธันวาคม23

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ (Deadline 28 ก.พ. 60) รายละเอียด...

ธันวาคม20

ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร รายละเอียด...

เดือนธันวาคม 2559

พฤศจิกายน21

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ The 5th PSU-USM International Conference on Arts and Sciences 2017 (Deadline 17 ก.พ.60) รายละเอียด...

ธันวาคม 6

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ the 5th PSU Education Conference ภายใต้หัวข้อ "Instructional Design for Autonomous Learners" รายละเอียด...

ธันวาคม 1

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ "พิบูลสงครามวิจัย" ประจำปี พ.ศ. 2560 (Deadline 25 ธ.ค.59) รายละเอียด...

พฤศจิกายน30

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2560 (Deadline 30 ธ.ค.59) รายละเอียด...

พฤศจิกายน25

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ The TNI Academic Conference 2017 ครั้งที่ 4 (Deadline 22 ม.ค.60) รายละเอียด...

พฤศจิกายน25

ขยายเวลาการส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ 2560 (Deadline 09 ธ.ค.59) รายละเอียด...

พฤศจิกายน 24

ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 (Deadline 09 ม.ค.60) รายละเอียด...

เดือนพฤศจิกายน 2559

พฤศจิกายน 11

ขอเชิญส่งบทความวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 ประชากรและสังคม 2560 (Deadline 30 ธ.ค. 59) รายละเอียด...

พฤศจิกายน 8

ขอเชิญร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 34 (34th WUNCA) (Deadline 16 ธ.ค. 59) รายละเอียด...

พฤศจิกายน 2

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 6 (Deadline 21 พ.ย. 59) รายละเอียด...

ตุลาคม 27

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนำเสนอผลงานวิชาการฯ ม. เทคโนโลยีสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2 (The 2nd RUSNC) และการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายสหวิทยาการ ภาคกลาง สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ครั้งที่ 3 (Deadline 30 ธ.ค. 59) รายละเอียด...

ตุลาคม 19

ขอเชิญส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 เรื่อง "Health and Wellness" (Deadline 23 ม.ค. 60) รายละเอียด...

เดือนตุลาคม 2559

ตุลาคม18

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "International Conference on Cultural Technology (ICCT 2017)" ระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม 2560 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Deadline 01 พ.ย.59) รายละเอียด...

ตุลาคม17

ขอเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 5th PSU Education Conference (Deadline 31 ธ.ค. 59) รายละเอียด...

ตุลาคม17

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 (Deadline 30 ต.ค. 59) รายละเอียด...

ตุลาคม10

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนฯ ครั้งที่ 9 (Deadline 15 ธ.ค. 59) รายละเอียด...

ตุลาคม7

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนำเสนอผลงานวิจัยสหวิทยาการ รายละเอียด...

กันยายน30

เชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมสวนสุนันทาวิชาการ ครั้งที่ 5 (Deadline 20 ต.ค. 59) รายละเอียด...

กันยายน30

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (Deadline 17 ต.ค. 59) รายละเอียด...

กันยายน29

ขอเชิญส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 6th ICADA 2017-SSIS (Deadline 31 ธ.ค. 59) รายละเอียด...

เดือนกันยายน 2559

กันยายน13

ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วม การประชุมวิชาการระดับชาติ สันตพล จินตนาการสู่งานวิจัย ครั้งที่ 1ภายใน 15 ก.ย. 59 รายละเอียด...

กันยายน13

ขอเชิญเข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 หัวข้อนวัตกรรมการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใน 7 ก.ย. 59 รายละเอียด...

กันยายน8

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มสธ.วิจัย ประจำปี 2560ภายใน 31 ต.ค. 59 รายละเอียด...

กันยายน8

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิพากษ์(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการพัฒนาศักยภาพสังคมสูงวัยให้เกิดภาวะพฤตพลังและยังประโยชน์ สำหรับประเทศไทยภายใน 15 ก.ย. 59 รายละเอียด...

สิงหาคม31

ขอเชิญเสนอผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ : geoinfotech 2017ภายใน 28 ต.ค. 59 รายละเอียด...

สิงหาคม29

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ พ.ศ. 2560ภายใน 30 พ.ย. 59 รายละเอียด...

เดือนสิงหาคม 2559

สิงหาคม25

เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ประจำปี 2559 (NECTEC Annual Conference & Exhibitions 2016)ภายใน 9 ก.ย. 59 รายละเอียด...

สิงหาคม24

ขอเชิญส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสาร สจล. ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ภายใน 31 ธ.ค. 59 รายละเอียด...

สิงหาคม24

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ PTTGC Open Innovation Challenge ในหัวข้อ Smart-CEO Innovationภายใน 15 ธ.ค. 59 รายละเอียด...

สิงหาคม15

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3 : CRCI-2016ภายใน 20 ก.ย. 59 รายละเอียด...

สิงหาคม9

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน Talent Mobility Fair 2016 ภายใน 19 ก.ย. 59 รายละเอียด...

เดือนเมษายน-กรกฎาคม 2559

สิงหาคม10

ขอเชิญร่วมส่งบทความงานประชุมวิชาการสังคมศาสตร์สุขภาพนานาชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 รายละเอียด...

สิงหาคม9

ขอเรียนเชิญร่วมงาน Talent Mobility Fair 2016 รายละเอียด...

สิงหาคม 2

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ Entrepreneurial Forum รายละเอียด...

กรกฎาคม30

ขอเชิญร่วมฟังเสวนาหัวข้อ ความร่วมมือภาคเอกชนและมหาวิทยาลัยเพื่อขับเคลื่อน THAILAND 4.0 (Thailand Research Expo 2016) รายละเอียด...

กรกฎาคม29

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมนานาชาติ International Educational Youth Form "Eurasia" ประเทศรัสเชีย รายละเอียด...

กรกฎาคม29

ขอเชิญเข้าการประชุมวิชาการนานาชาติ BEDO Ninth Year Celebration Forum and International Workshop รายละเอียด...

กรกฎาคม26

ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนา เรื่อง Big Data พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล (Thailand Research Expo 2016) รายละเอียด...

กรกฎาคม14

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016) รายละเอียด...

กรกฎาคม11

คลินิกวิจัยการส่งข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ปี 2560 รายละเอียด...

กรกฎาคม7

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง นโยบายการจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษาในภูมิภาคอาเชียน รายละเอียด...

กรกฎาคม 6

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเรื่อง เทคนิคการเขียนโครงร่างงานวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุน การเขียนรายงานการวิจัยฯ รายละเอียด...

มิถุนายน16

ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016) รายละเอียด...

มิถุนายน7

ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศครั้งที่ 8 ประจำปี 2559 (NCIT 2016) รายละเอียด...

มิถุนายน 3

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง "การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (National Research Management System: NRMS) รายละเอียด...

พฤษภาคม16

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่1 (ICNSRU2016) รายละเอียด...

พฤษภาคม 16

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 รายละเอียด...

เดือนมีนาคม 2559

มีนาคม 17

การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย โดยสมาคมส่งเสริมการวิจัย (สสว), many rounds (www.rpa.or.th) รายละเอียด...

มีนาคม 4

Hindawi, Special Issue "Computational Intelligence: Theory and Application to Traffic and Transportation Science COTA”ภายใน 5 สิงหาคม 2559 รายละเอียด...

มีนาคม 4

Asian Internet Engineering Conference (AINTEC), 30 November - 2 Decemberภายใน 20 สิงหาคม 2559 รายละเอียด...

กุมภาพันธ์ 3

Rangsit University (RSU) National and International Research Conference, 29 April 2016, Bangkok รายละเอียด...

มีนาคม 3

International Conference on The Social and Economic Prospects in Southern Mekong Sub-region of Southeast Asia: SEPSA, 15 July 2016ภายใน 31 พฤษภาคม 2559 รายละเอียด...

มีนาคม 23

National Graduate Research Conference & Assumption University International Graduate Research Conference 2016, 30 June - 1 July 2016, Bangkokภายใน 30 เมษายน 2559 รายละเอียด...

มีนาคม 21

International e-learning Conference 2016 “Disruptive Innovation in Education”, 28-29 July 2016ภายใน 15 กรกฎาคม 2559 รายละเอียด...

มีนาคม 31

Burapha University International Conference 2016, 28-29 July 2016 รายละเอียด...

กุมภาพันธ์ 2

International Mobile Learning Festival 2016 (IMLF), 27-28 May 2016, Bangkok รายละเอียด...

กุมภาพันธ์ 5

Rnjamangala University of Technology National Conference (RSUCon), 22 June 2016, Ayudthaya รายละเอียด...

มีนาคม 1

National Academic Conference on Education, 29-30 July 2016, Lampangภายใน 6 พฤษภาคม 2559 รายละเอียด...

เดือนมกราคม 2559

มกราคม 28

โครงการฝึกอบรมด้านการปฏิบัติการ สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) 25-29 เมษายน 2559ภายใน 1 เม.ย. 59 รายละเอียด...

มกราคม 26

The 8th Knowledge Management International Conference (KMICe 2016) 28-30 August 2016 Chiang-Maiภายใน 24 เม.ย. 59 รายละเอียด...

มกราคม 13

เชิญเข้าร่วม Researchers Link Workshops รายละเอียด...

เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2558

มกราคม 7

Thailand Research Symposium 2016, 17-21 August 2016, Bangkokภายใน 29 ก.พ. 59 รายละเอียด...

มกราคม 4

International Conference on “Academia Responsibility for Sustainable Society - Lessons Learned from Social Business”, 25 February 2016, Freeภายใน 5 ก.พ. 59 รายละเอียด...

ธันวาคม 3

ThaiSim 2016 on “Power of games, simulations, and debriefing to teach in more in less time), 29-30 July 2016, Chonburiภายใน 15 มี.ค. 59 รายละเอียด...

ธันวาคม 3

Prachachuen Research Network National and International Conference, 26 May 2016, Bangkokภายใน 22 ก.พ. 59 รายละเอียด...

พฤศจิกายน 23

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ 23 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สงขลาภายใน 31 ม.ค. 59 รายละเอียด...

เดือนตุลาคม 2558

ตุลาคม 22

International Conference on Ergogenic Aids and Nutritional Supplements for Health and Sports, 20-23 January 2016ภายใน 22 ม.ค. 59 รายละเอียด...

ตุลาคม 22

National and International Graduate Research Conference, Kon Kaen, 15 January 2016ภายใน 20 พ.ย. 58 รายละเอียด...

ตุลาคม 26

International Young Scholar Conference, Malaysia, 23 January 2016ภายใน 30 พ.ย. 58 รายละเอียด...

ตุลาคม 26

International Language & Tourism Conference, Malaysia, 21-22 January 2016ภายใน 30 พ.ย. 58 รายละเอียด...

พฤศจิกายน 2

GeoInfoTech, Bangkok, 3-5 February 2016ภายใน 13 พ.ย. 58 รายละเอียด...

พฤศจิกายน 2

International Conference on Engineering and Technology for Better Living, Kon Kaen, 3-5 August 2016ภายใน 3 มี.ค. 59 รายละเอียด...

ตุลาคม 15

เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 3 ธ.ค. 58ภายใน 27 พ.ย. 58 รายละเอียด...

ตุลาคม 22

การประชุมเรื่อง กลไกการขับเคลื่อนและผลักดันงานวิจัยสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 8 เม.ย. 58ภายใน 30 พ.ย. 58 รายละเอียด...

พฤศจิกายน 2

National Conference on Knowledge Creation for Community Sustainable Development, Chiang Mai, 3 February 2016ภายใน 15 พ.ย. 58 รายละเอียด...

พฤศจิกายน 3

การพัฒนาศักยภาพงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ ปทุมธานี 30 ม.ค. 58ภายใน 30 พ.ย. 58 รายละเอียด...

เดือนกันยายน 2558

กันยายน 4

APacCHRIE Conference 11-13 May 2016, Bangkokภายใน 30 ม.ค. 59 รายละเอียด...

ตุลาคม 15

Seminar on Developing the Quality of Thai Research to the International Standard,17-18 December 2015, Phuketภายใน 15 ต.ค. 58 รายละเอียด...

กันยายน 23

Call for Participation: J-T Tech Innovation Seminar, 28 October 2015, Bangkokภายใน 25 ต.ค. 58 รายละเอียด...

กันยายน 23

Call for Participation: Cerebos Aware Conference 2015, 5-6 November 2015, Bangkokภายใน 23 ต.ค. 58 รายละเอียด...

กันยายน 25

Call for Participation: Inter-University Conference on “Education Access and Excellence”, 19 October 2015, Bangkokภายใน 9 ต.ค. 58 รายละเอียด...

กันยายน 25

International Conference on Sustainability of Organic Agriculture (SOA2015), 7-9 December 2015ภายใน 15 ต.ค. 58 รายละเอียด...

กันยายน 25

Learning Innovation on Science and Technology (CLIST 2016), 27-29 January 2016, Pattayaภายใน 15 ต.ค. 58 รายละเอียด...

กันยายน 7

National Conference on Innovative Education for Sustainable Development, 27 November 2015, Bangkokภายใน 15 ต.ค. 58 รายละเอียด...

กันยายน 16

National Graduate Research Conference, 19-20 February 2016, Phitsanulokภายใน 15 ธ.ค. 58 รายละเอียด...

กันยายน 21

เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน เวชบันทึกศิริราช รายละเอียด...

กันยายน 21

Conference on Knowledge and Learning Management for 21st Century Skills Building, 3-4 December 2015, Uttaraditภายใน 30 ต.ค. 58 รายละเอียด...

เดือนสิงหาคม 2558

สิงหาคม 14

NECTEC Annual Conference and Exhibition: A Driving Force to an Innovation Economy, 16 September 2015, Bangkokภายใน 16 ก.ย. 58 รายละเอียด...

กันยายน 2

International Workshop on Quantitative Approaches to Software Quality, 1 December 2015, Indiaภายใน 18 ต.ค. 58 รายละเอียด...

สิงหาคม 6

International conference on eLearning for Knowledge-Based Society in the topic of “Theory and Practices in eLearning 2015”, Bangkok, 11-12 December 2015ภายใน 30 ต.ค. 58 รายละเอียด...

สิงหาคม 7

The Future of Development toward stability, prosperity and sustainability in ASEAN community, Khonkaen, 23-25 December 2015ภายใน 10 ต.ค. 58 รายละเอียด...

สิงหาคม 8

International Conference on Stem Cells: Development & management, 30 November-2 December, Pitsanulokภายใน 30 ก.ย. 58 รายละเอียด...

สิงหาคม 3

Gateway to ASEAN with Science and Technology, Surananari University, Nakhon Ratchasima, 6-8 November 2015ภายใน 6 พ.ย. 58 รายละเอียด...

สิงหาคม 21

Payap University Research Symposium, 12 February 2016, Chaing Maiภายใน 20 พ.ย. 58 รายละเอียด...

เดือนกรกฎาคม 2558

กรกฎาคม 27

The 3rd International Conference on Inclusive innovation and innovation managementภายใน 31 ส.ค. 58 รายละเอียด...

กรกฎาคม 27

The 3rd Sharing Teaching in Research and Education (STRE2015)ภายใน 30 ก.ย. 58 รายละเอียด...

กรกฎาคม 14

Sripatum university conferenceภายใน 30 ต.ค. 58 รายละเอียด...

กรกฎาคม 10

การประชุมในหัวข้อ รัฐประศาสนศาตร์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รายละเอียด...

กรกฎาคม 2

International Conference on Environment, Livelihood, and Services: Environment for Life (ICELS2015)ภายใน 8 ส.ค. 58 รายละเอียด...

กรกฎาคม 1

ประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย ภายใน 1 ต.ค. 58 รายละเอียด...

มิถุนายน 23

The 6th Pacific Rim Conference on Education23 มิ.ย. 58 The 6th Pacific Rim Conference on Educationภายใน 15 ส.ค. 58 รายละเอียด...

ข่าวอื่น ๆ ...

เดือนกันยายน 2560

กันยายน1

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (ภายในวันที่ 31 ต.ค. 60) รายละเอียด...

เดือนสิงหาคม 2560

สิงหาคม23

ม.มหาสารคาม ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยีประยุกต์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 รายละเอียด...

สิงหาคม23

กสทช. ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร กสทช. ประจำปี 2560 (NBTC Annual Review 2017) ภายในวันที่ 15 กันยายน 2560 รายละเอียด...

สิงหาคม15

หลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการโครงการสู่มหาวิทยาลัยวิจัย Talent Management (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560 รายละเอียด...

เดือนมิถุนายน 2560

มิถุนายน13

การดำเนินงานโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) และทุนต่อยอดงานวิจัยเพื่อร่วมกับภาคเอกชน (PRE-SEED Fund) รายละเอียด...

เดือนพฤษภาคม 2560

พฤษภาคม19

การขออนุญาตให้ศึกษาวิจัย หรือจำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า รายละเอียด...

พฤษภาคม16

แนวปฏิบัติในการสมัครขอทุนและรับทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก จากเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 รายละเอียด...

พฤษภาคม1

หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2560 รายละเอียด...

เมษายน21

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์และชี้แจงรายละเอียดทุนต่อยอดงานวิจัยเพื่อร่วมกับภาคเอกชน ในวันอังคารที่ 2 พ.ค. 2560 รายละเอียด...

เดือนเมษายน 2560

เมษายน18

ขอแจ้งนโยบายมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ รายละเอียด...

มีนาคม29

ประชาสัมพันธ์ความร่วมมือกับสถาบัน ACADEMAI ประเทศไต้หวัน รายละเอียด...

เดือนกุมภาพันธ์ 2560

กุมภาพันธ์14

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนด้านงบประมาณการรับจ่ายและเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย (Deadline 22 พ.ค.60) รายละเอียด...

กุมภาพันธ์ 1

แนวทางความร่วมมือด้านการวิจัยร่วมกับบริษัท Western Digital (Thailand) รายละเอียด...

เดือนพฤศจิกายน 2559

พฤศจิกายน 10

หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินรายได้ ที่ได้รับมาเพื่อสนับสนุนโครงการTalent Mobility พ.ศ. 2559 รายละเอียด...

เดือนกันยายน 2559

สิงหาคม 31

สรุปสาระสำคัญการประชุมขยายผลโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ภายใน 26 ส.ค. 59 รายละเอียด...

สิงหาคม 31

หลักเกณฑ์การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา หน่วยงาน และองค์กรในต่างประเทศ ภายใน 26 ส.ค. 59 รายละเอียด...

เดือนมิถุนายน 2559

สิงหาคม 8

การเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอตั้งงบประมาณการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี รายละเอียด...

สิงหาคม 1

การเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอตั้งงบประมาณการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี รายละเอียด...

มิถุนายน 15

แนวปฏิบัติเรื่องมาตรฐานการวิจัยของโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุนและหลังจากได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย รายละเอียด...

มิถุนายน 13

การเตรียมเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอตั้งงบประมาณการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี รายละเอียด...

เดือนกุมภาพันธ์ 2559

กุมภาพันธ์ 8

หลักเกณฑ์และวิธีการให้อาจารย์หรือนักวิจัยไปปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) รายละเอียด...

เดือนสิงหาคม 2558

สิงหาคม 21

แนวปฏิบัติการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการที่เสนอตำแหน่งทางวิชาการ รายละเอียด...

เดือนกรกฎาคม 2558

กรกฎาคม 28

การปรับเปลี่ยนฟอร์มเพื่อขอพิจารณาโครงการวิจัยในคนของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนส่วนกลาง รายละเอียด...

เดือนมิถุนายน 2558

มิถุนายน 5

แนวทางปฏิบัติการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยและการบริหารโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากแหล่งทุนต่างประเทศ รายละเอียด...

เดือนพฤษภาคม 2558

พฤษภาคม 27

นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย รายละเอียด...

เดือนกุมภาพันธ์ 2558

กุมภาพันธ์ 4

วิธีการส่งโครงการวิจัยในคนเพื่อขอรับการับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนส่วนกลาง รายละเอียด...

กุมภาพันธ์ 4

ขอความเห็นต่อร่างกรอบการวิจัยด้านการต่อต้านการทุจริต ปีงบประมาณ 2558 รายละเอียด...

เดือนมกราคม 2558

มกราคม 20

ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งและเผยแพร่ผลงานที่เสนอขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น รายละเอียด...