คณะ ICT ม.มหิดล จัด Roadshow บรรยายหลักสูตร ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

 

เมื่อวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2558 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล นำโดย ดร.รวีศักดิ์ ธนวงศ์สุวรรณ และดร.บุญสิทธิ์ ยิ้มวาสนา รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและสร้างความผูกพัน ได้เดินทางไปบรรยายหลักสูตวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา ICT (นานาชาติ) ของคณะ ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายวิทย์) จำนวน 3 ห้องเรียน (ชั้น ม.6/17 จำนวน 42 คน,  ม.6/10 จำนวน 26 คน และ ม.6/14 จำนวน 16 คน) โดยอาจารย์วิทยากรได้ให้ความรู้แก่นักเรียน อาทิ สถานการณ์ความสำคัญของงานด้าน IT ในปัจจุบัน และบรรยากาศการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยมหิดล “A day in Life” พร้อมข้อมูลภาพรวมโดยทั่วไปของมหาวิทยาลัยมหิดล และส่วนของการเรียนการสอนของคณะ ICT  ข้อมูลทุนการศึกษา รายละเอียดของสาขาวิชาของคณะฯ ทั้ง 8 สาขา และการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา ซึ่งในระหว่างการบรรยายได้ให้นักเรียนตอบคำถามชิงรางวัล และถ่ายภาพร่วมกัน

ทางคณะฯ ขอขอบคุณ อาจารย์ดรุณี ประกิจเพชร์ อาจารย์หัวหน้างานแนะแนว ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และขอบคุณโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เป็นอย่างยิ่งที่ให้ความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ ในครั้งนี้

<< อ่านข่าวอื่นเพิ่มเติม >>