คณะ ICT ม.มหิดล จัด Roadshow บรรยายหลักสูตร ICT ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

 

เมื่อวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2558 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล นำโดย ดร.บุญสิทธิ์ ยิ้มวาสนา รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและสร้างความผูกพัน ร่วมกับ รศ.ดร. ชมทิพ พรพนมชัย ผศ.ดร. ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช Mr. Stephen Smith (อาจารย์ชาวต่างชาติ) คุณจรัสศรี ปักกัดตัง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรฯ และคุณเจษฎา ตระกูลกัณฐี (ศิษย์เก่า CS รุ่น 7 และศิษย์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย) ได้เดินทางไปบรรยายหลักสูตรของคณะ ICT ประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์ จำนวนประมาณ 400 คน เริ่มบรรยายโดย รศ.ดร. ชมทิพ พรพนมชัย ได้บรรยายเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกสาขาวิชาที่จะเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา การเตรียมตัวในการเลือกคณะ และมหาวิทยาลัย รวมถึงกำหนดการสอบตรงรอบ 1 ในปีการศึกษา 2559 ซึ่งในลำดับต่อมา Mr. Stephen Smith เป็นผู้บรรยายเกี่ยวกับความสำคัญของภาษาอังกฤษที่ใช้ในการทำงานหลังสำเร็จการศึกษา ผศ.ดร. ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช และคุณเจษฎา ตระกูลกัณฐี ได้แนะนำตัวในฐานะศิษย์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และพูดถึงความสำคัญและการเรียนทางด้าน IT จากนั้น ดร.บุญสิทธิ์ ยิ้มวาสนา ได้บรรยายเกี่ยวกับสาขาวิชาของหลักสูตรระดับปริญญาตรีของคณะฯ และในช่วงท้ายก่อนจบการบรรยายได้เปิดวิดีโอกราฟฟิคม้าน้ำให้นักเรียนดู และได้รับความสนใจเป็นอย่างดี

ทั้งนี้ ทางคณะฯ ขอขอบคุณโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และอาจารย์ผ่องจิต เณรจิตร อาจารย์ฝ่ายแนะแนว เป็นอย่างยิ่งที่เปิดโอกาสให้คณะฯ ได้ไปประชาสัมพันธ์หลักสูตรในครั้งนี้

<< อ่านข่าวอื่นเพิ่มเติม >>