คณะ ICT Road Show แนะแนวน้อง ๆ นักเรียนจังหวัดนครสวรรค์ สู่รั้วมหิดล

 

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2555 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล โดยอาจารย์พิสิฐ ไพรวัฒนา และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ งานประชาสัมพันธ์ ม.มหิดล และคณะต่างๆ ให้ความรู้ แนะแนวหลักสูตร  แก่น้องๆนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในกิจกรรม “แนะแนวทางสู่รั้วมหิดล”  ที่จัดขึ้น ณ โรงแรมพิมาน จ.นครสวรรค์ ซึ่งน้องๆนักเรียนที่เข้าร่วมการบรรยายจะได้รับคำแนะนำหลักสูตร และข้อมูลที่เป็นโอกาส แนวทางต่างๆ โดยอย่างละเอียด โดยคณะได้แนะนำหลักสูตรนานาชาติคณะ ICT สำหรับปีการศึกษา 2556 โดยจะเพิ่มหลักสูตร และสาขาจากเดิม 6 สาขาเป็น 8 สาขาโดยเพิ่ม สาขาเครือข่ายสื่อสาร (Computer Network) และสาขาการจัดการระบบสารสนเทศ (Management Information System) ซึ่งมีนักเรียนให้ความสนใจ สอบถามเกี่ยวกับหลักสูตรเป็นจำนวนมาก

 

<< อ่านข่าวอื่นเพิ่มเติม >>