ICT มหิดลเข้าร่วมนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

 

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล เข้าร่วมนิทรรศการแนะแนวหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (นานาชาติ) ให้แก่น้องๆ นักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ภายในงานน้องๆ นักเรียนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ในการนี้ คณะ ICT ขอขอบคุณคณาจารย์ และน้องๆ นักเรียนทุกท่านที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

 

<< อ่านข่าวอื่นเพิ่มเติม >>