คณะ ICT ม.มหิดลจัด Roadshow บรรยายหลักสูตร ICT ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

 

เมื่อวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2558 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล นำโดย ดร.ปวิตรา จิระวีรกูล ร่วมกับงานสื่อสารองค์กรและสร้างความผูกพันธ์ ได้เดินทางไปบรรยายหลักสูตร ของคณะฯ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต (ห้อง Gifted) ห้อง ม.6/11 จำนวนประมาณ 39 คน ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล (สตรีวิทยา 3) โดยมี ดร.ปวิตรา จิรวีรกูล เป็นผู้บรรยายเกี่ยวกับข้อมูลของมหาวิทยาลัยมหิดล และหลักสูตรคณะ ICT ในระหว่างการบรรยาย ดร.ปวิตรา จิระวีรกูล ให้นักเรียนได้ซักถามข้อมูลเพิ่มเติม และมีการทำกิจกรรมถาม-ตอบคำถามเกี่ยวกับข้อมูลของมหาวิทยาลัยและคณะฯ พร้อมกับมอบของรางวัล ซึ่งนักเรียนให้ความสนใจในการบรรยายเป็นอย่างดี

ทางคณะฯ ขอขอบคุณโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล และอาจารย์สุวิมล จันทร์เปรมปรุง (อ.ฝ่ายแนะแนว) เป็นอย่างสูงที่เปิดโอกาสให้คณะฯ ได้เข้าไปบรรยายหลักสูตรในครั้งนี้

<< อ่านข่าวอื่นเพิ่มเติม >>