คณะ ICT ม.มหิดล จัด Roadshow บรรยายหลักสูตร ICT ณ โรงเรียนโยธินบูรณะ

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล นำโดย รศ.ดร. ชมทิพ พรพนมชัย ร่วมกับงานสื่อสารองค์กรและสร้างความผูกพันได้เดินทางไปบรรยายหลักสูตรของคณะ ICT ประจำปีการศึกษา 2559 ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายวิทย์) รวมทั้งสิ้นจำนวน 60 คน ณ ห้องเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ (EP) โดย รศ.ดร. ชมทิพ พรพนมชัย เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในการเตรียมตัวสอบ และการเลือกคณะฯ รวมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะฯ โดยอธิบายให้นักเรียนเห็นถึงความแตกต่างของการเรียน ICT กับคณะอื่นๆ รวมทั้งแนะนำการเตรียมความพร้อมในการเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์ จากนั้นมีการตอบคำถาม และแจกของรางวัล ซึ่งหลังจากจบการบรรยายมีนักเรียนที่สนใจเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลในการสอบเข้าศึกษาต่อเพิ่มเติม

ทางคณะฯ จึงขอขอบคุณโรงเรียนโยธินบูรณะ และอาจารย์ทองแท้  ศิลาขาว (อาจารย์ฝ่ายแนะแนว) เป็นอย่างยิ่งที่ให้ความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ ในครั้งนี้

<< อ่านข่าวอื่นเพิ่มเติม >>